• Karar No: 2007/UH.Z-2034
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :69
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2034
Şikayetçi:
 Tokgöz Gıda Paz. ve Temizlik Hizm. Tic. Ltd. Şti., Yüksekalan Mahallesi Doğu Garajı Karşısı Ali Çetinkaya Cad. Dönmez Apt. No:27 K.1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Cikcilli Belediye Başkanlığı, Cikcilli Beldesi Kaptanoğlu Caddesi Alanya/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15828
Başvuruya konu ihale:
 2007/33052 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçi İstihdamı Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 08.12.09.G017/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Cikcilli Belediye Başkanlığı’nce 13.04.2007 tarihinde  ile yapılan “Temizlik İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçi İstihdamı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tokgöz Gıda Paz. ve Temizlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.05.2007 tarih ve 15828 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

13.06.2007 tarih ve 08.12.09.G017/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği fiyatın çıplak işçilik maliyetini karşılamadığı, asgari maliyet altında kalan firmaların tekliflerine yönelik aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmadığı,

             2)Kesinleşen ihale kararının kendi firmalarına 26.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükmüne aykırı olarak 30.04.2007 tarihinde itiraz süresi beklenilmeden sözleşme imzalandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale İlanının 23.03.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir. İhalede tekliflerin götürü bedel üzerinden alındığı, işin süresinin 8 ay olduğu, işçi sayısının 15 olduğu görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; çalışacak personelin yol masrafı ile yemek masrafının yükleniciye ait olacağı, yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 30 gün esas alınacağı, personelin giyim bedelinin de ayni olarak karşılanacağı, İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranının %1,5 olduğu belirtilmiştir.

           

            Bu verilere göre yapılan hesaplamada sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 84.473,18 YTL (yol, yemek ve giyim bedeli hariç) olduğu tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ifade edildiği üzere “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…” hükmü gereğince, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler ihale komisyonunca değerlendirildikten sonra yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tekliflerin bileşenleri için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesinde; “10-Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.”

 

Bu nedenle öncelikle yukarıda aktarıldığı üzere idarece, yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin bileşenleri için aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra inceleme sonucuna göre tekliflerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, çalışacak personelin yol masrafı ile yemek masrafının yükleniciye ait olacağı, personelin giyim bedelinin de ayni olarak karşılanacağı belirtilmiş olmasına rağmen personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ihale dokümanında belirlenmemiştir. Bu durumda aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi mümkün olmadığından, Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak yapılan söz konusu düzenleme düzeltici işlemle giderilemeyecek niteliktedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a)      Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır...” hükmü,

 

41 inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. …  hükmü,

 

42 nci maddesinde de “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. …” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Kanun hükümleri uyarınca, idare tarafından Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler beklenildikten sonra, 42 inci maddeye göre sözleşmeye davet ile ilgili sürecin başlatılması suretiyle sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine kargo ile 24.04.2007 tarihinde gönderildiği ancak ne zaman tebliğ edildiğinin belli olmadığı, başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet dilekçesinde bu kararın kendisine 25.04.2007 tarihinde, kurumumuza yaptığı itirazen şikayet dilekçesinde ise 26.04.2007 tarihinde tebliğ edildiğini beyan ettiği, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 24.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği kabul edilse bile 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki 5 günlük sürenin son gününün hafta sonuna denk geldiği görülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde, “Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.” hükmü mevcuttur.

İncelenen ihalede, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 25.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 30.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idareye şikayet başvurusunun yapıldığı tarihte ihale üzerinde bırakılan VFA İnş. Teks. Müh. Hiz. Ltd. Şti. ile 30.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, İdare tarafından, kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğini müteakip, beş günlük süre beklenilmeden sözleşme imzalandığı, sözleşmenin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak imzalandığı anlaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul