En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1929
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :18
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1929
Şikayetçi:
 Kardak Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 77.Sokak Nu:15/a A.Öveçler ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı, İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Cad. Çağlayan Sk. Nu:16 16130 Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13831
Başvuruya konu ihale:
 2007/20017 İhale Kayıt Numaralı “Belediyenin Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 08.10.81.0163/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyenin Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İşiihalesine ilişkin olarak Kardak Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Ltd. Şti.´nin, 11.05.2007 tarih ve 13831 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde olmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- Başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanını almalarına rağmen dokümandaki mevzuata aykırılıklar sebebiyle ihaleye teklif veremedikleri, idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “Özel güvenlik hizmetinin daha güvenli yürütülebilmesi amacıyla idarenin mevcut sisteminde bulunan kamera kayıt sitemleri iletişim noktalarındaki alarm izleme sistemleri ve binalardaki yangın algılama sistemleri yüklenici tarafından rehabilite edilerek izlenmesi sağlanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, teknik şartnamenin 5.14 üncü maddesinde; “Özel güvenlik hizmetlerinin  daha güvenli yürütülebilmesi amacıyla 5.15 ve 5.16 maddelerinde açıklaması yapılan idarenin mevcut sisteminde bulunan kamera kayıt sitemlerinin hizmet binalarındaki güvenlik noktalarında izlenmesi, bakım, onarım ve her türlü masrafları yüklenici tarafından sağlanacaktır.”  düzenlemesi gereğince de bu faaliyetlerin yüklenici tarafından yapılabilmesi için 07.10.2004 tarih ve 25506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince ilgili Valiliklerden “ Alarm Merkezi Kurma ve İzleme” izin belgesi alınması zorunlu olmasına rağmen, idarece bu belgenin istenilmemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

2- Teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde belirtilen güvenlik vardiya sorumlusunun mevcut personel sayısının içinde mi, dışında mı olduğunun tereddüt yaratıp, teklif vermelerine engel olduğu,

 

 iddialarına yer verilmiştir.

 

04.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-1081.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, inceleme başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

 Başvuru sahibinin  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

 

1) Başvuru sahibinin birinci  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İncelemeye konu ihaleye ait idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde söz konusu işin 55 personel ile 2007 yılı Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alınması işi olduğunun belirtildiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanındaki mevzuata aykırılıklar sebebiyle teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde;Madde 2.3 te sözü edilen güvenlik noktalarında kullanılmak üzere 14 adet el telsizi yüklenici tarafından sağlanacaktır.

       Belediyemiz, Nilüfer Atatürk Ormanı´nın da görevlendirilecek motorize devriye için, (l ) bir adet, Balat piknik alanı için (1) adet, toplam (2) adet ATV motor ve her bir ATV ye ait bakım,  onarım, günlük azami 25 km. yol yapabileceği hesaplanarak yakıt ve her türlü yasal vergiler yüklenici tarafından sağlanacak.

           Belediyemize ait bina ve tesislerindeki tüm güvenlik noktalarının 7/24 saat esasına göre   İdaremizce yapılacak haberli, habersiz denetimler ile birimimizin idari hizmetlerinde kullanılmak üzere en az 2006 model (1) adet binek otomobil, şoförsüz olarak Sivil Savunma Uzmanlığımıza tahsis edilecek ve bu otomobile ait vergi, sigorta, kasko. bakım onarım,günlük azami 80 km yol yapabileceği hesaplanarak yakıt gibi tüm giderler yüklenici firma tarafından sağlanacak.

İdaremize bağlı ilçemizin üç noktasında mevcut bulunan elektronik güvenlik sistemleri yüklenici tarafından rehabilite edilerek alarm haber alma merkezi ile bağlantısı sağlanacaktır.

Özel Güvenlik hizmetlerinin daha güvenli yürütülmesi amacıyla 5.15. ve 5.16. maddelerinde açıklamasını yaptığımız, idaremizin mevcut sisteminde bulunan kamera ve kayıt sistemlerinin hizmet binalarımızdaki güvenlik noktalarında izlenmesi,bakım,onarım ve her türlü masrafları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Belediyemiz, Beşevler Başkanlık ve İhsaniye hizmet binasındaki mevcut kamera ve kayıt

sistemimize ilave her iki güvenlik noktasına izleme yapılabilmesi için monitör konulması yüklenici tarafından sağlanacaktır.”

 

            İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde;” Özel Güvenlik  Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti sunulacaktır.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” un “özel Güvenlik Şirketleri” başlıklı 5 inci maddesinde;Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.

    Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye´de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir.

    Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. (Ek cümle : 21/04/2005 - 5335 S.K./23.mad) Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.

    Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

    Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

    (Ek fıkra : 21/04/2005 - 5335 S.K./23.mad) Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.

    (Ek fıkra : 21/04/2005 - 5335 S.K./23.mad) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Alarm Merkezleri” başlıklı 23 üncü maddesinde; “Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir.

a) Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,

b) Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,

c) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

d) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

e) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

f) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5’de örneği belirlenen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izinleri verildikleri süre için geçerlidir.

Alarm merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde; özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemelerin, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacağı, İdarelerce, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin "İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin" istenilmesine ilişkin  alt maddesinde, Özel Güvenlik  Şirketi Faaliyet İzin Belgesine yer verilmesi gerektiği,  İdarelerce özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde "Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi" istenilmeyeceği hususları açıklanmıştır.

06.04.2007 tarihli şikayet başvurusuna  idarece verilen 11.05.2007 tarihli cevap yazısında; idari şartnamede Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi olmayan firmaların ihaleye katılamayacağı yönünde bir madde bulunmama sebebinin "5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası" gereği Alarm Merkezi kurma ve izleme yapılabilmesi için izin belgesi mutlak suretle gerekmekte olduğu ve bunun aksinin düşünülemeyeceği dolayısıyla da ihale şartnamesine bu belgeyle ilgili ayrıca bir madde konulmasına gerek duyulmadığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; bir firmanın  Alarm Merkezi kurma ve izleme yapabilmesi, bu alanda faaliyet gösterebilmesi için valilikten “Alarm izleme merkezi kurma ve izleme izin belgesi”  almasının  zorunlu olduğu, idarenin şikayete verdiği cevapta da değinildiği üzere özel güvenlik şirketlerinin bu izne sahip olmadan faaliyet göstermelerinin mümkün olmadığı, ihale mevzuatı gereğince özel güvenlik ihalelerinde  isteklilerden katılım için “Özel Güvenlik  Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” sunmalarının istenileceği, incelemeye konu ihalede de söz konusu belgenin istenildiği ve isteklilerin tamamının bu belgeyi sunduğu görüldüğünden, iddianın yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

       2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İncelemeye konu ihaleye ait teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde söz konusu işin 7 si bayan olmak üzere 54 güvenlik personeli ve 1 güvenlik müdürü toplam 55 personel ile gerçekleştirileceği, 4 üncü maddesinde ise güvenlik hizmetinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yürütüleceği hususları düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde; “Güvenlik Vardiya Sorumlusu:Her vardiyada yüklenici koordinatörü tarafından tespit edilen bir güvenlik personeli, vardiyadaki nöbet hizmetlerinin yanında yüklenici koordinatörünün belirleyeceği saat aralıklarında telsiz çevrimlerini takip edip;   yüklenici koordinatörü ile koordinasyonu sağlayacak olan yüklenici personeli” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Ayrıca, Yüklenici idaremizde çalıştırdığı her güvenlik Personeline;asgari ücret + asgari ücretin %20 sini ilave ederek ödeme yapacaktır. Yüklenici, İdaremizde çalıştırdığı bir güvenlik Müdürüne asgari ücret + asgari ücretin %50 si ilave ederek ödeme yapacaktır.  26 (Yirmialtı) gün üzerinden Yemek, + Yol ücreti teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin “güvenlik vardiya sorumlusunun mevcut personel sayısının içinde mi, dışında mı olduğunun tereddüt yarattığı”  iddiasına ilişkin olarak ise idarenin şikayete verdiği cevap yazısında “güvenlik vardiya sorumlusu” nun personel sayısına dahil olduğu belirtilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenlemeden söz konusu personelin her vardiyada yüklenici koordinatörü tarafından tespit edilen bir güvenlik personeli olduğu, diğer vardiya personeli ile yüklenici koordinatörü arasındaki koordinasyonu sağlayacak olan yüklenici personeli olduğunun dolayısıyla ihale dokümanı ile işi yürüteceği belirlenen 55 personelden birisi olacağının anlaşılması ve ayrıca, götürü bedel teklif vermek suretiyle ihaleye katılan ve aşırı düşük teklif açıklaması veren isteklilerce yapılan yazılı açıklamalardan da tekliflerin 55 personel baz alınarak hazırlandığı görüldüğünden, iddianın yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

        

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul