• Karar No: 2007/UH.Z-2028
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :61
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2028
Şikayetçi:
 Tüzüner Mobilya Paz. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av. K. Fulya Ezer, Eski Londra Asfaltı Nu 37/1 Büyükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Genel Müdürlüğü, Hürriyet Mah. Tepebaşı Sok. Nu 30 59000 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14379
Başvuruya konu ihale:
 2007/18277 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.11.11.0097/2007-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Genel Müdürlüğü tarafından 04.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Av. K. Fulya Ezer, Tüzüner Mobilya Paz. Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 17.05.2007 tarih ve 14379 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi gereğince dilekçedeki eksiklikler süresi içerisinde giderilmediğinden başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 11.05.2007 tarihli dilekçesinde özetle; Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından  04.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Müdürlük ve 7 adet İşletme hizmet binalarının temizliği ve ilaçlanmasının 80 personelle yaptırılması hizmet alımı işi” ihalesine, ihale tarihi ve saatinde  teklif zarflarını sunmak istedikleri ancak başvuru saati olan 14:00’ de kayıt sırasını beklerken 2 dakikalık bir gecikme olduğu, evrak kayıt bölümünde bulunan görevliler tarafından başvurularının 14:02’de sunulduğu gerekçesiyle teklif zarflarının alınmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

     Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden;

 

-    Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

-    Başvuru dilekçesinde idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği,

-  Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

-   Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

-   Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 23.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

          Öte yandan, başvuru sahibinin 11.05.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından  04.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Müdürlük ve 7 adet İşletme hizmet binalarının temizliği ve ilaçlanmasının 80 personelle yaptırılması hizmet alımı işi” ihalesinde, başvuru sahibi firma tarafından ihale saati 14:00’dan sonra saat 14:02’de teklif zarfının idareye elden sunulduğu, bu nedenle idare tarafından 04.04.2007 tarihi saat 14:03’de bu durumun tutanak ile tespit edildiği ve firma yetkilisi tarafından da tutanağın imzalandığı  tespit edilmiştir.

 

      4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

       4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine uygun olarak ihale saatinden sonra sunulan teklif zarfının idarece işleme konulmayarak alınış zamanını içeren tutanakla bu hususun tespit edilmesi işlemi mevzuata uygun görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi gereğince dilekçedeki eksiklikler süresi içerisinde giderilmediğinden başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul