• Karar No: 2007/UH.Z-2040
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :76
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2040
Şikayetçi:
 Öz Güvenler Toplu Yemek Gıda Kuyumculuk Turizm San ve Dış Tic. Ltd. Şti. Uğur Mumcu Man. G. Cad 2260 Sok No: 1 S.Çiftliği - Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.Kazım Karabekir Cad. Nu:18 34060 Alibeyköy Eyüp/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14178
Başvuruya konu ihale:
 2007/9912 İKN|li Yemek Temini ve Servisi Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 08.10.96.0158/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından  05.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 07.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğundan ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1-İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (a) bendinde; “Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, İstanbul içinde bulunan ve bir öğünde en az 5.000 adet yemeğin üretilerek servis yapılabileceğini belgeleyen mutfak kapasite raporunun aslı ya da noter tasdikli örneği verilmelidir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi teklif geçerlilik süresini kapsayacak şekilde olacaktır." düzenlemesine yer verildiği, yemeklerin İGDAŞ yemekhanelerinde pişirileceği bu nedenle mutfak kapasite belgesi istenilmemesi gerektiği, kapasite raporu istenilebileceği kabul edilse bile bunun yapılan işle orantılı olması gerektiği, ayrıca şartnamedeki bu düzenlemenin Kamu ihale Kurulunun makine,  tesis ve ekipman  için kendi malı  olma şartının  aranmaması esastır prensibine de ters düştüğü,

 

2-İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) bendinin son fıkrasında; "İlgili makamdan ihale tarihinden itibaren en fazla 4 ay önce alınmış gıda üretim yerlerine ait denetim belgesi. Bu belgelerin asılları ya da noter tasdikli örnekleri verilmelidir." düzenlemesinin yer aldığı ancak söz konusu belgenin ihale tarihi itibariyle en fazla 4 ay öncesi itibariyle sağlanmasının firmalarının keyfiyetinde olmayıp, yetkili kurumun denetleme ve iş akış planlarına bağlı olduğu,

 

         3-Teknik şartnamenin 5.6.3 maddesinde; “Yemekler taze kaliteli ve sıhhi olacaktır. Hafta içi üç gün et yemeği , iki gün etli sebze yada bakliyat yemeği, hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) bir gün et, bir gün etli sebze bakliyat yemeği verilecektir. Ayrıca hafta içi ana yemek, seçmeli iki çeşit olacak ve çeşitlerin oranları İGDAŞ tarafından belirlenecektir.” düzenlemesine yer verildiği, bu ifadeden seçmeli ana yemeğin idare tarafından belirleneceğini anladıkları, seçmeli ana yemekte kırmızı etli yemekle beyaz etli yemek oranının  belli olmamasının maliyet çalışmasını etkileyeceği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)     Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin fiziki miktarı ve türü olarak 365 gün süre ile 515.000 mönülük yemek temini ve servisi hizmeti (kokteyl temini ve servisi (5.000 adet yemek), özel yemek temini ve servisi (5.500 adet yemek), İGDAŞ pikniği yemek temini ve servisi (17.000 adet yemek) işleri dahil) alımı olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Yemek:Tek olarak doğrudan tüketilen ya da aşçı marifeti ile teknik sanat kurallarına göre birleştirilip ve pişirilerek yenebilecek hale gelmiş olan gıda maddeleri ya da karışımlardır.

 

Mönü:Bir öğünü oluşturan en az dört çeşit yemek ve dört çeşit salatalık malzemeden mürekkep, İGDAŞ tarafından günlük bazda aylık olarak hesaplanan yiyecekleri gösteren çizelgedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “7.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde, “a) Kapasite raporu: Ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış, İstanbul içinde bulunan ve bir öğünde en az 5.000 adet yemeğin üretilerek servis yapabileceğini belgeleyen mutfak kapasite raporunun aslı ya da noter tasdikli örneği verilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu durumda, bir öğünün 4 çeşit yemekten oluştuğu dikkate alındığında işin 515.000 öğünx4=2.060.000 yemekten oluştuğu, toplam yemek sayısı işin süresine bölündüğünde (2.060.000/365 gün) günlük yaklaşık 5644 yemeğe tekabül ettiği dikkate alındığında, idare tarafından istenilen en az 5.000 adetlik mutfak kapasite raporu ihale konusu hizmetle orantılı olduğundan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin “Kontrol ve Denetim” başlığı altında yer alan 12 nci maddesinde, kontrol ve denetim usul ve esasları, 13 üncü maddesinde ise, kontrol ve denetim işlemleri düzenlenmiş,  20 nci maddesi ile; 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 17 nci ve 18 inci maddeleri ile geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İdarece söz konusu düzenleme yapılırken, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen 27.04.2007 tarih ve 1368 sayılı cevapta da yer aldığı üzere, 09.06.1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi esas alınarak düzenleme yapıldığı, dolayısıyla, yürürlükte kaldırılmış bir düzenleme esas alınarak şikayete konu düzenlemenin yapıldığı belirlenmiştir.

 

Kaldı ki, idarece, isteklilerden istenilen,  “Gıda Üretim Yerlerine Ait Denetim Belgesi” ‘nin  Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince düzenlenen “Gıda Satış Ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim Formu”   olduğu varsayılsa bile, 30.03.2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde; gıda işletmelerinin kontrol ve denetimlerinin Bakanlık ve/veya ilgili merci tarafından görevlendirilen ve adlarına kimlik kartı düzenlenen personel tarafından her yıl düzenlenen kontrol programları çerçevesinde, gıda işletmecisine haber vermeksizin gerçekleştirileceği ve bu denetim sonucunda, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin kontrol ve denetimlerinde, Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimlerinde, Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu düzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu denetim formlarının doğrudan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerince yapılacak habersiz denetimler sonucunda düzenleneceği, bir başka deyişle, söz konusu formun işletme sahiplerinin talebi üzerine düzenlenecek bir belge niteliğinde olmadığı açıktır.

 

Bu durumda, başvuru sahibinin iddiası yerinde olup, söz konusu idari şartname düzenlemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “5.6. Mönü Listesi” başlıklı maddesinde, “5.6.1 Yemek mönüleri bir önceki ayın 20. günü (tatil olması durumunda bir sonraki ayın ilk iş günü) günlük bazda aylık olarak İGDAŞ tarafından Ek:7’deki listeden seçilerek yükleniciye teslim edilecektir. Herhangi bir yemek malzemesi, mevsimsel koşullardan ya da kontrol teşkilatı tarafından kabul edilecek bir sebepten (sebep belgelenecektir) dolayı bulunmadığı takdirde, yüklenicinin yazılı talebi ile bir mönü değişikliğine gidebilir. İGDAŞ mönüde yazılı herhangi bir yemeği benzer bir yemek ile değiştirebilme hakkını saklı tutar ve değişiklik yapacağı takdirde 2 (iki) gün önceden yükleniciye sözlü olarak bildirir. Yüklenici, İGDAŞın bilgisi dışında yemek listesinde değişiklik yapamaz.”

 

5.6.2. Yüklenicinin İGDAŞ yemekhanelerini kullanarak ürettiği bir kişilik günlük yemek öğününde;

1) Çorba çeşitleri,

2) Ana yemek olarak et yemeği veya etli sebze-bakliyat yemeği çeşitleri,

3) Pilav, makarna, börek vb. çeşitleri,

4) Tatlı, meyve veya içecek çeşitlerinden birisi,

5) Salata (mevsim ve o günkü mönüye uygun nitelikte hazırlanmış asgari dört çeşit),

6) Yeterince ekmek (kişi başı 100 gr. Pişmiş olacak şekilde) bulunacaktır.

 

5.6.3. Yemekler taze, kaliteli ve sıhhi olacaktır. Hafta içi 3 (üç) gün et yemeği, 2 (iki) gün etli sebze ya da bakliyat yemeği, hafta sonu (cumartesi veya Pazar) 1 (bir) gün et, 1 (bir) gün etli sebze-bakliyat yemeği verilecektir. Ayrıca hafta içi ana yemek, seçmeli 2 (iki) çeşit olacak ve çeşitlerin oranları İGDAŞ tarafından belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Gıdaların niteliği” başlıklı 7 nci maddesinde yemek üretiminde kullanılacak malzemelerin nitelikleri ve gramajına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            Şartname ekinde yer alan 7 nolu ekte çorbaların, ana yemeklerin, pilav-börek-makarna ve tatlı-içecek ve meyveler-salata çeşitlerinin ne olduğu düzenlenmiştir.

 

            İstenecek yemek çeşitlerinin idare tarafından belirleneceği, her grupta yer alan (örneğin ana yemekler-et yemekleri) yemeklerde kullanılacak malzemelerin maliyetleri farklı olduğu ve bu farklı maliyet kalemlerine sahip yemeklerden işin süresi boyunca ne kadar isteneceğinin belirsizlik taşıdığı anlaşılmış olup, bu durum tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğundan ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul