En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1941
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :39
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1941
Şikayetçi:
 Delta-2 Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 9 Eylül Meydanı Kat.5 D.508 No:2 Basmane/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Buca Belediye Başkanlığı Menderes No:85 Buca/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13262
Başvuruya konu ihale:
 2007/6622 İhale Kayıt Numaralı “77 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.10.44.G012/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Buca Belediyesi Başkanlığı’nca 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “77 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Delta-2 Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13262 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             1-Söz konusu ihaleye ait Tip Sözleşmenin 7 nci maddesinde sözleşme bedeline dahil olan giderler bölümünde bayram ve fazla mesai ücretleri gün sayısı idarece 23 gün olarak belirtilmesine rağmen çalıştırılacak personel sayısının belirtilmediği,

 

            2-Tip Sözleşmenin 7.3. maddesinde tüm personele ulaşım, yemek, yazlık ve kışlık iş kıyafeti ile personele asgari ücret üzerinden ödenecek fazla ücretlerin teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği, söz konusu düzenlemede geçen asgari ücretin Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve İş Kanununun 39 uncu maddesinde belirtilen ücret olduğu ve sabit olduğu, personelin fazla mesai ücretlerinin bu rakam dikkate alınarak hesaplanması gerekirken idarenin personele verilecek iş güçlüğü zammı da ilave edilerek hesaplanması hususunda tam ve kesin olmayan hüküm koyarak farklı yorumlara neden olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin ihale dokümanını 02.03.2007 tarihinde satın aldığı 05.04.2007 tarihindeki ihaleye teklif vererek katıldığı, 20.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır…

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir…

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir.” hükmüne aykırı olarak on beş günlük başvuru süresi dolduktan ve de ihaleye teklif verildikten sonra ihale dokümanına karşı idareye şikayet başvurusu yapıldığı, bu nedenlerle usulüne uygun olarak yapılmamış bir başvuru olduğu, tespit edilmiştir.

 Bu durumda, ihaleye teklif verildikten sonra ihale dokümanına karşı idareye şikayet başvurusu yapıldığından başvuruda şikayet konularının itirazen şikayet yolu ile incelenmesi mümkün olmayıp, 4734 sayılı kanunun 53 üncü maddesindeki, “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:       

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

             İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.1.İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

26.2(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca, tüm personele yemek, ulaşım, yazlık ve kışlık giyim eşyası ile çalışan tüm personele asgari ücret üzerinden ödenecek fazla ücretler teklif fiyata dahildir. Verilen yemek ve ulaşım bedelleri ücret bordrosunda gösterilecektir.

A)Yemek ve ulaşım ücretleri:

1-Her çalışma günü için tüm personele asgari (4,50) YTL çalışma günü brüt yemek bedelini (KDV hariç ) verecektir.

2-Her çalışma günü için tüm personele asgari (3,00) YTL çalışma günü brüt ulaşım bedelini (KDV hariç) verecektir.

B) Çalıştırılan tüm personele asgari ücretin % 20 si oranında iş güçlüğü verecektir.

C) Çalışan özel güvenlik amirlerine, asgari ücretin % 30 u oranında iş güçlüğü verecektir.

D) Yüklenici çalıştırdığı tüm personeline sözleşme süresi içinde, 5188 sayılı yasa gereğince İçişleri Bakanlığı’ndan (Emniyet Genel Müdürlüğü)  tescilli kıyafetleri ayni olarak verecektir.

            Kışlık Kıyafet; 1 adet mont, 1 adet yağmurluk, 1 adet şapka, 1 adet kemer, 1 çift ayakkabı, 2 adet gömlek, 1 adet pantolon, 1 adet kravat, (iki yıllık)

            Yazlık kıyafet; 1 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 çift ayakkabı, (her yıl)

E) Bir kereye mahsus verilen ekipmanlar: (77 adet jop, 77 adet kelepçe, 77 adet düdük, 40 adet şarjlı el feneri, 10 adet el dedantörü ayni olup, sözleşme ve genel giderler içinde yer alacaktır.

F) Bayram ve fazla mesai ücretleri: resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 23 gün olup (2007-11 gün, 2008-12 gün), çalışan personele ilave 1 (bir) yevmiye verilecektir.(Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğin 5. maddesinin 3. fıkrası gereği)

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.4.1.İşe başlama tarihi ile iş bitim tarihi arasında 641 takvim günü olmasına rağmen 25.07.2005 tarih ve 25886 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Tebliğinin G maddesi 7. ve 8. bentlerinde, her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla yada eksik günleri dikkate alınmayacaktır, denmektedir. Dolayısıyla idare 21 ay*30 gün=630 gün üzerinden ödeme yapacaktır.

26.5.Bu hizmet ihalesinin yaklaşık maliyetinin hesabında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,50 olarak hesaplanmıştır.

26.6. özel güvenlik hizmeti alımlarında 5188 sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunluluğu bulunduğundan istekliler mali sorumluluk sigortasının kendilerine olan maliyetini dikkate alarak tekliflerini vereceklerdir.”  düzenlemesi ile,

09.04.2007

           

            Söz konusu ihaleye ait özel idari ve teknik şartnamenin “yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı 6 ncı maddesinde;  6.1.Özel ve idari teknik şartnamede vasıfları belirtilen 75 özel güvenlik personeli çalıştırılacaktır. Personel kontrolü için ayrıca 2 güvenlik amiri tayin edilecek(toplam 77 kişi). Rutin kontroller bu güvenlik amirlerince yapılacak  olay anında idareye derhal yazılı bilgi verilecektir. Hafta sonu resmi tatil ve diğer günlerde çalışmalar 24 saat vardiyalı olarak aralıksız devam edecektir.” düzenlemesi ile,

 

            İdarece isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubunun eki cetvelin 3 ve 4 üncü sırasında;  “fazla çalışma ücreti (resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü) (23 gün x 2 kişi =46 yevmiye) (sosyal haklar hariç), fazla çalışma ücreti (resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü) (23 gün x 75 kişi =1725 yevmiye) (sosyal haklar hariç)” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII üncü maddesinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar alt başlıklı bendin 16 ncı maddesinde;

         

          “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

          

           Teklif birim fiyat cetvelinde resmi ve dini bayram günleri ile ilgili bölümde toplam süre ve çalışacak personel sayısının yazılı olduğu,  Kamu İhale Genel Tebliğinde işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacağının düzenlendiği dikkate alındığında başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII üncü maddesinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar alt başlıklı bendin 2 ve 3 üncü maddelerinde; “-Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

            -Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

                   İdari şartname ve sözleşmede çalıştırılan tüm personele asgari ücretin % 20 si oranında, özel güvenlik amirlerine, asgari ücretin % 30 u oranında iş güçlüğü verileceği düzenlemesinin vasıflı personel için yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden ayni olarak hesaplanması ilişkin bir düzenleme olduğu, idarenin şikayete verdiği cevabında aynı doğrultuda olduğu, söz konusu düzenlemede her ne kadar iş güçlüğü denilmişse de  personel ücret hesaplamasına ilişkin olduğu ve bütün istekliler için aynı hesaplamanın yapılması gerektiği bu nedenle rekabetin engellenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul