• Karar No: 2007/UH.Z-1928
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :17
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1928
Şikayetçi:
 Asya İlaçl. Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. B.İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti., Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak Nu: 3/20 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 15968
Başvuruya konu ihale:
 2006/188377 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.12.31.0097/2007-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 30.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Asya İlaçlm. Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. B.İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2007 tarih ve 15968 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; şikayetçinin, şikayete yol açan durumun farkına vardığı tarih olan 19.03.2007 tarihinden itibaren onbeş gün içinde olmak üzere 03.04.2007 tarihine kadar idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, bu sürenin bitiminden sonra 16.04.2007 tarihinde Kurumumuza doğrudan itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,


2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 16.04.2007 tarihli doğrudan Kurumumuza yapılan itirazen şikayet başvurusunda özetle; 30.03.2007 tarihinde MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2006/188377 İKN’li “Hazır Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak 19.03.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları;

 

           İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Belgesi” nin isteklilerce sunulmasının öngörüldüğü;

 

            İdareye 20.03.2007 tarihli dilekçe ile başvururak; firmalarının yemek üretimi ve servisi konusunda ISO 9000 belgesinin bulunduğu ancak “müşteri tesislerini kullanarak” yemek üretimi ve sunumunu içeren bir belgenin varlığı konusunda tereddüte düştüklerini belirttikleri ve firmalarının sahip olduğu belgenin ihale için kabul edilip edilmeyeceği hususunda açıklama talep ettikleri belirtilmektedir.

 

           İdarenin açıklama talebine verdiği 30.03.2007 tarihli cevabında ise; İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “İstekliler kendilerine ait;

(a) TSE / TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ve müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Belgesini veya,
(b) Uluslararası Akreditasyon Formu ( International Accreditation Forum IAF ) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ve müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO
9000 Serisi Kalite Sistem Belgesi ihale komisyonuna verecektir. Getirilecek ISO 9000 serisi belgeler, IAF karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğu firma tarafından, Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK ) ndan alınan bir yazı ile doğrulanacak ve ISO belgesi bu yazı ile birlikte ihale komisyonuna verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, dolayısıyla isteklilerce sunulması öngörülen müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO 9000 serisi kalite sistem belgesini yetkili kuruluşlardan alarak sunabileceklerinin belirtildiği görülmüştür.

 

          İdarenin firmaya gönderdiği açıklama yazısının 09.04.2007 tarihinde (30.03.2007 tarihli ihaleden sonra) tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

          Bunun üzerine firma tarafından 16.04.2007 tarihinde doğrudan Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş, Kurumumuzun 17.04.2007 tarihli yazısı ile; Kurumumuza gönderilen dilekçe ve ekleri İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmiş, idarece 30 gün içerisinde şikayet başvurusu hakkında herhangi bir karar alınmaması üzerine firma tarafından 01.06.2007 tarihinde Kurumumuza tekrar itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

 

          Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak 22.12.2006 tarihinde yayımlanan ihale ilanının “Kalite ve standarta ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde;

“İstekliler kendilerine ait;

(a) TSE / TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ve müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Belgesini veya,
(b) Uluslararası Akreditasyon Formu ( International Accreditation Forum IAF ) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ve müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO
9000 Serisi Kalite Sistem Belgesi ihale komisyonuna verecektir. Getirilecek ISO 9000 serisi belgeler, IAF karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğu firma tarafından, Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK ) ndan alınan bir yazı ile doğrulanacak ve ISO belgesi bu yazı ile birlikte ihale komisyonuna verilecektir.” hükmünün yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarenin İdari Şartname ve ihale ilanında yer verdiği kalite ve standarta ilişkin belgelerden ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Belgesini istediği, bu belgenin müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içermesi gerektiği görülmüştür. İdari şartnamede yer alan “müşteri tesisleri” ifadesinin “istekli” olarak anlaşılması gerektiği açık olup, “müşteri tesisleri” ifadesinin isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte bir düzenleme olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; şikayetçinin, şikayete yol açan durumun farkına vardığı tarih olan 19.03.2007 tarihinden itibaren onbeş gün içinde olmak üzere 03.04.2007 tarihine kadar idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, bu sürenin bitiminden sonra 16.04.2007 tarihinde Kurumumuza doğrudan itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kurumumuzun 17.04.2007 tarihli yazısı ile Kurumumuza gönderilen dilekçe ve eklerinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderildiği ve idarece 30 günlük süre içinde şikayet başvurusu hakkında herhangi bir karar alınmadığı tespit edilmiştir.


1) Başvurunun reddine,


2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul