• Karar No: 2007/UH.Z-1931
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :21
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1931
Şikayetçi:
 Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizm. Kolu Kamu Görevlileri Sendk. Zonguldak Şubesi Belediye Bulvarı Coşkunoğlu İşhanı No:2 K.3 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tepebaşı Mah. Değirmenbaşı Sk. No:145 Merkez ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 1362.1
Başvuruya konu ihale:
 “Laboratuar Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 08.11.09.G017/2007-36 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi nce  tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Laboratuar Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizm. Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Zonguldak Şubesi (Hukuk Danışmanlığı)´nın 16.05.2007 tarih ve 1362.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) 4688 sayılı Sendikalar Kanunu 19 uncu madde (f) bendi ile sendikaya verilen yetkiye istinaden müvekkil sendika adına dava açıldığı,       

            2) Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğinin laboratuar hizmetlerinin ihale yapılması suretiyle hizmet alınarak yürütülmesi işleminin hukuka aykırı olduğundan iptalinin gerektiği,

            3) 4924 sayılı yasanın 11 inci maddesi ile 657 sayılı yasanın 36 ncı maddesi ilgili bölümüne işlenen “sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler lüzumu halinde bedeli sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla Bakanlıkça tespit edilerek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir” hükmünün yer aldığı, bu hükme dayanılarak çıkarılan 05.05.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas Ve Usullerin” 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “İdareler sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine ancak lüzumu halinde ve döner sermaye gelirleri elverdiği ölçüde karar verebilirler.” hükmünün bulunduğu,

            4) Bu düzenlemeler hakkında Danıştay nezdinde açılan dava neticesinde,  Danıştay 5 inci Dairesince 22.11.2004 tarih ve 2004/4439 E. Sayılı yürütmenin durdurulması kararı verildiği, aynı kararda 4924 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin  Anayasanın 2, 10 ve 128 maddelerine aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildiği,

            5) Danıştay 13. Dairesinin 08.01.2007 tarih ve 2006/3097 E. Sayılı kararıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne 2006 ve 2007 yılı için radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu işleme dayanak olan Sağlık bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 27.06.2003 tarih ve 2003/70 sayılı Genelgesinin (g) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği,

            6) Anayasanın 128 inci maddesinde “Devletin kamu iktisadi teşekkülleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eli ile görülür” hükmünün düzenlendiği, 4924 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile anılan Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının bir kamu hizmeti niteliğine olan sağlık hizmetinin memur ve kamu görevlilerinden başka kişilerce gördürülmesine imkan tanımakla Anayasanın 128 nci maddesine aykırı olduğu, bu nedenle başvuru konusu ihalenin iptalinin gerektiği,

            7) Sağlık hizmetlerinin ihale yoluyla satın alınmasını düzenleyen 05.05.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas Ve Usuller” hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararından sonra Sağlık Bakanlığı’nın 13.01.2005 tarih ve 424 sayılı onayı çerçevesinde Hukuk Müşavirliğince valiliklere gönderilen 13.01.2005 tarih ve 274 sayılı Genelge ile Danıştay 5 inci Dairesinin yürütmesinin durdurulması karından önce hizmet satın alımına ilişkin yapılan ihale sözleşmelerinin, sözleşmede öngörülmüş süre sonuna kadar devam ettirilmesi, Danıştay 5 inci Dairesinin yürütmesinin durdurulması kararından sonra ihale işlemleri başlanmış olup sözleşme yapılmayan hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi gerektiğinin ifade edildiği,

            8) Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde kamu kurumlarının ihale yöntemi ile satın alabileceği hizmetler arasında sağlık hizmetlerinin satın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanun, Sağlık Bakanlığı genelgesi, Anayasanın amir hükümleri, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına aykırı olan söz konusu laboratuar hizmeti satın alınmasına ilişkin ihalenin iptali gerektiği,

             9) Mezkur işlemin yürütmesinin durdurulmasının gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğinin laboratuar hizmetlerinin ihale yapılması suretiyle hizmet alınarak yürütüldüğü, davacı sendikanın 07.03.2007 tarihli dilekçeyle idareye başvurarak ihalenin iptalini talep ettiği, bu başvurunun davalı idarenin 21.03.2007 tarih ve 938 sayılı işlemiyle reddedildiği, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nin 19.01.2007 tarihinde yaptığı Laboratuar Hizmet Alımı ihalesinin iptali istemiyle Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası’nca Sağlık Bakanlığı aleyhine Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda açılan davada anılan mahkemenin Esas:2007/905 ve Karar:2007/804 sayılı kararı ile dava dilekçesi ve eklerinin 2577 sayılı Kanunun 14/3-b, 14/6 ve 15/1-e maddeleri uyarınca “idari başvuru yolları tüketilmeden açılan davada, idari merci tecavüzü nedeniyle, dosyanın idari merci olan Kamu İhale Kurumu’na tevdi edilmesi gerektiği sonucuna varılarak dava dilekçesi ve eklerinin Kuruma gönderilmesine” karar verilmiştir.

 

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası’nın 03.05.2007 tarihli dava dilekçesinde maddeler halinde belirtilen ve yukarıda yer verilen hususlardan anlaşıldığı üzere, idarece 19.01.2007 tarihinde yapılan Laboratuar Hizmet Alımı ihalesinin yukarıda belirtilen nedenlerle ihale suretiyle gerçekleştirilemeyecek bir iş olduğu gerekçesiyle bu ihalenin iptal edilmesi gerektiği, laboratuar hizmetlerinin ihale suretiyle özel sektörden alınmasının Anayasa ve anılan Kanunlara aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası’nın Kurumumuza gelen başvuru dilekçesi üzerinde yapılan incelemede söz konusu ihaleye ilişkin ileri sürülen iddialarla ilgili olarak İdareden bilgi ve belge istenilmiş ve bu belgeler üzerinden iddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleye ilişkin İdari Şartname’de konusu hizmetin adı, “4 aylık laboratuar hizmet alımı” olarak, fiziki miktarı ve türü ise, “163 kalem 4 aylık laboratuar hizmet alımı” şeklinde belirlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” kısmında,

“Madde 61.1. Hastane Yönetimi tarafından belirlenecek mekanlarda, yapılacak olan Laboratuar tahlillerinin kayıt, değerlendirme, istatistiki veri alma, ücretlendirme ve saklama amacıyla bilgisayar donanımları ve yazılım programları yüklenici tarafından sağlanır.”

“Madde 61.1. Firma tahlili yapılan hastaların raporlarının yazılması amacıyla hastanede mevcut bilgisayar ağı ile uyum gösteren, lisanslı işletim sistemli bilgisayar, yazıcı ve raporların okunacağı yeteri kadar el teybi ile kaset temin edecektir.”

“Madde 61.8. Yüklenici ihale kapsamındaki hizmetini 24 saat hizmet verecek şekilde tüm tatil günleri açık tutarak laboratuar tahlili yapacak teknik personel ile malzeme bulundurmak zorundadır…”

“Madde 61.9. Yüklenici firma hastanemize doğrudan müracaat eden hastalara hizmet verecektir. Hastanenin poliklinik ve tahakkuk kayıtlarına işlenmemiş, dışarıdan doğrudan başvuracak hastalara yüklenici hizmet vermeyecektir…”

“Madde 61.12. Laboratuar hizmetlerinde çalışacak teknik ve idari personel hastane çalışma düzeni ve hiyerarşik yapıya azami dikkat edecektir.”

“Madde 61.13. Çalışacak personel 657 sayılı Kanunun usul ve esaslarına azami riayet edecektir. Gerektiğinde bu hususlar hastane idaresince denetlenebilecektir.”

“Madde 61.16. Yüklenici firma sistemde görev alacak personelin (doktor, teknisyen, hemşire, tıbbi sekreter, personel) özlük haklarının tümünün sağlanması konusunda mali ve hukuki açıdan tek yükümlü olacaktır.”    düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin ise,

 

2 nci maddesinde “Amaç: Hastane binası içinde laboratuar hizmeti (Cihaz, Kit ve Personel dahil), (Tetkik/Tahlil ve Sonuç hizmeti) satın alınacaktır. İdarenin talep etmiş olduğu tetkikler için kan veya örnek alınması, tetkikin yapılması, sonucun laboratuar uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması, sonuçların polikliniklere ve servislere dağıtılması ile laboratuar istek ve sonuçlarının hastane otomasyon sistemine bağlanarak sonuçların klinik, servisler ve tahakkuk birimine otomasyon dahilinde bildirilmesi işidir. ”

 

3 üncü maddesinde “Kapsam: 3.1. Hastanede muayene edilmiş ve hekim tarafından tetkik istenmiş şahıslar hastane bilgi işlemine kayıt olup işlemini yaptırdıktan sonra laboratuara gidecektir. Laboratuar sadece hastane tarafından kayıt edilmiş ve işlemi yapıldı kaşesi basılmış veya bandrolü kesilmiş, bandrolün üzerinde (Bağ Kur, SSK, Emekli Sandığı, Ücretli v.s.) belirtilen hastalardan kan ve örnek alınacaktır.

3.3. Kan alınması işlemi; laboratuar hizmetini yürüten firma elemanları ve hastanemizin personelleri tarafından yapılacaktır. Mesai saatleri içerisinde servislerde servis hemşiresi tarafından alınmış olan kanlar (bilgi işlem kaydı yapıldıktan sonra) laboratuar kuryesi tarafından servislerden alınıp laboratuara götürülecektir.

3.4. ….. tüm sonuçların hizmeti veren kuruluşun hastanemiz bünyesinde istihdam ettiği sorumlu laboratuar uzmanı tarafından onaylanması gerekir.

3.8. Laboratuar hizmet işi 7 gün 24 saat esasına göre olacaktır. Mesai saatleri haricinde gece nöbetleri, hafta sonu bayram gibi tüm tatil günlerinde de devam edecektir.

 

4 üncü maddesinde çalıştırılacak personele ilişkin olarak, “Biyokimya veya mikrobiyoloji uzmanı (1 adet), Laboratuar teknisyeni (6 adet) en az Sağlık Meslek Lisesi mezunu,  en az Sağlık Meslek Lisesi mezunu (3 adet) hemşire, Kurye (1 adet) en az lise mezunu”.

 

55.3 maddesinde “Yüklenici tarafından Laboratuar tahlillerinin yapılabilmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından belirlenecek mekanlarda, teknik şartnamede belirtilmiş özellikleri içeren cihazların kurulması ve çalıştırılması için gerekli olan altyapı, malzeme, donanımlar yüklenici tarafından karşılanacak olup, ihale süresinin bitiminde veya süresinden önce fesh durumunda cihazlar 30 gün içinde sökülerek yükleniciye tahsis edilen yerler boşaltılacak, yüklenici tarafından yapılan tadilat ve bakım için yüklenici, herhangi bir talepte bulunamayacak ve bunları hastane idaresine ücretsiz bırakacaktır. Yüklenici bu konulardaki yazılı taahhüdünü teklif ile birlikte verecektir.”

 

55.5 maddesinde “Cihazların tümü, onarım için gerekli tüp ve dedektörler, her türlü sarf malzemeleri (Test, Kit, Solüsyon, Kağıt, Zarf, Printer Kartuşu, Toneri v.s.) dahil tüm yedek parçalar hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından karşılanacak ve tüm periyodik bakımlar firma tarafından sağlanacaktır. Yüklenici firma, cihazın yetkili teknik servisi ile parça dahil alım onarım sözleşmesi yapmayı taahhüt edecektir.”

 

5 inci maddesinde cihazlarda (Hemogram, Otoanalizör, Hormon, Makroeliza, Prenetal tarama ve Down Sendromu Cihazı) aranacak teknik özelliklere yer verilmiştir.

 

İhaleye ait idari ve teknik şartnamelerin incelenmesinden inceleme konusu ihalenin “laboratuar hizmet alımı ihalesi” ile yüklenilen işin laboratuara kabul edilen numunelerin tahlillerini yapıp tahlil sonuçlarına ilişkin olarak hastanenin ilgili uzman hekimlerine sunulmak üzere rapor düzenleyerek sonuçlarının hastane otomasyon sistemine aktarılması olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibince iddia edilen husus “bu konuda Danıştay 5 inci Dairesinin 22.11.2004 tarih ve 2004/4439 E. Sayılı yürütmenin durdurulması kararı incelendiğinde 4924 sayılı yasanın 11 inci maddesi ile 657 sayılı yasanın 36 ncı maddesi ilgili bölümüne işlenen “sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alınması yolu ile gördürülmesine dair hüküm” ilgili Danıştay Dairesi tarafından Anayasanın 2 ve 128/1 maddelerine aykırılığı savı ciddi bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması kararı verilmekle, konu hakkında yeni bir karar verilinceye kadar da yürütmeyi durdurma kararı verildiği, bu nedenlerle ihalenin iptalinin gerektiği” yönündedir.

 

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin “III-Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bendine eklenen “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir” hükmüne dayanılarak Sağlık Bakanlığınca “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller”e ilişkin Tebliğ çıkarılmış ve 25.05.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Anılan Esas ve Usuller’in “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, “Bu düzenlemenin amacı; lüzumu halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alımı yapılacak olan sağlık hizmetlerinin, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine eklenen hüküm uyarınca, Bakanlığa tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla satın alınma yoluyla gördürülmesine daîr esas ve usulleri belirlemektir.” hükmü,

 

“Dayanak” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Bu esas ve usuller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin III. SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bendine, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi ile eklenen hüküm uyarınca Bakanlığa verilen düzenleme yetkisine dayanılarak hazırlanmıştır.” hükmü ve

 

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Hizmet; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken sağlık hizmetlerini, ifade eder.” hükmü öngörülmektedir.

 

Anılan esas ve usullerin 1 inci maddesinde, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alımı yapılacak olan sağlık hizmetleri”nden bahsedilirken,

 

3 üncü maddesinde de hizmetin, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken sağlık hizmetlerini” ifade ettiği belirtilmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelgesinde, 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu Genelge ilgi tutularak; “Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması sonucunda, sağlık kurumlarımızın hasta potansiyeli artmıştır. Bununla beraber hastalık profillerinin değişmesi, birçok hastalığın tanı ve tedavisinin yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla sağlanabilir hale gelmesi, teknolojilerinin hızla değişmesi gibi sebeplerle tetkik ve tedavide kullanılan tıbbi cihazların satın alma yoluna ilaveten hizmetin gerekli kıldığı durumlarda hizmet satın alımı yoluyla da teminine karar verilmiş ve bu amaçla ilgi Genelge yayımlanmıştır.

Ancak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından; Bakanlığımıza bağlı bir hastanenin yapmış olduğu radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu ihaleye dayanak teşkil eden ilgi Genelgenin (g) bendinde yer alan “Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir.” şeklindeki hükmün yürütülmesinin durdurulması ve iptâli talepleriyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 13. Daire’nin 08.01.2007 tarih ve Esas No:2006/3097 sayılı kararı ile (Ek-6); mezkur Genelgenin (g) bendi hükmünün dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır.

Bu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde;

1- İlgi Genelgenin (g) bendi uygulamadan kaldırılmıştır.    

2- İlgi Genelgeye  “(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.”  hükmü eklenmiştir.

            3- Düzenleyici işlem hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararı evvelce yapılan ferdi işlemleri ortadan kaldırmayacağından ilgi Genelge çerçevesinde akdedilmiş bulunulan sözleşmelerin, belirlenen süre sonuna kadar tatbikîne devam edilecektir

            4- Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralamalara ilişkin ihalelerde ilgi Genelgenin yürürlükte bulunan hükümleri ve yeni eklenen (j) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgilerini ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması ile ilgili Genelgenin bu çerçevede uygulanmasının sağlanması” şeklinde, Danıştay Kararı üzerine düzenleyici işlem tesis edilmiştir.

           

Bu çerçevede;

Danıştay tarafından yürütülmesi durdurulan 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu Genelge’nin (g) bendinde; “(g) Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Danıştay’ın ilgili Genelge’nin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararına istinaden yukarıda belirtilen (g) bendi yerine 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelge ile “(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.” şeklindeki (j) bendi eklenmiştir.

 

            28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelge’de akdedilmiş bulunulan sözleşmelerin, belirlenen süre sonuna kadar tatbikîne devam edileceği, ancak tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralamalara ilişkin ihalelerde ilgi Genelgenin yürürlükte bulunan hükümleri ve yeni eklenen (j) bendi gereğince işlem yapılacağı belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin yukarıda belirtilen idari şartname düzenlemesinde, Biyokimya veya mikrobiyoloji uzmanı (1 adet), Laboratuar teknisyeni (6 adet), en az Sağlık Meslek Lisesi mezunu (3 adet) hemşire, Kurye (1 adet) en az lise mezunu istihdam edileceği belirtilmiş olup, Biyokimya veya mikrobiyoloji uzmanı, Laboratuar teknisyeni,  en az Sağlık Meslek Lisesi mezunu, hemşire istihdamı öngörülmesinin Danıştay tarafından yürütülmesi durdurulan 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu Genelge’nin (g) bendine uygun olduğu anlaşılmıştır. Ancak, anılan Genelgenin (g) bendi, 28.02.2007 tarihinde 2007/13 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılarak yerine (j) bendi eklenmiş olup, bu bentte ise tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personelin bulundurulmasının istenebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla yürütmenin durdurulması kararına istinaden Sağlık Bakanlığınca tesis edilen 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelge uyarınca, 28.02.2007 tarihi itibariyle sözleşmesi imzalanmamış, anılan (g) bendine uygun olarak şartnamelerinde uzman personel istihdamı düzenlemesi bulunan ve ihale süreci devam eden ihaleler konusunda 28.02.2007 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın 27.06.2003 tarih ve 2003/70 sayılı Genelgesinin (g) bendi dışındaki hükümleri ile 28.02.2007 tarih ve 2007/13 Genelgesi çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başkanlık İstemine konu ihalenin sözleşmesinin Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.2007 tarih ve 2007/13 Genelgesinin yayımlandığı tarihten önce 31.01.2007 tarihinde sözleşmeye bağlandığı ve ilgili Genelgeye göre sözleşmenin tatbikine devam edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

2)İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul