En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1943
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :41
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1943
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Üniversite Caddesi Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.05.2007 / 13750
Başvuruya konu ihale:
 2007/18917 İhale Kayıt Numaralı “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı İşi (7ay/950 Kişi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.10.75.G012/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı İşi (7ay/950 Kişi)” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.05.2007 tarih ve 13750 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1)Söz konusu ihaleye ait ihale dokümanını satın aldıkları, idareye mevzuata aykırı düzenlemeler ile ilgili şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayet başvurusunun reddine karar verdiği, idarenin cevabında dokümanda yer alan 9 günlük resmi ve dini bayram günü ile şikayetlerine konu 10,5 günlük resmi ve dini bayram gün sayıları arasında yer alan 1,5 günlük farkın İş Kanununda belirlenen yarım günlük arife günlerinden kaynaklandığı, bu farkın önemli olmadığı ayrıca bu günlerde işçi çalıştırıp çalıştırmama insiyatifinin idarelerine ait olduğunun bildirildiği, resmi ve dini bayram günlerinin belirlenmesi 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunla düzenlendiği, idarelerin ihale dokümanında isteklileri tereddüde düşürecek hiçbir düzenlemeye yer vermemek zorunda olduğu, idarenin şikayete verdiği cevapta her ne kadar sadece 9 günlük tatil süresince işçi çalıştırılacağının bildirilmişse de teknik şartnamenin değişik yerlerinde resmi ve dini bayram ve tatil günlerinde her gün için 400 işçi ile temizlik hizmeti verilecek ibarelerinden arife günlerinde de yapılacak çalışmalara ücret ödenmesinin zorunlu olduğu, ihale konusu işin süresinde 10,5 takvim günü resmi ve dini bayram bulunduğu, 9 gün çalışılacağının düzenlenmesinin hatalı olduğu,

            2)Söz konusu işte kullanılacak 2 adet çim biçme makinesinin yakıt giderinin aksine bir düzenleme yapılmadığı için idarelerince karşılanacağının bildirildiği, çim biçme makinesinin benzin ile çalıştığı, bu giderin kim tarafından karşılanacağının açıkça düzenlenmesi gerektiği, gerekli düzenleme yapılmadığından isteklilerin tereddüde düşürüldüğü,

            3)ihale dokümanında personelin giyeceği kıyafetin kalitesinin ve özelliklerinin belirtilmemiş olduğu, kullanılacak kıyafetlerin çokluğu nedeniyle tekliflerinin belirlemede tereddüde düştükleri, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

              İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “…

            26.4.Resmi-dini bayram günlerinde her gün için 400 (dörtyüz) işçi ile temizlik hizmeti verilecek olup, resmi-dini bayram günleri sayısı 9(dokuz) gündür. …..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan düzenleme uyarınca, ihale konusu işte resmi ve dini bayramlarda 400 işçinin toplam 9 gün çalıştırılacaktır.

         4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde personel çalıştırılması ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacağı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirleneceği, ayrıca, işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            İşin gerçekleştirileceği süre içerisinde, ulusal ve dini bayram gün sayısı 10,5 gün olup, idarece ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve şikayet başvurusuna idarece verilen cevap uyarınca, bu günlerde toplam 9 gün 400 işçi çalıştırılacağı, idarenin ulusal ve dini bayram gün sayısını 9 gün olarak belirlemesinin ise, toplamda 1,5 gün tatil olan arife günlerinin bu hesaba katılmamasından kaynaklandığı, ihaleye teklif verecek bütün isteklilerin de, idarece öngörüldüğü şekliyle 9 günlük ulusal ve dini bayram üzerinden tekliflerini verecekleri dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “Bahçe ve çevre temizliği ve bakımı” başlıklı bölümde; “Hastane, bahçe resmi otopark ve hastane çevresinin tamamında, hastane yetkililerinin tespit ettiği program dahilinde sürekli olarak temizlik işleri yapılacaktır. Bu alanlarda firma işçileri bitki dikim, sulama, çim biçme ve diğer bakım hizmetlerinde çalışacaklardır.”  düzenlemesi ile, yine teknik şartnamenin kullanılacak temizlik makinelerin teknik özellikleri bölümünde çim biçme makinesinin yer aldığı, biri benzinli olmak üzere en az iki adet çim biçme makinesinin olması gerektiğine ilişkin düzenlemelerin bulunduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b. Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı bölümünde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerde bulunması gereken çim biçme makinesinin kullanacağı yakıta ilişkin gider sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alıp önemli bir teklif bileşeni olmadığından, teklif fiyata dahil masraflar içerisinde düzenlenmemesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

             3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede giyim bedelinin ayni olarak verileceği ve teklife fiyata dahil olduğu şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Firma personelin dış görünüşü ve kıyafeti” başlıklı VI maddesinde; “Bu şartnamede belirtilen hizmet kapsamında çalıştırılan bütün görevlilerin dış görünümleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” esaslarına uygun olacak ve iş kıyafetleri firma tarafından karşılanacaktır. İş kıyafetlerinin renklerini işçinin yaptığı işin niteliği de göz önüne alınarak, firma yetkilisi/yetkilileri ile birlikte hastane idaresi tarafından belirlenecek sorumlu ve hastane hemşirelik hizmetleri yöneticisi ortak karar vereceklerdir. Tıbbi atık taşıyan işçiler yönetmelik esaslarına göre giydirilecektir. Firma Ek 8 de verilen kıyafet listesinde belirtilen sayıda kıyafet vermek zorundadır. Firma görevlililerinin her an kendi ve hastane adına yaraşır, temiz ve muntazam bir şekilde, yırtık sökük olmayan kıyafetlerle çalışmalarını sağlayacaktır. Formalar hastane personelinin formalarından ayrı renk ve modelde olacaktır. İdare tarafından ücretsiz olarak işe başlama tarihinde firma çalışanlarına verilen yaka kartları forma yakalarında veya boyunlarında kolye tarzında asılı olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine teknik şartnamenin ekinde çalışanların yaptığı işin niteliğine göre kıyafet listesi verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masrafların açıklandığı XII-G.13 üncü maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak işçi kıyafetleri için bedel öngörülmediği ve ihale dokümanında işçi kıyafetlerinin sayı ve özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu işte toplam olarak 950 işçinin çalışacağı, 10 kişinin birim sorumlusu, 17 kişinin enfekte atıkları toplama işi, 6 kişinin bahçıvan olarak çalıştırılacağı ve her birinin giyeceği kıyafetin adedinin listede gösterildiği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalenin münhasıran işçi elbisesi alımı ihalesi olmadığı, ihale konusu işte çalıştırılacak personele yüklenici tarafından ayni olarak verilecek giyim için idarece sayı ve genel özelliklerine ilişkin teknik şartnamede belirleme yapıldığı ve mevcut belirlemelere göre işçilere verilecek kıyafetin fiyat ve standardının sektörde faaliyet gösterenler açısından anlaşılabilir olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükmü uyarınca işçi kıyafetlerinin ayni olarak yüklenici tarafından verileceği ve teklif fiyata dahil edileceği hususunun idari şartnamenin 26 ncı maddesinde açıkça belirtilerek işçi kıyafeti kapsamında işçilere verilecek gömlek, mont, pantolon vb. donatının sayıları ile genel özelliklerinin teknik şartnamede belirtildiği dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasına engel olabilecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul