• Karar No: 2007/UH.Z-1944
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :42
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1944
Şikayetçi:
 Acarlar Otomotiv Turizm Nakliyat Taahhüt Tic. Ltd. Şti., Karabaş Mah. Hafız Selim Efendi Sokak No:79/A İzmit / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. İnönü Cad. No:74 41200 İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11036
Başvuruya konu ihale:
 2007/23283 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2006 tarih ve 08.0881.0160/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nce 16.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Acarlar Otomotiv Turizm Nakliyat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.’nin 30.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.04.2007 tarih ve 11036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün 16.03.2007 tarihinde gerçekleştirdiği “Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesinde en uygun teklifi verdikleri, tekliflerinin aşırı düşük bulunarak kendilerinden idarece açıklama talep edildiği, teklif fiyatlarına ilişkin olarak verdikleri açıklamanın idarece kabul edilmediği, idarenin kararının yerinde olmadığı, düzeltici işlem tesis edilerek ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği, ayrıca üzerinde ihale bırakılan firmanın yöneticisinin daha önce ihalelere fesat karıştırmaktan dolayı yargılandığı ve hüküm giydiği, söz konusu şirket yöneticisinin isminin şirket kayıtlarından silindiği ancak bu şahsın şirketi yönetmeye devam ettiği iddia edilmektedir.       

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İnceleme konusu ihale için verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Acarlar Otomotiv Turizm Nakliyat Taahhüt Tic. Ltd. Şirketinin 60.775,00 YTL olan teklif fiyatının aşırı düşük olduğu yönünde idarece tespit yapıldığından anılan firmadan idarece açıklama talep edildiği, firmanın cevabında; teklif edilen fiyat ile ihale konusu işin yapılabileceğine ilişkin açıklamada bulunulduğu, ancak firmanın teklif ettiği fiyat idarece tespit edilen asgari işçilik maliyetinden düşük olduğundan teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.   

            İdarenin 9 adet binek araç kiralanması işi için düzenlenen İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi kapsamında yapılan düzenlemede;

 

26.3 numaralı maddede; “Personelin yemek gideri günlük brüt (2,73 YTL) olarak hesaplanacaktır. Bu brüt tutar nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 (yirmiiki) gün esas alınacaktır.”

 

26.5 numaralı maddede; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (İki) olarak tespit edilmiştir.”

            Şeklinde açıklama yapılmıştır.  

 

İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde; yükleniciye fiyat farkı verilmeyeceği, 49 uncu maddesinde ise; işin süresinin 269 takvim günü olduğu; işe başlama tarihinin 01.04.2007 ve işi bitirme tarihinin 25.12.2007 olduğu belirtilmiştir.

 

İhale konusu iş için idare tarafından tespit edilmiş olan maliyetlere bakıldığında: araçların yakıt masrafı, motorlu taşıtlar vergisi, trafik sigortası ve diğer maliyetler hariç olmak üzere sadece 9 işçi (sürücü) için asgari işçilik maliyetinin (yemek dahil, sözleşme gideri hariç) 61.378,11 YTL olduğu, bu tutara sözleşme giderleri de eklendiğinde asgari işçilik maliyetinin 63.219,45 YTL olarak hesaplandığı anlaşılmaktadır.

                                                             

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

 

Hükmü yer almaktadır.

                                                       

İdari ve Teknik Şartnamelerindeki düzenlemeler dikkate alınarak Kamu İhale Kurumu asgari işçilik maliyeti hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada tespit edilen değerlerin idarenin tespit ettiği asgari işçilik maliyeti ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinde “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığının “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin (b) fıkrasında da belirtildiği üzere; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin teklif ettiği fiyatın asgari işçilik maliyetini karşılamadığı görülmekte olup şikayet konusu hususta idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olduğu, dolayısıyla başvurunun yerinde olmadığı anlaşılmıştır.   

 Öte yandan, başvuru sahibinin dilekçesinde; üzerinde ihale bırakılan firmanın eski yöneticisinin daha önce ihalelere fesat karıştırmaktan dolayı yargılandığı ve hüküm giydiği, söz konusu şirket yöneticisinin isminin şirket kayıtlarından silindiği ancak bu şahsın şirketi yönetmeye devam ettiği hususunda iddialar da yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinde; (4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki hükme uygun olarak) hangi durumdaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiş olup, Şartnamenin 7.1.(c) maddesinde; istekilerin Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnameyi teklif ile birlikte vereceği hususunda düzenleme yapılmıştır.

 

Üzerinde ihale bırakılan isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair beyanda bulunduğu ve sözleşmenin imzalanmasından önce bu duruma ilişkin belgeleri vermeyi taahhüt ettiği anlaşılmaktadır. Anılan isteklinin beyanının gerçek dışı olması ve/veya taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanması söz konusu olacaktır. Üzerinde ihale bırakılan firmanın yasaklı olup olmadığına ilişkin sorgulama idarece yapılmış ve teyit belgesi ihale işlem dosyasına eklenmiştir. Bu aşamada idarece teklifin kabul edilmesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.  

 

            Açıklanan nedenlerle;  

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul