En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2031
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :66
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2031
Şikayetçi:
 Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti., İnönü Caddesi No:19/C K:1 16020 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Çırpan Mah. Sağlık Sokak 16500 Mustafakemalpaşa/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16585
Başvuruya konu ihale:
 2007/18686 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 08.12.78.0078/2007-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi tarafından 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Yıllık Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Burtom Özel Sağlık Tesisleri  Ltd. Şti.’nin 08.06.2007 tarih ve 16585 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle;
1 )İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan itibaren bir takvim günü içinde işe başlanır.” ibaresi bulunduğu, bu maddenin şartnameye uygun olarak uygulanma ihtimalinin teknik olarak mümkün olmadığı, ilgili cihazın kurulumu ve işletilmesinin yeni cihazlar için minimum 4-6 hafta alacağı,

 

2)Teknik şartnamenin birinci maddesinde; “Hastanemize hizmet ihaleleri ile tedarik edilecek olan Tomografi cihazı, spiralli bilgisayarlı tüm vücut tomografi sistemi teknolojisine sahip cihaz olacaktır.” ibaresi bulunduğu,  bu tanımın verilecek hizmetin kalitesini belirlemede yeterli olmadığı ve oldukça muğlak olduğu, cihazların daha net ve anlaşılır tanımlanması gerektiği, işe ertesi gün başlanabilme şartının katılımcılardan birisinin elindeki mevcut bir cihazı kullanmak istemesinden kaynaklanmış olabileceği, cihaza ait fazla özellik verilmemesinin sebebinin de bu gerekçeye dayanmış olabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 01.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 13.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul