• Karar No: 2007/UH.Z-1925
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :13
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1925
Şikayetçi:
 Mertcantur Ticaret Ltd. Şti., Rasathane Mahallesi Ağabali Cad. No:100 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İ.İnönü Bulvarı Nu:27 Kat:13 06490 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14887
Başvuruya konu ihale:
 2007/12474 İhale Kayıt Numaralı “EÜAŞ Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES Personel Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 08.11.44.0177/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 06.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “EÜAŞ Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Mertcantur Ticaret Ltd. Şti.’nin 22.05.2007 tarih ve 14887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasında sürücülere ait ehliyet, ticari taşıt kullanım belgelerinin bulunmadığı ve şirket ortaklarının herhangi bir gelir elde etmeden çalışmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı vb. mesnetsiz ve soyut sebeplerle değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,    dilekçeye başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 28.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul