En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2045
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :85
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2045
Şikayetçi:
 Kasımhan İnş. Tem. ve Gayrimenkul Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Gazi Caddesi Yüce İşhanı No:36/103 Merkez / ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Eüaş Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı, 13.Kat İnönü Bulvarı No:27 06490 Bahçelievler ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15258
Başvuruya konu ihale:
 2007/7939 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.11.73.G017/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı’nca 02.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kasımhan İnş. Tem. ve Gayrimenkul Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.05.2007 tarih ve 15258 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 02.03.2007 tarihinde yapılan şikayet konusu ihaleye sunduğu teklifin ihale komisyonunca aşırı düşük bulunarak sorgulama yapıldığı, buna istinaden ilaçlamada çalıştırılacak personelle ilgili gider maliyeti belirtilmediği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu,

2) Ulaşım ile ilgili verilen araç kira sözleşmesinin noter onaylı olmadığından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendi firmalarının yetki belgeli firmaya ilaçlama işini yaptıracağı buna dair noter onaylı sözleşmeyi teklif dosyasına sunduğu, ayrıca ulaşım gideri için gerek idari şartname gerekse teknik şartnamede noter onaylı sözleşmenin istenmediği, teknik şartnamenin 6. maddesinde, yüklenici ulaşım için araç temin etmediği takdirde idarece araç temin edilip bunun ücretinin maliyetinin firmadan tahsil edileceğinin belirtilmesi karşısında firmalarının verdiği teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu  iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale İlanının 05.02.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı, ihalede tekliflerin götürü bedel üzerinden alındığı, işin süresinin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1 yıl olduğu, işçi sayısının 63 olduğu görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;  çalışan işçilerin yemek, giyecek ve yol giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu,çalışan 63 kişi için (ayda 22 gün üzerinden) yemek gideri olarak günlük brüt 3,50-YTL üzerinden nakdi olarak karşılanacağı, yol bedelinin (ayda 22 gün üzerinden) ayni olarak karşılanacağı, 63 kişi için koruyucu giyim malzemesi ve iş güvenliği malzemesinin (TSE standartlarına uygun olmak şartıyla) ayni olarak karşılanacağı, resmi-dini bayram ve yılbaşı tatillerinde çalışacak toplam gün sayısı 408 gün olarak hesaplanacağı, haşerelere karşı yapılacak ilaçlama toplam gün sayısının 48 gün olarak hesaplanarak teklif fiyatına dahil olacağı, İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranının %2,5 olduğu belirtilmiştir.

           

            Bu verilere göre yapılan hesaplamada sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 616.461,43 YTL (giyim ve yol bedeli hariç) olduğu tespit edilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 6. maddesinde; “Yüklenici çalıştıtacağı personeline iş yerine geliş ve gidişlerin ayda 22 gün üzerinden ayni olarak karşılayacaktır. Vardiyalı ve vardiyasız personelini Keban-Site arası (10 km gidiş-dönüş) için yüklenici araç temin etmek mecburiyetindedir. Yüklenicinin temin edeceği aracın kira bedeli kendisine ait olacaktır. Yüklenici araç temin etmediği takdirde işletmede kiralanacak aracın kira ücreti yüklenicinin istihkakından tahsil edilecektir.”

 

Teknik Şartnamenin 8. maddesinde; “Yüklenici sosyal tesislerdeki çimlerin biçilmesi için kullanacağı iki (2) adet çim biçme makinesi ile ağaçların kesilmesi ve budanma işleminde kullanacağı hızar makinesinde kullanılmak üzere yıllık 300 litre benzini temin edecek ve ücretini yüklenici karşılayacaktır.”

 

Teknik Şartnamenin 4. maddesinde; “Çalışacak personel için verilecek giyim malzemelerinin listesi verilmiştir. Buna göre;

-Aşçı; 1 Ad. Beyaz renkte pantolon, 2 adet aşçı gömleği, 1 adet başlık, 2 adet önlük, iş ayakkabısı.

-Garson; 2 ad. Beyaz gömlek, 1 adet pantolon, kravat, 1 çift ayakkabı siyah olacak, kış aylarında gömleğin üzerine giyilecek yelek veya kazak siyah olacak (Garsonlara verilecek giyim malzemeleri kaliteli ve işyerine uygun olacaktır. Garsonların üçüncü şahıslarla ilgili hizmet verdiği (Mülkiye amiri ve kurum yetkileri)

-Çaycı: ayakkabı, pantolon ve gömlek verilir.

-Bulaşıkçı: 1 çift lastik çizme, 1 ad. Beyaz iş gömleği, pantolon, muşamba önlük, lastik eldiven.

-Çamaşırcı: İş önlüğü lastik çizme, eldiven, muşamba önlük.

-Genel hizmetler ve diğerleri: Tüm işçilerde firma isminin yer aldığı 1 takım iş elbisesi, normal çalışmalarda ayakkabı, bir adet lastik çizme, eldiven, yağmurluk ile tozluk verilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdarece idari şartnamede yüklenicinin teklif fiyatına işçilik, işçi yemek, işçi ulaşım, koruyucu giyim malzemesi, malzeme vb. giderler ile vergi, resim, harç, sigorta gibi masrafların dahil edileceği belirtilmiştir. İdarece başvuru sahibinin teklifi aşırı düşük bulunduğundan vermiş olduğu teklife ilişkin gider kalemlerine ait belgeleri sunarak bu gider kalemlerine ait belgeleri de sunarak teklifinin bileşenlerini açıklaması istenmiştir. 

 

            Başvuru sahibi Kasımhan firmasının teklifinin bileşenlerine ilişkin olarak yaptığı teklif açıklaması tablosu aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmuştur.

 

Sıra No

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Birim

Miktar

Teklif edilen birim fiyat/YTL

Tutar

YTL

 

1

Asgari ücret+Yemek yardımı+Sözleşme Gideri %3

63 kişi

12 ay

777,82

605.672,88 YTL

2

Resmi ve Dini Bayramlar ve Yılbaşı Ödemesi+Sözleşme Gideri %3

Gün

408 Gün

-

9652,91

3

Giyim Bedeli+Sözleşme Gideri %3

Yıllık

-

-

2290,28

4

Ulaşım Gideri+Sözleşme Gideri %3 (Servis Sözleşmesi Ekte)

Aylık

12 Ay

659,20

7910,40

5

Temizlik Malzemeleri (Ekli Tabloda Fiyatlandırılmış)

Aylık

12 Ay

-

3459,32

 

                                     GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)

628.985,79 YTL

 

Görüldüğü üzere Kasımhan İnş. Tem. İma. Med. Gayr. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının göndermiş olduğu teklif fiyatı açıklamasına ait tabloda haşerelere karşı yapılacak ilaçlamada çalıştırılacak personele ilişkin herhangi bir gider belirtmediği tespit edilmiştir.

 

            05.04.2007 tarihli İhale Komisyonu kararı gereğince; Kasımhan İnş. Tem. İma. Med. Gayr. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının göndermiş olduğu teklif fiyatı açıklamasında idari şartnamenin 26.4 maddesinde “haşarelere karşı yapılacak ilaçlama toplam gün sayısı 48 gün olarak hesaplanarak teklif fiyatına dahil edilecektir” hükmüne istinaden firmanın ayrıntılı hesap cetvelinde haşerelere karşı yapılacak ilaçlamada çalıştırılacak personellerle ilgili olarak herhangi bir gider belirtmediği, ayrıca ulaşım ile ilgili olarak araç kira sözleşmesinin bulunduğu ancak bu sözleşmeyi yalnızca şahısların imzaladığı, noter onaylı olmadığının tespit edildiği, firmanın açıklamasının Komisyon ve İhale yetkilisince gerçekçi ve yeterli bulunmadığından İdari Şartnamenin 34.2 maddesi hükmünce teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde haşerelere karşı yapılacak ilaçlama toplam gün sayısının 48 gün olarak hesaplanarak teklif fiyatına dahil olacağının belirtildiği görülmüştür. Yapılan bu düzenleme gereğince; Kasımhan İnş. Tem. İma. Med. Gayr. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının göndermiş olduğu teklif fiyatı açıklamasında teklifi oluşturan maliyet kalemlerinden haşerelere karşı yapılacak ilaçlamada çalıştırılacak personele ilişkin herhangi bir gider belirtmediği anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik Şartnamenin 6. maddesinde; “Yüklenici çalıştıracağı personeline iş yerine geliş ve gidişlerin ayda 22 gün üzerinde ayni olarak karşılayacaktır. Vardiyalı ve vardiyasız personelini Keban-Site arası (10 km gidiş dönüş) için yüklenici araç temin etmek mecburiyetindedir. Yüklenicinin temin edeceği aracın kira bedeli kendisine ait olacaktır. Yüklenici araç temin etmediği takdirde işletmece kiralanacak aracın kira ücreti yüklenicinin istihkakından tahsil edilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından ulaşım giderlerine ilişkin olarak 1 adet Güven Taşımacılık firmasından alınan proforma fatura sunulduğu, sunulan bu proforma fatura içeriğinde; ayda 22 gün üzerinden Keban-Keban HES İşletme Müdürlüğü arası (10 km gidiş-dönüş) vardiyalı ve vardiyasız personelin taşıma işinin aylık 640,00 YTL’den iş süresince yapılmasının taahhüt edildiğinin belirtildiği görülmüştür. Proforma faturanın Güven Taşımacılık firmasının kaşesini havi olduğu ve üzerinin imzalı olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında ihale konusu işle ilgili olarak isteklinin kendisine ait olmayan araçlar için kira sözleşmesi yapması ve anılan sözleşmenin noter onaylı olması şeklinde bir düzenlemenin olmadığı, kaldı ki böyle bir şartın aranması durumunda; söz konusu ihalenin isteklinin üzerinde kalmaması durumunda yapılan araç kiralama sözleşmesinin kiralayanla kiraya veren arasında sorun yaratabileceği gibi bu tür düzenlemelerin noter masrafları da göz önüne alındığında teklif fiyatlarını yükselteceği, istekli tarafından teklif edilen ve sözleşme yapılarak kiralanan araçların herhangi bir sebeple kullanım dışı kalması durumunda bunun yerine yeni bir aracın tahsis edileceği düşünülürse, bu durumda teklif edilen aracın kira sözleşmesinin olmasının bir anlam ifade etmeyeceği açıktır. İhale dokümanında yapılan düzenleme ile aracın yolcu taşıma kapasitesinin ihaleye katılımda yeterlik şartı olarak aranmasının yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Netice olarak ulaşım gideri için gerek idari şartname gerekse teknik şartnamede noter onaylı sözleşmenin istenmediği, dolayısıyla başvuru sahibi firmanın bu yönden yaptığı başvuru yerinde bulunmakta ise de; başvuru sahibinin yukarıda açıklandığı üzere aşırı düşük teklif açıklamasında teklifi oluşturan maliyet kalemlerinden haşerelere karşı yapılacak ilaçlamada çalıştırılacak personele ilişkin herhangi bir gider belirtmediğinden teklifi değerlendirme dışı bırakılacağından bu iddiasında haklı bulunması netice olarak verilen ihale kararını etkilememektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul