• Karar No: 2007/UH.Z-1933
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :23
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1933
Şikayetçi:
 Edessa Yem. San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Selimpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Yavuzselim Mah. 202.Cad. 2070 Sok. No: 2 34590 Selimpaşa Silivri/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13972
Başvuruya konu ihale:
 2007/21534 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli İşçilik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.10.88.0201/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selimpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nce 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli İşçilik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yem. San. ve Tic. A. Ş.’nin 17.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 13972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda, iş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun kime ait olacağı hususu ile işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyulan sigorta türü ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğinin düzenlendiği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde sigorta gerektiği takdirde bu hususun sözleşme ve eklerinde belirtileceğinin düzenlendiği, idarece sigortaya ilişkin olarak sözleşme tasarısının eksik düzenlendiği ve mevzuata aykırı olduğu,

            2) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ve ilanın 2 nci maddesinde işin 01.05.2007-31.12.2008 tarihleri arasında yapılacağının belirtildiği, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci ve 30 uncu maddelerine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde,

 

“İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

           

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarece boş bırakıldığı görülmüştür.  Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda anılan hükmünde sigorta gerektiği taktirde sigortaya ilişkin şartların işin sözleşmesinde belirleneceği düzenlenmiş olup, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin boş bırakılmasından, sigortaya gerek duyulmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait 02.03.2007 tarihinde yayımlanan ilanın 2 nci maddesinde işin 01.05.2007-31.12.2008 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir. Belirtilen ilanın yayımlanmasından sonra, 09.03.2007 tarihinde düzeltme ilanı yayınlanmış olup, ilanın 2 nci maddesinde yer alan işin süresi 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arası olarak düzeltilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arası, “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde 01.05.2007-31.12.2008 tarihleri arası, “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 580 takvim günü ve 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

            Sözleşme tasarısının “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde işin 19 ay süreyle 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arası 580 gün yapılacağı düzenlenmiştir.

 

            Temizlik işi teknik şartnamesinin “Kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde işin 01.05.2007-31.12.2008 tarihleri arası yapılacağı belirtilmiş, “Kullanılacak Temizlik Malzemeleri ve Ekipmanları” başlıklı maddesinde temizlik malzemelerinin 19 ay süreyle kullanılacağı belirtilmiştir. Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ile tıbbi sekreterlik işi teknik şartnamesinin “Kapsam” başlıklı maddesinde işin 01.05.2007-31.12.2008 tarihleri arası olduğu düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlemesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir” hükmüne yer verilmiş olup, ilanda yapılan düzeltmeye paralel olarak, ihale dokümanında yer alan çelişkili düzenlemelere ilişkin düzeltme yapıldığına dair zeyilnameye ihale dokümanında rastlanılmadığından, anılan hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) no’lu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine aykırıdır.

 

2) 4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“…

Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ile tıbbi sekreterlik işi teknik şartnamesinin “Diğer Hususlar” başlıklı 5 inci maddesinin 7 inci bendinde “Hastane bünyesinde halen çalışmakta olan ve sözkonusu vasıflara haiz elemanlar görevlerini öncelikli olarak sürdürecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda anılan maddesinde, aynı işyerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde konulan hükmün, ihalenin esasına etkili bulunmamakla birlikte, İş Kanununun 2 nci maddesine uygunluk arz etmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul