• Karar No: 2007/UH.Z-1932
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :22
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1932
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak No:22/21 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13299
Başvuruya konu ihale:
 2007/17012 İhale Kayıt Numaralı “Genel Müdürlük Sitesinin Temizliği ve Bahçe Bakımının Yaptırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 08.10.48.0201/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü’nce 04.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Müdürlük Sitesinin Temizliği ve Bahçe Bakımının Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif ettikleri fiyatın idarece aşırı düşük bulunarak açıklama istenildiği, teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarını sundukları ancak 16.04.2007 tarihli yazı ile ihalenin idarece iptal edildiği, açıklama talebinde bulunulması üzerine ihalenin ekonomik açıdan avantajlı teklif bulunmadığı ve rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiğinin öğrenildiği, bunun üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve idarenin cevabi yazısında temizlik malzemesi ve giyim giderinin yıllık bedeli karşılamadığı ve 56 ncı maddeye göre işçilik modülü hesaplanmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, ancak tekliflerinin idari şartnamenin 26 ncı maddesine uygun olarak verildiği, idari şartnamenin 46 ncı maddesinde fiyat farkı verileceğinin belirtildiği, idarenin iptal gerekçesinin sübjektif ve yasal dayanaktan yoksun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru, 12.04.2007 tarihli ihalenin idarece iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılmıştır.

 

04.04.2007 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru konusu ihale 12.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile iptal edilmiştir. Sözkonusu kararda; dört isteklinin belgelerinin usulüne uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan sekiz isteklinin teklifi aşırı düşük görülerek teklifleriyle ilgili açıklama istenildiği, istekliler tarafından sunulan açıklamaların değerlendirilmesi ve yaklaşık maliyet tespit tutanağında yer alan maliyet kalemleriyle karşılaştırılması neticesinde, ekonomik açıdan avantajlı teklif bulunamadığı ve rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmiştir. Sözkonusu kararın 13.04.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 115 personel ile 01.06.2007-31.05.2008 tarihleri arası 12 aylık dönem için Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinin temizliği ve bahçe bakımının yapılması olarak belirlendiği,

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

“...

26.3. Ayrıca, çalıştırılacak personele ait yol, yemek ve giyecek bedelleri teklif fiyata dahildir.

26.3.1. Yol Ücreti: Bir işçinin bir günlük yol ücreti brüt 4 YTL’dir.

26.3.2. Yemek Ücreti: Bir işçinin günlük yemek ücreti brüt 5 YTL’dir. İşçilerin bir ayda 26 gün işe geldikleri düşünülerek yemek ve yol bedelleri buna göre hesap edilecektir. Yemek ve yol bedelleri nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

26.3.3. Giyecek temini: Yüklenici işe başlamasından sonra bir hafta içerisinde teknik şartnamede belirtilen giyecekleri işçilere yeni olarak, idarece onaylandıktan sonra dağıtacaktır. Her bir işçiye bir takım iş elbisesi yüklenici tarafından verilecektir. Saha ve bahçe temizliğinde görevlendirilen işçilere mevcut kıyafetlerine ilaveten kışlık çizme (kauçuk, tabanlı, uzun konçlu), eldiven, anorak yelek, yağmurluk, iş tulumu ve bere, cam temizliğinde görevli işçilere ise iş tulumu ve çizme verilecektir…


26.5. Bu hizmet işi için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak belirlenmiştir” düzenlemesine,

 

“Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, “…Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark verilecektir…” düzenlemesine,

 

“Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde “İstekliler tekliflerini hazırlarken 28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 2007 yılında geçerli olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı gereğince işçilik maliyetlerini hesaplayacaklardır.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin “Çalışma saatleri” başlıklı 4 üncü maddesinde “…4- Dini bayram tatili süresine, hafta sonu tatili öncesi veya sonrasına rastlayan günlerin de ilave edilmesiyle oluşan uzun tatil durumunda yüklenici, İdarenin hazırladığı çalışma programına uyar ve bayramda çalışan işçilerin listesini üç gün önceden idareye bildirir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 11 inci maddesinde, kullanılacak iş makineleri, bahçe bakımı ekipmanı ile temizlik malzemelerinin özellik ve miktarının belirtildiği, personel kıyafetlerine ilişkin olarak toplam 50 adet iş tulumu, 115 takım iş elbisesi, 50 adet çizme, 50 adet yağmurluk, 50 adet anorak yelek, 50 adet yün eldiven ve 50 adet yün bere istenildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda; idarece fiyat farkı verileceği dikkate alındığında 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden şikayete konu ihalede istihdam edilecek 115 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyetinin (giyim ve temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 1.372.077,42 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde,

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.


Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır. …” hükmüne yer verilmiştir.                                                           

 

İdari şartname ve teknik şartname düzenlemeleri doğrultusunda, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istekliler tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde;

 

- Başvuru sahibi Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.376.440 YTL olduğu ve bu bedelin yukarıda hesaplanan (giyim, temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç) asgari işçilik maliyetinin 4.362,58 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesaplandığı, giyim için %3 sözleşme gideri hariç toplam 432,50 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemeleri için 3.917 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

- Naturel Tur. Tem. İlaç. Yem. Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.442.000 YTL olduğu ve bu bedelin (giyim, temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç) asgari işçilik maliyetinin 69.922,58 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden ayrı ayrı hesaplandığı, giyim için %3 sözleşme gideri hariç toplam 6.900 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemeleri için 27.388,36 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

- Kaya-Tem İnş. Gıda Nak. Elk. Tem. İlaç Yem. Hiz. İşl. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.442.100 YTL olduğu, bu bedelin (giyim, temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç) asgari işçilik maliyetinin 70.022,58 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden ayrı ayrı hesaplandığı, giyim için %3 sözleşme gideri hariç toplam (60 YTL x 115 kişi) 6.900 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemeleri için 17.388 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği, ayrıca iş süresi boyunca karşılanacak harcamalar için 10.100,36 YTL ilave bedel öngörüldüğü,

 

- Tem-Ser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.388.000 YTL olduğu, bu bedelin (giyim, temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç) asgari işçilik maliyetinin 15.922,58 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesaplandığı, giyim için %3 sözleşme gideri hariç toplam (30 YTL x 115 kişi) 3.450 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, bahçe bakımı ekipmanı ile temizlik malzemeleri için toplam 12.369,08 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

- Bayıktem İnş. Tem. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.383.000 YTL olduğu, bu bedelin (giyim, temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç) asgari işçilik maliyetinin 10.922,58 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesaplandığı, giyim için %3 sözleşme gideri hariç toplam (18 YTL x 115 kişi) 2.070 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemeleri için 7.500 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

- Pak-Tem Taah. Tem. San. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.408.750 YTL olduğu, bu bedelin (giyim, temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç) asgari işçilik maliyetinin 36.672,58 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesaplandığı, giyim için %3 sözleşme gideri hariç toplam 4.225 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemeleri ile amortisman ve genel giderler için toplam 31.809,13 YTL öngörüldüğü, temizlik fırçaları haricinde temizlik malzemeleri için öngörülen giderin belgelendirildiği,

 

- Biotem Tem. Eml. İnş. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.391.500 YTL olduğu, bu bedelin (giyim, temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç) asgari işçilik maliyetinin 19.422,58 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesaplandığı, giyim için %3 sözleşme gideri hariç toplam 3.725 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemeleri için toplam 13.602 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

- Piramit Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.379.150 YTL olduğu, bu bedelin (giyim, temizlik malzemeleri ile dini bayram günlerinde yapılacak çalışma ücreti hariç) asgari işçilik maliyetinin 7.072,58 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesaplandığı, giyim için %3 sözleşme gideri hariç toplam (3YTL x 115 kişi) 345 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, bahçe bakımı ekipmanı ile temizlik malzemeleri için toplam 6.486,10 YTL öngörüldüğü ve temizlik malzemeleri için öngörülen giderin belgelendirildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki  mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yapılan açıklamalardan, idari şartnamenin 56 ncı maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle birtakım isteklilerin personel ücretlerini 2007 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden ayrı ayrı hesapladığı, diğer isteklilerin ise personel ücretlerini 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesapladığı görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında mevzuat hükümlerine uygun olarak belgeye dayalı yazılı açıklamalarını sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmakla birlikte; yukarıda yapılan değerlendirmede resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücret hesaba katılmamıştır.

 

Teknik şartnamenin “Çalışma saatleri” başlıklı 4 üncü maddesinde  belli durumlarda dini bayram günlerinde de personel çalıştırılması öngörülmesine rağmen, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde yer alan “…16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmüne aykırı olarak, bayramda çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi, istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi ve tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, idarece ihale dokümanında personel çalıştırılacak bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının belirtilmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanında yer alan mevcut verilerle dini bayram günlerinde personele ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, ihale dokümanının mevzuata uygun olarak düzenlenmemesinin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğu ve bu aşamada tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul