• Karar No: 2007/UH.Z-1927
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :16
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1927
Şikayetçi:
 Tomurcuk Gıda Temizlik Ürünleri ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. İstoç 39.Ada Nu:12-14 Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Esenler Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği 4.Etap 1.Kısım Yunusemre Cad. Başakşehir Esenler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11179
Başvuruya konu ihale:
 2007/31810 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.06.2007 tarih ve 08.08.94.0119/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Esenler Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 8 Aylık  Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tomurcuk Gıda Temizlik Ürünleri ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2007 tarih ve 11179 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile 09.05.2007 tarih ve 13612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2007 tarihli dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde; “İsteklilerin demirbaş malzemelerinin amortisman tutarlarını tekliflerine dahil edeceklerinin” belirtildiği ancak amortismana tabi giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirilmesi gerektiğinden bu konuda ayrı bir maliyet öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 52.3. ve Teknik Şartnamenin 7. maddesinin 10. alt bendinde; “Yüklenici işçilerin evlenme, doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu veya herhangi bir nedenle bir işgününden daha uzun süreli uzaklaşması halinde yerine mutlaka personel görevlendirecek, çalışan işçi sayısı değişmeyecektir.” ifadesine yer verildiği, tekliflerini oluştururken bu yedek veya fazla personellerin dikkate alınıp alınmayacağı hususunun net olmadığı ve tereddüt oluşturduğu,

 

            3) Teknik Şartnamenin 7. maddesinin 17. alt bendinde yüklenicinin hastane idaresinin bilgisi dışında işçi alıp işçi çıkartmayacağının belirtildiği, söz konusu düzenlemenin İş Kanunun 2 inci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayete konusu ihale dokümanında yer alan hususlara ilişkin olduğundan, inceleme şikayete konu aşama olan ihale dokümanı ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerle sınırlı olarak yapılmıştır. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu iş malzemeli genel temizlik hizmet alımı olup, teknik şartnamenin 3, 4 ve 5 nci maddelerinde sırasıyla “Temizlik İşinde Kullanılacak Demirbaş Listesi”, “Temizlik İşinde Kullanılacak Ekipman Listesi” ve “Temizlik İşinde Kullanılacak Sarf Malzeme Listesi”ne yer verilmiştir. İdari Şartnamenin 26.3 maddesinin üçüncü fıkrasında; “İstekliler kullanılacak temizlik malzemelerinin, ekipmanlarının bedelini ve demirbaş malzemelerinin amortisman tutarlarını tekliflerine dahil edeceklerdir.” düzenlemesi yer almakta olup, anılan maddenin beşinci fıkrasında ise sözleşme giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. maddesinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı  (H/b) bendinin bir ve ikinci fıkralarında;  Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan Tebliğ hükmü uyarınca amortisman giderlerinin asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirileceğinin açık olduğu, incelenen ihalede idari şartnamenin anılan maddesinde isteklilerin demirbaş malzemelerinin amortisman tutarlarını tekliflerine dahil edeceği belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu düzenlemeden demirbaş malzemelerinin amortisman tutarlarının % 3 oranında sözleşme ve genel giderlerden ayrıca  hesaplanacağı yönünde bir anlam çıkmadığı, bu konuda mevzuatta yer alan düzenleme açık olduğundan isteklilerin bu hüküm gereği demirbaş malzemelerinin amortisman tutarlarını % 3 oranında sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirerek maliyet hesaplaması yapması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca 4734 Sayılı Kanunun 38. maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda, idarelerin açıklama talep yazılarında teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenleri belirterek açıklama isteyeceği açık olup, başvuru konusu ihalede idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında amortisman ile ilgili giderlerin önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyerek, isteklilerce açıklanması istenilen teklif bileşenleri arasında sayılmadığı görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 50 kişi ile gerçekleştirileceği belirtilmiş, teknik Şartnamenin 7. maddesinin 10. alt bendinde; “Yüklenici işçilerinin evlenme, doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu veya herhangi bir nedenle bir iş gününden daha uzun süre uzaklaşması halinde yerine mutlaka personel görevlendirecek, çalışan işçi sayısı değişmeyecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

            İşçilerin yıllık iznine ilişkin hak ve yükümlülükleri 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” hükmüyle düzenlenmiştir. Şikayet konusu ihalede, teklif verme aşamasında istihdam edilecek personelin kimler olacağı ve bunların yüklenicinin bünyesinde daha önce çalışıp çalışmadığı belli olmadığından, ayrıca İş Kanununda işçilerin yıllık izin süreleri çalıştıkları yıla göre belirlendiğinden işçilerin kullanacakları toplam yıllık izin sürelerinin ne kadar olacağı belirlenemeyecektir. Ayrıca işin süresi boyunca kaç işçinin yıllık izin, evlilik, doğum veya ölüm izni ya da hastalık raporu kullanacağı belli olmadığından, izin ve rapor konusunun maliyete etkisinin tespiti net olarak yapılamayacaktır.

 

            İdare tarafından teknik şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenleme ile doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarda, işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının garanti altına alınmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Fakat doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu gibi unsurlar ihtimale dayalı olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından maliyete dahil edilme imkanı ve dolayısıyla isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanı da bulunmamaktadır.

 

            Bu itibarla, ihale konusu işin 50 personel ile yürütülmesinin esas olduğu, isteklilerin teklif verirken 50 işçi üzerinde maliyet hesaplaması yapacağı açık olduğundan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 7. maddesinin 17. alt bendinde yüklenicinin hastane idaresinin bilgisi dışında işçi alıp işçi çıkartmayacağı belirtilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

          a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

         b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

         yönünde hükümler konulamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Şikayet sahibinin idareye bu konuda yaptığı şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında;Bu düzenleme ile idarenin işe alınan ve işyeri sicil numarası ile isimleri bildirilen işçilerin SSK bildiriminin yapılıp yapılmadığını, hastanede çalışan işçilerle bildirimi yapılan işçilerin aynı kişiler olup olmadığının, çıkan işçiler içinse bordroların takibi açısından sadece idarenin bilgisi olması gerektiği çerçevesinde düşünüldüğü, işçi alım ve çıkarmalarında yetkinin idareye bırakıldığı anlamında herhangi bir öngörü olmadığı”  belirtilmiştir.

 

İdarenin bu konudaki cevabı göz önünde bulundurulduğunda yapılan düzenlemede 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul