En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2039
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :74
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2039
Şikayetçi:
 Yüksel Toplu Yemek Ürt. İnş. Turz. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güneşli Evren Mahallesi Gülbahar Cad. Çimen Sokak Nu:7/1 Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliği, Alaattin Mah. Menekşe Sok. Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13320
Başvuruya konu ihale:
 2007/20003 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 19 Aylık Yemek Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.10.52.0171/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliği’nce 09.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı 19 Aylık Yemek Hizmeti Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Toplu Yemek Ürt. İnş. Turz. Temz. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13320 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale ilanı ile ihale dokümanı arasında teklif vermelerini engelleyecek mahiyette farklılıkların bulunduğu bu nedenle ihaleye teklif veremediklerini iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilgili olarak,

 

İhale ilanının 4.4.9 uncu maddesinde, “istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” denilmekte iken, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu  bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde olması her ne kadar çelişki varmış gibi görünse de, idari şartnamede teklifin birim fiyat teklif olarak verileceğinin belirlenmiş olması ve başvuru sahibinin de ihale dokümanını ihale tarihinden 13 gün önce 06.04.2007  tarihinde almış olması nedeniyle, ihale tarihine kadar dokümanın incelemesi, teklifin hazırlaması ve verilmesi için yeterince zaman bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, teklif türünün ihale ilanında götürü bedel olarak gösterilmesine rağmen, idari şartnamede teklif birim fiyat  olarak gösterilmiş olması, bu tür durumlarda ihale dokümanı dikkate alınması gerektiğinden teklif verilmesine ve teklif fiyatın belirlenmesine engel oluşturmayacaktır.

 

İdari şartname ve ihale ilanında işin süresi kısmına 2007 yılı için 19 aylık yemek hizmetleri olarak belirtilmesinin 2008 yılında da işin yapılıp yapılmayacağının belirlenemediğine yönelik iddianın bir yılda 12 ay olması ve 19 aylık işin bir kısmının 2008 yılına sarkacağının ayrıca belirtilmesine gerek olmadan anlaşılacağı açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdare tarafından ihale konusu iş için yayınlanan ihale ilanının 4.4.9 uncu maddesi “istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir” şeklinde düzenlenmesine rağmen, idari şartnamenin 19 uncu maddesinin “istekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Teklif türü konusunda ihale ilanı ve idari şartnamede bulunan farklılığın, isteklilerin hangi türde tekliflerini hazırlayacağı ve verilen tekliflerin idare tarafından hangi teklif türü esas alınarak değerlendirileceği konusunda çelişki ve belirsizliğini bulunduğu, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5, 24 ve 29 uncu maddelerine aykırılık oluşturduğu ve bu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul