En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2032
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :67
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2032
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediye Başkanlığı Seyitgazi Mah.Nuh Naci Yazgan Cad. No:30 Melikgazi/ KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16876
Başvuruya konu ihale:
 2007/33614 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması, Nakli, WC’ lerin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 08.12.94.G012/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması, Nakli, WC’lerin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.06.2007 tarih ve 16876 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihale dokümanının Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olması nedeniyle şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayet başvurusuna cevap vermeden ihale konusu işin devamlılık arz etmesi, okulların kapanıyor olması, mevsimin yaz olması nedenleriyle işe başlanması gerekmekte olduğundan, hijyenin üst seviyede tutulması gerektiğinden aksi halde sinek, koku ve çocukların mikrop kapması gibi olumsuzluklar nedeniyle zarara uğrayacağı ve kamu zararı doğacağından bahisle ivedilik kararı aldığı, söz konusu ivedilik kararının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesine uygun olmadığı, idarenin daha önce yaptığı ihalenin şikayet başvuruları sonucu iptal edildiği, hizmetin hale pazarlık usulü ile ihale edildiği bu nedenle hizmetin aksaması durumunun bulunmadığı,  idarenin ihale dokümanını ihale mevzuatına aykırı düzenleyerek rekabeti engellediği ve kamu zararına neden olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; ihalenin açık ihale usulüyle yapıldığı, idarenin ihale sürecine devam edilmesi yönündeki kararına gerekçe olarak “Temizlik işlerinin devamlılık arz eden iş olması ayrıca okulların kapanacak olması ve yaz aylarında olmamız nedeni ile temizlik işlerinin gecikmesi durumunda sinek, koku ve çocukların mikrop kapması gibi olumsuzlukların oluşabileceğinden ihale işlemlerine devam edilmesinde ivedilik ve kamu yararı bulunmaktadır. Kamu sağlığı ve kamu yararı açısından işlerin aksamaması gerektiğinden ihale işlemlerinin devamı ile en düşük teklifi veren firmayı sözleşmeye davet etmeye…..” denildiği, başvuru sahibince 01.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin ivedilik nedeniyle ihale sürecine devam kararını 01.06.2007 tarihinde aldığı, bu kararın başvuru sahibine 08.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği tespit edilmiştir

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul