En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1938
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :36
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1938
Şikayetçi:
 Ev-Men Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi 16.Sokak Polen-1 Apt. No:45 K.1 D.1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cd.Nu:12 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13377
Başvuruya konu ihale:
 2006/158375 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.06.2007 tarih ve 08.10.55.G015/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nce 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ev-Men Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 23.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  08.05.2007 tarih ve 13377 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İdarenin 16.03.2007 onay tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdareye aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamalarını sundukları, idarenin yazılı açıklamalarını, teklif fiyatlarının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı için uygun görmediği, sorgulama sonucunda Kamu İhale Kurumuna bir başka istekli tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda, Kurumun 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-644 sayılı Kararında, “Bu itibarla, idarenin yemek, yol ve işçiliğe ilişkin sözleşme giderleri dahil işin asgari maliyet tutarının 1.344.121,45 YTL olduğu hususunu göz önünde bulundurarak, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin belgelendirmek suretiyle sundukları yazılı açıklamalarını, maliyet bileşenlerine ilişkin piyasa koşullarını ve bu bileşenlere ilişkin piyasada hayatın olağan akışına göre oluşan fiyatları, mali sorumluluk sigortasına ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının sunulup sunulmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamaları da dikkate almak suretiyle, bu sorgulamayı yeniden gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,
2 ) Yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,
” oyçokluğu ile karar verildiği, idarenin 22.02.2007 tarih ve 335 sayılı yazısı ile teklif mektubunun ve geçici teminat mektubunun süresinin 14.03.2007 tarihine kadar 60 takvim günü uzatılmasının talep edildiği, bu talebe, firmalarınca 09.02.2007 tarih ve 810 sayılı başvuru ile cevap vererek, idarenin talebini karşıladıkları, ancak daha sonra idarenin 20.03.2007 tarih ve 481 sayılı yazısı ile, firmaların kendi istekleriyle geçici teminat mektuplarını geri almaları ve teklif geçerlilik sürelerini uzatmamaları sebebiyle yeniden ihale edilmek üzere ihalenin iptal edildiği hususunun kendilerine bildirildiği, ancak firmalarının bütün yükümlülükleri yerine getirdiği, geçerli teklif bulunduğu, idarenin iptal işleminin keyfi ve mevzuata aykırı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinde teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılmasına ilişkin açıklamalar da göz önünde bulundurulduğunda, iptal gerekçesinin yersiz ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, idarenin bu tutumunun Kanunun temel ilkelerine de aykırılık teşkil ettiği, idarenin iptal gerekçesindeki takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının idarenin ihaleyi iptal gerekçesiyle sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

16.03.2007 onay tarihli ihale komisyon kararında özetle, 14.12.2006 tarihli ihale kararının bütün isteklilere bildirilmesinden sonra, 3 firmanın geçici teminatlarını geri aldığı, kendilerinden geçici teminat ve teklif geçerlik süresinin uzatılması istenen 3 firmanın da bu süreleri uzatmadığı, bunun sonucu olarak, ihaleye teklif veren 14 istekliden 5 isteklinin teklifinin geçerli olarak kaldığı, geçerli tekliflerin değerlendirmeye alınması durumunda, diğer isteklilere karşı haksız işlem yapılacağı, bunu da Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceğinden bahisle, ihalenin iptaline karar verildiği, hususlarının yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Kuruma gönderilen bilgi ve belgeler kapsamında, idarece isteklilerden Şahin Özel Güv. Ltd. Şti., Anatolia Özel Güv. Ltd. Şti., Güven Özel Güv. Ltd. Şti., BSG Güv. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Ev-Men Özel Güv. Ltd. Şti., Vinter Özel Güv. Ltd. Şti., Has Özel Güv. Dan. Eğt. Alarm Cih. ve Sist. Tic. Ltd. Şti. ve Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden, teklif mektubu ve geçici teminat sürelerinin 14.03.2007 tarihinden itibaren 60’ar takvim günü uzatılmasının talep edildiği, söz konusu isteklilerden Şahin Özel Güv. Ltd. Şti., Anatolia Özel Güv. Ltd. Şti. ve Güven Özel Güv. Ltd. Şti.nin idarenin söz konusu talebine cevap vermedikleri, tespit edilmiştir.

 

İdarenin ihaleyi iptal etmekte yetkisi bulunmakta birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.

 

      Bu itibarla, kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda, teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda, Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilmesi mümkün olmasına karşılık, idarece, “3 firmanın geçici teminatlarını geri aldığı, kendilerinden geçici teminat ve teklif geçerlik süresinin uzatılması istenen 3 firmanın da bu süreleri uzatmadığı, bunun sonucu olarak, ihaleye teklif veren 14 istekliden 5 isteklinin teklifinin geçerli olarak kaldığı, geçerli tekliflerin değerlendirmeye alınması durumunda, diğer isteklilere karşı haksız işlem yapılacağı, bunu da Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceğinden” bahisle, ihalenin iptaline karar verildiği dikkate alındığında, idarece iptal yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılmadığı anlaşılmış olmakla birlikte, idarenin hukuken geçerli ve kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda başka bir gerekçeyle ihaleyi iptal etmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 16.03.2007 onay tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul