• Karar No: 2007/UH.Z-1926
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :15
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1926
Şikayetçi:
 Gül-Ba Temz. Zirai İlaç. Gıda Otom. Medk. Teks. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Dabakhane Mahallesi Ptt Sokak Nu:31/ MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Doğanşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, 44500 Doğanşehir/ MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14211
Başvuruya konu ihale:
 2007/14255 İhale Kayıt Numaralı “3 (üç) İşçili Malzemeli Yemek ve Yemekhanecilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.10.98.0163/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Doğanşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 3 (üç) İşçili Malzemeli Yemek ve Yemekhanecilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gül-Ba Temz. Zirai İlaç. Gıda Otom. Medk. Teks. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14211 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede 08.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendikleri ancak, ihalenin 02.04.2007 tarihinde idarece iptal edildiği, iptal kararının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdarece Verilecek Kararlar” başlıklı 15 inci maddesinde; “Şikayetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından;

a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi,

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali,

c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından biri verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu 08.03.2007 tarihli ihale, 02.04.2007 tarihli karar ile; Gönültaşlar Gıd. Ltd. Şti. nin 23.03.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece raportör tayin edilerek yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen 02.04.2007 tarihli raporun incelendiği, ihaleye katılan iki firmanın vermiş olduğu fiyatlar arasında çok fark olması sebebiyle daha önceki alım fiyatlarının da incelendiği, neticede bu ihalede geçerli tek teklif olan 3,60 YTL nin yüksek olması, geçerli ikinci teklif olmaması ve rekabet şartlarının oluşmaması nedeni ile kamu yararının gözetildiğigerekçesi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “idarece verilecek kararlar” başlıklı 15 inci maddesi gereğince  idarece iptal edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrası ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, idarenin ihaleyi iptal sebeplerinin objektif olması gerektiği (Ör: Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi ) izahtan varestedir. İncelemeye konu ihalede 08.03.2007 tarihli ihale komisyon kararının  08.03.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararını tebellüğ eden istekli Gönültaşlar Gıd. Ltd. Şti.nin 23.03.2007 tarihli şikayet başvurusunda yer alan hususların değerlendirilmesi sonucunda 02.04.2007 tarihli raporun düzenlendiği, raporda geçerli teklifin olduğu, ikinci bir teklifin olmadığı, iki firmanın fiyatları arasındaki fark dikkate alındığında yeterli rekabet ortamının oluşmadığı, Ocak-Şubat-Mart aylarına ait  3 işçili malzemeli yemek ve yemekhanecilik hizmetinin doğrudan temin yolu ile birim fiyatları 3,00 - 3,00 - 3,20 YTL olarak Gül-Ba Tem. Ve Yem. Ltd. Şti. tarafından karşılandığı, bu firmanın ihale ile ilgili vermiş olduğu yaklaşık maliyet fiyatı 3,50 YTL, ihalede verdiği fiyatın ise 3,60 YTL olduğunun tespit edildiği ifade edilmiştir.

 

İdarece onaylanarak Kuruma gönderilen belgelerin incelenmesinden; ihale konusu işin “3 (üç) İşçili Malzemeli Yemek ve Yemekhanecilik Hizmet Alımı” işi olduğu, işin süresinin 01.04.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasını kapsadığı, isteklilerin tekliflerini teklif birim fiyat şeklinde verecekleri anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği,  yaklaşık maliyeti 140.975,00 YTL olan ihaleye verilen tekliflerin 127.950,00 YTL (Gönültaşlar Gıd. Ltd. Şti),   93.975,00 YTL (şikayetçi) olduğu ve ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmadığı hususları dikkate alındığında ;”.. ihaleye katılan iki firmanın vermiş olduğu fiyatlar arasında çok fark olması sebebiyle daha önceki alım fiyatlarının da incelendiği, neticede bu ihalede geçerli tek teklif olan 3,60 YTL nin yüksek olması, geçerli ikinci teklif olmaması ve rekabet şartlarının oluşmaması nedeni ile kamu yararının gözetildiği gerekçesi ile  02.04.2007 tarihli ihalenin iptaline ilişkin  kararın mevzuata aykırılık içermediği anlaşılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul