• Karar No: 2007/UH.Z-1939
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :37
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1939
Şikayetçi:
 Ercan Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Çevre Yolu Matim İş Merkezi A Blok Kat.6 No:27-29 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği Ankara Asfaltı 6.Km MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14888
Başvuruya konu ihale:
 2006/161367 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.11.43.0119/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ercan Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14888 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 Başvuruya konu ihalenin idarece 10.05.2007 tarihinde iptal edilmesi işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı anlaşıldığından, idarece ihalenin iptaline ilişkin 10.05.2007 tarihli işlemin iptaline,

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Kurulca alınan 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı, 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı, 09.04.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1233 sayılı Kararların gereklerini yerine getirmeyen idare görevlileri hakkında inceleme ve/veya soruşturulma yapılmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce Kamu İhale Kurulunca verilen kararların uygulanmayarak idarece ihalenin iptal edildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusunda iptal gerekçesinin sorulduğu, verilen cevap yazısında iptal gerekçesinden bahsedilmediği, iptal kararı nedeniyle şu anda pazarlık usulü ile ihale yapıldığı, hem kamunun hem de firmalarının zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

 

            Başvuru konusu ihale 04.12.2006 tarihinde gerçekleştirilmiş ve ihale komisyonunun 12.12.2006 tarihli kararı ile ihale Titiz Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır. Anılan komisyon kararına ilişkin olarak SNF Özel Güvenlik ve Ercan Özel Güvenlik firmalarının Kuruma yaptıkları itirazen şikayet başvuruları üzerine alınan 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararları ile;  “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve  mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Anılan Kurul Kararlarında SNF Özel Güvenlik, Final Özel Güvenlik, Titiz Özel Güvenlik firmalarının teklif fiyatları asgari maliyetin altında olduğundan, anılan firmaların aşırı düşük teklife ilişkin açıklamaları uygun bulunmamış, Hms Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasının belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç görülmüş, şikayete konu aşama ile bağlantılı olarak yapılan tespitlerde ise Hakcan Özel Güvenlik, SET Özel Güvenlik ve Kızıl Özel Güvenlik - Belpa Öz Güvenlik Ortak girişiminin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

            Söz konusu Kurul Kararlarının idareye tebliği üzerine idarece tekliflerin yeniden değerlendirildiği, bu defa 19.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ilk on iki teklif sahibinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalarının uygun olmadığı tespiti ile ihalenin Binel Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür. İdarenin bu işlemi üzerine Hms Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı Kurul Kararı ile “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir. Hemen sonrasında Kartal Özel Güvenlik firmasının idarenin anılan Kurul Kararlarını yanlış uyguladığı hususunda Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulca 09.04.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1233 sayılı Karar alınmış ve söz konusu Kararda;  “…Bu durumda ihale komisyonunun 19.02.2007 tarihli kararında; 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararlarında yer alan tespitler haricinde yeni değerlendirmeler yapılarak Kartal Özel Güvenlik, Ercan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, EMN Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik firmalarının tekliflerinin Kurul Kararına aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle anılan firmalarının tekliflerinin değerlendirmeye alınması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

1- 19.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile bu çerçevede yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

2- 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı,  05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı Kurul Kararları ile yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

  Dolayısıyla 09.04.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1233 sayılı Kurul Kararı ile daha önce Kurulca anılan ihaleye ilişkin olarak alınan 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı,  05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı Kurul Kararların uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.

 

09.04.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1233 sayılı Kurul Kararının idareye tebliğ edilmesini müteakiben ihale komisyonunca geçerli teklif sahiplerinden Kartal Özel Güvenlik, Ercan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik firmalarının ihale konusu işte çalıştırılacak güvenlik personelinin Mali Sorumluluk Sigortası Bedeline ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunduğu AVİVA ve Anadolu Sigorta Şirketlerinin Bölge Müdürlüklerinden alınmış proforma fatura veya sözleşmelerin teyitlerinin istenildiği, Ercan Özel Güvenlik şirketinin aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunduğu poliçeye ilişkin olarak AVİVA sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğünün 03.05.2007 tarih ve 01001370 sayılı yazısı ile 2007 yılı fiyatları değiştiği için teklifin geçerli olmadığını bildirdiği, Kartal Özel Güvenlik şirketinin aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunduğu poliçeye ilişkin olarak AVİVA Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğünün 03.05.2007 tarih ve 01001371 sayılı yazısı ile 2007 yılı fiyatları değiştiği için teklifin geçerli olmadığını bildirdiği, Yaşar Süslü Özel Güvenlik Şirketinin aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunduğu poliçeye ilişkin olarak AVIVA Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğünün 03.05.2007 tarih ve 06001233 sayılı yazısı ile 2007 yılı teminat limitleri değiştiği için teklifin geçerli olmadığını bildirdiği, EM-KA Özel Güvenlik şirketinin aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunduğu poliçenin ve teklif fiyatının Anadolu Sigorta tarafından teyit edildiği, ancak ihale komisyonunun 09.05.2007 tarihli kararı ile idari şartnamenin 35. maddesi gereğince ihalenin iptaline oyçokluğu ile karar verdiği, ihale komisyonunun iki üyesinin ise Mali Sorumluluk Sigortası Bedeline ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunduğu sigorta poliçesi Anadolu Sigorta tarafından teyit edilen EM-KA Özel Güvenlik şirketi üzerine ihale bırakılması gerektiği yönünde karşı oy kullandığı görülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihale komisyonunca geçerli teklif sahiplerinden Kartal Özel Güvenlik, Ercan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik firmalarının ihale konusu işte çalıştırılacak güvenlik personelinin mali sorumluluk sigortası bedeline ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunduğu ilgili sigorta bölge müdürlüklerinden alınmış proforma fatura veya sözleşmelerin yeniden teyitlerinin istenilmesi işlemi mevzuata uygun değildir. Zira aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında ihale konusu işte çalıştırılacak güvenlik personelinin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeline ilişkin olarak anılan isteklilerce gerekli açıklamalar ile belgelendirilmeler yapılmış, isteklilerin teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazıları eklenilmiştir. Dolayısıyla söz konusu tarih itibariyle yukarıda adı geçen isteklilerin açıklamaları uygun görülmüştür. Bu durumda 09.05.2007 tarihi itibariyle yeniden böyle bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan ihale komisyonunun 09.05.2007 tarihinde ihalenin iptal işlemine dayanak gösterdiği idari şartnamenin 35 nci maddesinde;  35.1. İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle  herhangi bir yükümlülük altına girmez.

            35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

            35.3. Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden istekliye bildirecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.
            4734 sayılı KanununBütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı  39 ncu maddesinde;  İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmüne  yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Başvuru konusu ihalede, ihale komisyonunca idari şartnamenin 35 nci maddesi haricinde somut bir gerekçe ortaya konulmadan ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Başvuruya konu ihalenin idarece 10.05.2007 tarihinde iptal edilmesi işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı anlaşıldığından, idarece ihalenin iptaline ilişkin 10.05.2007 tarihli işlemin iptaline,

 

2- Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Kurulca alınan 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı, 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı, 09.04.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1233 sayılı Kararların gereklerini yerine getirmeyen idare görevlileri hakkında inceleme ve/veya soruşturulma yapılmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul