• Karar No: 2007/UH.Z-1930
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :19
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1930
Şikayetçi:
 Kontrol Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 77.Sokak Nu:15 A.Öveçler/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı, İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Cad. Çağlayan Sk. Nu:16 16130 Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13832
Başvuruya konu ihale:
 2007/20017 İhale Kayıt Numaralı “Belediyenin Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.06.2007 tarih ve 08.10.80.0163/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı’nce 06.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Belediyenin Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İşiihalesine ilişkin olarak Kontrol Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Ltd. Şti.’nin 27.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.05.2007 tarih ve 13832 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklif bedelinin idari şartnamede öngörülen maliyet kalemlerini karşılayamayacağı zira, asgari maliyet ile teklif bedeli arasındaki farkın 3.689,28 YTL olduğu ve bu miktar ile giyecek bedeli ve mali sorumluluk sigorta bedelinin sağlanamayacağı, ihale kararının düzeltilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;  

 

İncelemeye konu ihaleye ait idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde söz konusu işin 55 personel ile 2007 yılı Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alınması işi olduğunun belirtildiği, İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Ayrıca, Yüklenici idaremizde çalıştırdığı her güvenlik Personeline;asgari ücret + asgari ücretin %20 sini ilave ederek ödeme yapacaktır. Yüklenici, İdaremizde çalıştırdığı bir güvenlik Müdürüne asgari ücret + asgari ücretin %50 si ilave ederek ödeme yapacaktır.  26 (Yirmialtı) gün üzerinden Yemek, + Yol ücreti teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin Ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26,S.İş kazaları, Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı % 1.5´tir.

26.6. Resmi Tatil ve Dîni Bayram günleri, yılbaşı günü    için İşyeri Teslimi tarihinden itibaren (1) yıl içinde toplam (13.5) Onüçbuçuk gün; her gün (40) kırk güvenlik personeli çalıştırılacaktır Bu günler için 4857 Sayılı iş kanununun 47, maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.”

 

Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde;“Yüklenici idaremizde çalışan her güvenlik personeline (26) gün üzerinden günlük 5,42
YTL.yemek + 3,50 YTL. Yol ücreti Brüt olarak maaş ve ücret bordrosunda gösterecektir.Giyim bedeli ayni olup teklif fiyata dahil edilecektir.”

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; Madde 2.3 te sözü edilen güvenlik noktalarında kullanılmak üzere 14 adet el telsizi yüklenici tarafından sağlanacaktır.

       Belediyemiz, Nilüfer Atatürk Ormanı´nın da görevlendirilecek motorize devriye için, (l ) bir adet, Balat piknik alanı için (1) adet, toplam (2) adet ATV motor ve her bir ATV ye ait bakım,  onarım, günlük azami 25 km. yol yapabileceği hesaplanarak yakıt ve her türlü yasal vergiler yüklenici tarafından sağlanacak.

           Belediyemize ait bina ve tesislerindeki tüm güvenlik noktalarının 7/24 saat esasına göre   İdaremizce yapılacak haberli, habersiz denetimler ile birimimizin idari hizmetlerinde kullanılmak üzere en az 2006 model (1) adet binek otomobil, şoförsüz olarak Sivil Savunma Uzmanlığımıza tahsis edilecek ve bu otomobile ait vergi, sigorta, kasko. bakım onarım,günlük azami 80 km yol yapabileceği hesaplanarak yakıt gibi tüm giderler yüklenici firma tarafından sağlanacak.

İdaremize bağlı ilçemizin üç noktasında mevcut bulunan elektronik güvenlik sistemleri yüklenici tarafından rehabilite edilerek alarm haber alma merkezi ile bağlantısı sağlanacaktır.

Özel Güvenlik hizmetlerinin daha güvenli yürütülmesi amacıyla 5.15. ve 5.16. maddelerinde açıklamasını yaptığımız, idaremizin mevcut sisteminde bulunan kamera ve kayıt sistemlerinin hizmet binalarımızdaki güvenlik noktalarında izlenmesi,bakım,onarım ve her türlü masrafları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Belediyemiz, Beşevler Başkanlık ve İhsaniye hizmet binasındaki mevcut kamera ve kayıt sistemimize ilave her iki güvenlik noktasına izleme yapılabilmesi için monitör konulması yüklenici tarafından sağlanacaktır.”  düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun maddesinde; İhale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinde; “ işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği ,

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacağı, giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamaların  kabul edilmeyeceği,

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekeceği,

Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyeceği” hususları açıklanmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede; nakdi ödenmesi gereken yol, yemek giderleri dahil asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme gideri toplamının (giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç) 762.543,15 YTL olmaktadır. ( 54 özel güvenlik görevlisi için 731.260,61 + 1 güvenlik amiri için 16.076,03 + genel tatil ücreti için 15.206,51=762.543,15 YTL )

 

İdarece VIP Güvenlik Ltd.Şti., Bilge Özel Güvenlik Ltd. Şti., A.F.M. Güvenlik Eğitim Koruma Hiz.Ltd.Şti.ne ait tekliflerin aşırı düşük olarak belirlendiği ve tekliflerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hususlarla ilgili belgeler ile teklifin maliyet bileşenlerini ve fiyat analizlerini içeren yazılı açıklama istenilmiş, A.F.M. Güvenlik Eğitim Koruma Hiz.Ltd.Şti.´nin 19/04/2007 tarih mesai bitimine kadar aşırı düşük teklif açıklamasını  getirmemesi sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmış, diğer firmaların verdiği açıklamalar ihale komisyonunca uygun bulunarak, VIP Güvenlik Ltd.Şti.  üzerinde bırakıldığı, Bilge Özel Güvenlik Ltd. Şti.ne ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

a) İhale üzerinde kalan firmanın 766.182,43 YTL tutarlı teklifinin bileşenleri hakkında ihale komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada;

 

Giyim bedeli için Lider Tekstil firmasından alınan, 13.04.2007 tarihli proforma fatura sunduğu, faturada idarece istenilen giyeceklere ilişkin olarak toplam 2.970,00 YTL  (% 8 KDV hariç)  bedel öngördüğü, ayrıntılı teklif açıklamasında kişi başına aylık 4,50 YTL kıyafet-teçhizat bedeli öngörüldüğü ancak, 4,50 YTL X 55 kişi X 12 ay = 2.970,00 YTL olduğu, söz konusu bedele  % 3 sözleşme giderinin (89,10 YTL)  ilave edilmesi sonucunda  toplam 3059,10 YTL nın elde edildiği,

 

Mali sorumluluk sigortası için Finans Sigorta A.Ş.’ nden alınmış 55 özel güvenlik elemanı için aylık toplam prim bedeli 48,40  YTL’ lik Müdür Yardımcısı ve Uzman yardımcısının imzaladığı belgeyi verdiği, bu durumda 55 kişi için 12 aylık sigorta bedelinin 580,80 YTL olduğu ancak, belgeye ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan herhangi bir teyit belgesinin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

12 aylık 55 kişi için asgari işçilik maliyeti (yol, yemek dahil) 762.543,15 YTL olan ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; Giyim bedeli 3059,10 YTL + Mali sorumluluk sigortası bedeli 580,80 YTL = 3639,90 YTL olup asgari işçilik maliyetine ( 762.543,15 YTL) ilave edildiğinde, 766.183,05 YTL na ulaşıldığı halbuki, adı geçen istekliye ait teklifin 766.182,43 YTL olduğu,

 

Öte yandan, anılan mevzuat hükümlerinden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmakta olup yazılı açıklamada yer alan sigorta maliyetinin salt sigorta şirketinden alınan yazı ile belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekeceği, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında sigorta bedeline ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmemesi ve yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit etmemesi sebebiyle anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen firmanın açıklaması incelendiğinde;

 

770.365,95 YTL teklif veren Bilge Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin giyim bedeli için Uniteks Üniforma firmasından alınan, 02.04.2007 tarihli proforma fatura sunduğu, idari şartnamede istenilen giyim bedeli için toplam 2.935,00 YTL’ lik bir bedel öngördüğü, bu giyim bedeline % 3 sözleşme giderini de ekleyerek yazılı açıklamada toplam olarak 3.023,05 YTL na ulaştığı, mali sorumluluk sigortası için Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Akdeniz Bölge Müdürlüğünden alınmış, II. Müdür ve Servis Yetkilisinin imzasını taşıyan 55 özel güvenlik elemanı için 12 ay süreyle toplam 1.095,00 YTL’ lik belge verdiği, 04.04.2007 tarihli yazıda söz konusu teklifin 18.04.2007 tarihi itibarıyla 15 (onbeş) gün süreyle geçerli olduğu (Teklifin halihazırda geçerli olmadığı), idarece istenilen 1 binek oto ve 2 motor için toplam yakıt bedeli olarak 3.650,00 YTL öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

12 aylık 55 kişi için asgari işçilik maliyeti (yol, yemek dahil) 762.543,15 YTL olan ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; Giyim bedeli 3.023,05 YTL + Mali sorumluluk sigortası bedeli 1.095,00 YTL(+% 5 vergi:54,75 YTL) + yakıt bedeli 3.650,00 YTL = 7822,80 YTL olup asgari işçilik maliyetine ( 762.543,15 YTL) ilave edildiğinde 770.365,95 YTL na ulaşıldığı ve yazılı açıklamanın adı geçen istekliye ait 770.365,95 YTL lik teklifi teyit ettiği anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak(tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine ,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul