• Karar No: 2007/UH.Z-2029
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :62
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2029
Şikayetçi:
 Alp Organizasyon Temz. Tek. Hizmetleri Nak. Basın Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Rahime Hatun Mahallesi 29 Sokak Sevgi Apt. Zemin Kat Nu: 26 OSMANİYE
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi Baştabipliği, E 90 Karayolu Üzeri Akyar Köyü Mevki OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 14966
Başvuruya konu ihale:
 2007/19452 İKN|li Hasta Taşıma ve Hasta Yönlendirme Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 08.11.56.0158/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmaniye Devlet Hastanesi Baştabipliğince 19.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  09.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 14966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin Teknik Şartnamenin 7 nci ve 8 inci maddesinde istenilen belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle, istenilmemesi gereken belgelerin verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             Başvuru sahibinin 08.03.2007  tarihinde ihale dokümanı aldığı, ihale dokümanına itiraz etmediği ve ihaleye teklif verdiği, teklifinin Teknik Şartnamenin 7 nci ve 8 inci maddesinde istenilen belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca sözkonusu belgelerin istenilmemesi gerektiğinden bahisle Kuruma başvuruda bulunulduğu belirlenmiştir.

 

         Başvuruya konu ihaleye ilişkin Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde: “Acil poliklinikte hasta taşıma işlerinde görevli personellerin ve doğrudan sağlık hizmetlerinin görüldüğü acil poliklinikte çalışan personel en az Sağlık Meslek Lisesi, Acil Tıp Teknisyeni mezunu olacaktır. Firma ihale dosyasın da bu durumu taahhütname ile beyan edecektir. Sözleşme sırasında ilgili personele ait olan diploma veya mezuniyet belgesinin aslını veya noter onaylı suretine ibraz edecektir.”  düzenlemesine, 8 inci maddesinde ise: Poliklinik hasta yönlendirme hizmetlerinde görevlendirilecek personeller   en az lise mezunu ,Meslek Yüksek Okulu   veya Fakültelerinin her hangi bir bölüm mezunu olacaktır.Firma ihale dosyasında noter tasdikli diploma veya mezuniyet belgesinin suretini ibraz edecektir. düzenlemesine  yer verilmiştir.

 

            Teknik Şartnamede yer alan sözkonusu düzenlemeler, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yer alan; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez ...”  hükmüne aykırı bulunmakla birlikte, İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ve birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, iş deneyim belgesi tutarı  yüksek olanın dikkate alınacağı belirtildiğinden, başvuruya konu ihaleye toplam iki teklif verildiği ve teklif fiyatların eşit olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin  iş deneyim belgesi tutarının başvuru sahibinin iş deneyim belgesi tutarından daha yüksek olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin şikayet başvurusu sonucu itibariyle yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul