En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2033
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :68
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2033
Şikayetçi:
 Medikolife Laboratuvar Tıbbi Cihaz ve Sarf Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi No:124/8-9 16080 Orhangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimliği 41650 Gölcük / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16811
Başvuruya konu ihale:
 2007/50609 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.12.88.0119/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medikolife Laboratuvar Tıbbi Cihaz ve Sarf Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.06.2007 tarih ve 16811 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 4.1. maddesinde kan merkezi için l adet hemogram istenildiği, ancak 4.A.2. maddesinde kan bankası için 18 parametrelik l adet cihaz istenildiği, ikisinin de aynı olduğunu çağrıştıran ifadelerin, mükerrer cihaz isteğine tekabül edebilecek bir anlamı çağrıştırdığı, bu konuya açıklık getirilmesi gerektiği,

 

            2) Teknik şartnamenin 4.C.I., 4.C.2., 4.C.4. maddelerinin, firmalarının temsilciliğini yaptığı üç ayrı markanın, 5 ayrı modelinin tümünü birden şartnameye uygunsuz kıldığı,  ancak öncelikle 4. C. ana maddesindeki hizmet listesinde bulunan 903.410 kodlu SHBG test parametresini mevcut cihazlarından hiç birinin çalışamadığı, mevcut parametreyi dünyada sadece 2 (iki) markanın piyasaya sürdüğü, ihaleye  istekli olarak iştirak edebilecek 6 (altı) markanın şartname dışı kaldığı, diğer yandan, firmalarının temsilciliğini yaptığı immunoassay cihazlarından, uygun olabilecek ve istenen tetkikleri çalışabilecek cihaz kombinasyonları ele alındığında, 4.C.I. şartını karşılayan 2 cihazlarından, birinin 4.C.2. maddesini karşılayamadığı, diğerinin 4.C.4. maddesini karşılayamadığı, bunun yanında, bu iki cihazı da kombine edebilecek bir diğer cihazlarının 4.C.2. ve 4.C.4. maddelerini karşılayabilirken, 4.C.1 maddesini karşılayamadığı, oysa 4.C.5. maddesinde zaten idare tarafından  kabul edilen mikroeliza harici bir yöntemle çalışacak ikinci bir cihaz kabul edilmişken, cihazlardan paneller veya diğer şekillerde yararlanarak, hem hız, hem yükleme kapasitesi ve hem de stabilite şartlarını yerine getirebilme imkanı olacağı, 4. C. ana maddesindeki  hizmet listesinde bulunan 903.410 kodlu SHBG test parametresinin test listesinden çıkarılması ya da bu tür parametrelerin uygun bir dış laboratuarda çalışılmasının temin edilmesi, 4.C.I. maddesindeki hız şartının ana cihazla sınırlı kalmayıp, toplam hız olarak  ifade edilmesi, 4.C.4.  maddesindeki yükleme kapasitesinin toplam yükleme kapasitesi olarak ifade edilmesi gerektiği,

 

            3) Teknik şartnamenin 4.D.2. ve 4.D.5. maddelerine, makroeliza cihazı hizmet iş listesindeki  parametreleri çalışacak cihazlarının uymadığı ve ihaleye katılımı engellediği, dünya üzerinde bu testleri çalışabilen üç marka olduğu göz önünde bulundurulduğunda, rekabeti   sağlama konusunda engelleyici halin ortaya çıktığı, bu maddelerin kaldırılması gerektiği,

 

            4) Teknik şartnamenin 4.E.2. ve 4.E.3.  maddelerinin,  söz  konusu analizi gerçekleştirecek   cihazlardan sadece bir tanesine uyduğu, temsilciliğini yaptıkları tam otomatik idrar   analizörü ile  ihaleye iştirak  etmelerini engellediği, teknik şartnamenin 4.E.2. maddesinde belirtilen "flow sitometri" nin zaten bir mikroskopi olmayıp, tarama ve sayısal sonuç bildirimi yapan bir sistem olduğu, oysa flow mikroskopi yönteminin mikroskopi olarak kabul edilebildiği bir durumda,  temsilciliğini yapmış oldukları tam otomatik idrar analizörünün, "Görüntü işleme yazılımı vasıtasıyla dijital görüntülemeyle hücre belirlenmesi" yani gerçek mikroskop özellikli bir kamera vasıtası ile alınan, gerçek alan  görüntülerinin, bu iş için geliştirilmiş  özel bir yazılımla  idrar  sedimenti mikroskopisinin yapılması ve ayrıca kullanıcı tarafından da bu görüntülerin doğrudan alan olarak görülebilmesini sağladığı ve aynı tanımlamayı hak ettiği, diğer yandan, 4.E.3. maddesinde belirtilen, striplere damlatma tekniği ile numunenin verilmesi şartının, sadece bir cihazı tanımladığı. Ancak o maddede geçen renk karışımları ve enterferansların, doğrudan, kullanılan cihaz ve striplerle ilgili olup, kendi temsilcilik sisteminde böyle bir etkileşimin olmadığı, 4.E.2. maddesindeki çalışma prensiplerine "Görüntü işleme yazılımı vasıtasıyla dijital görüntülemeyle hücre belirlenmesi" ifadesinin eklenmesi ve 4.E.3 maddesinin kaldırılması gerektiği,

 

            5) Teknik şartnamenin 4.J. maddesinde belirtilen test hizmeti kalemleri, yüksek cihaz yatırım maliyeti getirirken, çok düşük test sayısı nedeni ile ihale maliyetini doğrudan ve sadece artırıcı bir unsur olacağı, 

 

Yukarıda yer verilen teknik şartnamenin ilgili maddelerinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin "Temel İlkeler" başlıklı 4. maddesinde yer alan; "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur..."hükmü ile anılan Kanunun 17. maddesindeki; "… İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar ´içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir” hükmüne uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, 15.06.2007 tarih ve 17333 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan idare yazısı ekinde gönderilen ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede; idarece teknik şartnamede zeyilname yapılmak suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmayan aykırılıklar bulunduğunun anlaşılması nedeniyle ihalenin, ihale yetkilisi tarafından 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 11.06.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır. Bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihale işlemleri idare tarafından iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul