İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-197
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2007/UH.Z-197 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 22.01.2007 tarih, 2007/UH.Z-197 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :94
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2007/UH.Z-197
Şikayetçi:
 Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. Bahçelievler Mahallesi Cengiztopel Cad. Yenikıbrıs Apt. Nu:31 K:1 D:3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği Uğur Mumcu Mah. 1249 Sokak Nu:11 35660 Menemen / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35834
Başvuruya konu ihale:
 2007/144323 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme ve İşçilik Dahil Genel Temizlik ve Teknik Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.22.43.0163/2008-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzeme ve İşçilik Dahil Genel Temizlik ve Teknik Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda  Tic. ve Taah. Ltd. Şti.’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35834 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu işin 24 (Yirmidört) aylık 2008-2009 yılı genel temizlik ve teknik hizmet işinin toplam 54+1 hizmetli ve 4 (dört) teknik personel ile yaptırılması hizmet işi olduğu, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26.3/a maddesinin; "İşveren payı dahil asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti teklif fiyata dahildir. (Bu işte iş kazaları, meslek hastalıkları, sigorta prim oranı temizlik personeli için %2 ´dir.”, 26.3/f maddesinde;"Çalıştırılacak personelden 4 (Dört) adet teknisyen ile 1 adet temizlik şefinin maaşları brüt asgari ücretin %30 fazlası olarak ödenecek olup teklif fiyata dahil edilecektir. (Bu işte iş kazaları, meslek hastalıkları, sigorta prim oranı teknik personel için %3,5 ´dir)” düzenlemelerinin yapıldığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi gereğince ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla sayıda olduğunun anlaşılması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer´i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz etmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereğince farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması gerektiği,

 

2- Söz konusu ihalede maliyetin sadece personel çalıştırılmasına bağlı olmadığı, maliyet bileşenleri arasında temizlik sarf malzemesinin de bulunduğu birim fiyat teklif alınan ihalede teklif bedelinin işçi sayısıyla doğru orantılı olarak verilmesinin istenildiği, idarece düzenlenerek isteklilere verilen teklif mektubu eki cetvele göre 59 işçi üzerinden fiyat verilmesi gerektiği; dolayısıyla ihale dokümanında personel sayısına bağlı olmayan temizlik malzemesi vb. giderlerin de 59 çalışanın maliyetine eklenmesi sonucunu doğurduğu, bu durumun, idari şartnamenin 51 inci maddesi hükmü gereğince; sözleşmenin uygulanması sürecinde işçi sayısının arttırılması halinde; işçi sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacağı, zira işçi sayınının düşürülmesinde ise; aksi durumun söz konusu olacağı, bu itibarla, teklif mektubu eki cetvelde, maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderlerle işçi sayısından bağımsız olan sabit giderlerin (Temizlik, ekipman ve ilaç vs) ayrı kalemlerde düzenlenmesi gerekmekte olduğu, telif mektubu eki anılan cetvelde iş kalemlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin Kamu İhale mevzuatına ve Kurul kararlarına aykırı olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında ihale konusu iş, “01.01.2008-31.12.2009 Yılları İçin (24 Aylık) Malzeme ve İşçilik Dahil Genel Temizlik ve Teknik hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” şeklinde ilan edilmiştir. İşin süresi 731 takvim günüdür.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlığı altında, “Söz konusu genel temizlik işinde toplam 54+1 personel çalıştırılacaktır. 54+1 personelden ekip sorumlusu olarak idare ile koordinasyonu sağlayacak şef düzeyinde  en az yüksek okul mezunu bir eleman hizmetin devamı süresince işin başında bulundurulacaktır. Teknik hizmetlerde ise 1 i (bir) teknik işler sorumlusu teknisyen,  diğer 3 ü (üç) elektrik teknisyeni olmak üzere 4 (dört) teknisyen bulundurulacaktır. Bu hizmet işinde çalıştırılacak toplam personel sayısı 59 (ellidokuz) dur.”,

 

22 nci maddesinde, “Bu hizmet işinde kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif verilmesi halinde istekliler hangi hizmet işi için teklif verdiklerini teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde açık bir şekilde belirtecekler, ihale sonucu ihale üzerinde kalan kısım için yüklenicilerle sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

26.3 üncü maddesinde (a) bendinde, “İşveren payı dahil asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti teklif fiyatına dahildir.(Bu işte iş kazaları, meslek hastalıkları, sigorta prim oranı temizlik personeli için % 2’dir.),

 

            (f) bendinde, “Çalıştırılacak personelden 4 (dört) adet teknisyen ile 1 (adet) temizlik şefinin maaşları brüt asgari ücretin % 30 fazlası olarak ödenecek olup teklif fiyatına dahil edilecektir.( Bu işte iş kazaları, meslek hastalıkları, sigorta prim oranı temizlik personeli için % 3.5’dir.),”

 

Zeyilname ile değişik 45.6. maddesinde; “bu ihalede ihaleyi kazanan yüklenici veya yüklenicilerle Genel Temizlik Hizmeti için ayrı, Teknik Hizmetler için ayrı sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinin dipnotunda; “İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belli olduğu durumlarda, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları 26.5 maddesi olarak maddede belirtilecektir.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Uygulama Yönetmeliğinin ve İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen hükümlerine paralel bir düzenleme Kamu İhale Tebliğinde de yer almaktadır. Tebliğin 1. Bölümünün XIII/G-6 numaralı maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. …” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin İdari Şartnamesinin 26 ncı maddesinde teklif fiyatına dahil olan masraflar başlığı altında; “temizlik personeli için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2, teknik hizmet verecek personel için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranları %3,5 dir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının 07/04/2005 tarih ve Ek 16-335 sayılı “Temizlik Hizmetleri İşi İşyerlerine Uygulanacak Olan İşkolu Kodu ve Tehlike Sınıfı”nı konu alan Genelgede yer alan, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesindeki, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki düzenlemeye ve aynı Tarifenin 4 üncü maddesindeki, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”, yönündeki hükümlere atfen, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 

“a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması” gerektiği belirtilmektedir.

           

Yapılacak işin niteliği itibarıyla; iş kısımlarında çalışacak işçilerin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız bölümlerde çalışmasını gerektirdiği, aynı ihale kapsamında ihale edilmekle birlikte, işçilerin işyerleri ve çalışma ortamları farklı olduğu, her birinin kendi tabi olduğu tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulabileceği, kaldı ki ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve isteklilerin her bir kısım için ayrı ayrı kısmi teklif verebileceği ve ihale sonucunda her bir kısım için ayrı sözleşme imzalanabileceği, birim fiyat eki teklif cetvelinde işin, “1. Kalem hastane genel temizlik, 2. Kalem teknik hizmet” şeklinde ayrıştırıldığı, idari şartnamenin 45.6. maddesinde her bir iş için ayrı ayrı sözleşme imzalanacağının açıkça belirtildiği anlaşıldığından, prim oranlarının iş kısımlarına göre farklı farklı belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3. maddesinin (c) bendinde, “Temizlik sarf malzeme bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

Söz konusu hizmet işinde motor gücü 1600 Watt , emiş gücü 2250 mmH2O tank kapasitesi 30 L. ses düzeyi 62 db (A) ıslak kuru özellikli 1 (bir) adet sanayi tipi elektrik süpürgesi, 2000 m2/performanslı ,2000 Watt motor gücü, 1900mm/H2O emiş gücü , 35 L. su hazneli 1 (bir) adet kombine yer yıkama makinası yüklenici tarafından karşılanacak olup kullanılacak tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacak ancak isteklinin kendi malı olan makina, tesis ve ekipman fatura yada demirbaşın amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tasdikli tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile belgelendirilecektir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması yeterli kabul edilecektir. Ayrıca kullanılacak ekipmanlar  5 (beş ) yaşından büyük olmayacaklardır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makina ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir “ düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıdaki makine ekipman listesinde yer alan ekipman arasından sanayi tipi elektrik süpürgesi, kombine yer yıkama makinesinin teknik şartname ekinde verilen listede de yer aldığı görülmüştür. Amortismana tabi olan söz konusu malzemelerin temizlik malzemeleri listesinde yer almaması gerekirken, amortismana tabi makineler ile tabi olmayan ekipmanın birlikte aynı liste içerisinde yer verilmesinin teklif maliyetinin belirlenmesinde isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H-b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır… Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata  dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir...” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/(b) maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımlarına ilişkin olarak;  “…verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır…” açıklaması yer almakta olup; söz konusu hüküm uyarınca temizlik hizmeti gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında amortismana ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan; idari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca birim fiyat teklif verileceği anlaşılan söz konusu ihalede sözleşme tasarısının 30 uncu maddesinde iş artışı ve iş eksilişinin yapılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiş ancak, idari şartnamede söz konusu hususun düzenlenmediği görülmüştür.

 

            4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesibaşlıklı 24 üncü maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
            a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
            b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
            şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
            Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir…..
            Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.”,
            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddenin 27 nolu dipnotunda; “Götürü bedel teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak, birim fiyat teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

            “51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

            a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

            b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

            Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir….

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.” hükümleri yer almıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler uyarınca; genel temizlik  işine ilişkin olarak teklif maliyetine personele ödenecek ücret ve temizlik sarf malzemeleri maliyetinin de dahil olduğu, temizlik işinde çalışacak toplam 55 personelin 1 vasıflı eleman, 54 temizlik hizmeti elemanından oluştuğu ve temizlik elemanlarına brüt asgari ücretin, vasıflı personele brüt aylık asgari ücretin 30 fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı ekinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetvelinde ise ihale konusu işlerden temizlik işinde çalıştırılması öngörülen toplam 55 personelin tek bir iş kalemi olarak gösterildiği (birim sütununun “aylık”, miktar sütununun ise “24” olarak belirlendiği, ikinci iş kaleminin ise teknik hizmetlere dair olduğu)  personel başına birim fiyat teklif verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede temizlik personeline ödenecek ücret ile temizlik hizmeti şefine ödenecek ücretin birbirinden farklı olduğu, ayrıca teklif maliyetinin sadece personel maliyetinden oluşmadığı, maliyet bileşenleri arasında temizlik malzemelerinin de bulunduğu anlaşılmasına karşın birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede teklif bedelinin vasıflı personel ve temizlik işçisi ayırımı yapılmaksızın toplam 55 personel ile doğru orantılı olarak verilmesinin istenildiği, ayrıca teklif fiyatına dahil temizlik malzemesi için teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir satır açılmadığı görülmüştür.

 

Teklif mektubu eki cetveldeki söz konusu düzenleme nedeniyle; vasıflı personel ile diğer temizlik personeli için öngörülen ayrı ayrı teklif birim fiyat tutarlarının belirlenmesinin mümkün bulunmadığı, ayrıca personel sayısına bağlı olmayan maliyet kalemleri arasında yer alan temizlik malzemesi gibi giderlerin de 55 personelin maliyetine eklenmesi sonucunun ortaya çıkacağı ve bu nedenle sözleşmenin uygulanması sürecinde personel sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacağı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen nedenlerle, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, farklı ücret ödenmesi öngörülen personelin ve maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderlerle işçi sayısından bağımsız olan giderlerin ayrı iş kalemlerinde düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; sekiz adet ihale dokümanının satın alındığı, bir teklifin sunulduğu ve bu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul