• Karar No: 2007/UH.Z-2047
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :87
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2047
Şikayetçi:
 Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti., , Babalık Mahallesi Vatan Caddesi Ergün İşhanı Nu:701 K.7 Selçuklu KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğ.Ve Arş. Hastanesi, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34040 Çapa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13217
Başvuruya konu ihale:
 2007/27289 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 08.10.49.0097/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğ.Ve Arş. Hastanesi’nce 03.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 27.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  02.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13217 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve raporda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle;

 

            1) İdareye yaptıkları şikayet başvurusunun, tüzel kişiliği temsile yetkili olanları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişilere ait imza sirkülerinin noter onaylı suretlerinin şikayet başvurusuna eklenmediği gerekçesiyle reddedildiği,

 

2) İdare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde giyim bedeline ilişkin yaptıkları aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece kabul edilmediği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi firma tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunun, tüzel kişiliği temsile yetkili olanları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişilere ait imza sirkülerinin noter onaylı suretlerinin şikayet başvurusuna eklenmediği gerekçesiyle reddedildiği iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin I. İhale İşlemlerine Karşı Yapılacak İdari Başvuru Yolları A. İdareye Şikayet Başvurusu  3) Başvurularda aranılacak şekil unsurları başlıklı düzenlemesinde;

 

“Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre, başvuruların idareye veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılması, dilekçelerde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi, başvuruya konu ihale, ihaleyi yapan idare ve adresi, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterilmesi gerekmektedir.

Başvuru dilekçelerine adına başvuru yapılan tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair tüzel kişiliği temsile yetkili olanları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgeler ile bu kişi yada kişilerin imza sirkülerinin noter onaylı suretleri eklenmelidir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların vekalet verdikleri gerçek kişi başvuru sahiplerinin noter onaylı vekaletnameleri ile imza beyannamelerini, avukatların aslının aynı olduğu beyanı ile imzalı ve baro pulu yapıştırılmış vekaletnamelerini başvuru dilekçeleri ekinde vermeleri gerekmektedir.


          İstekli sıfatıyla ihaleye teklif verenler tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması durumunda ise, isteklinin teklif zarfı içerisinde yukarıda sayılan belgelerinin bulunması durumunda, idarece başvurunun usulüne uygun  bir başvuru olduğu dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Ancak ihaleye teklif veren istekli veya temsilcisi dışında yetki verilmiş bir başka temsilci tarafından istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunun yapılması gerekmektedir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

          Başvuru sahibi firma tarafından idareye yapılan 27.04.2007 tarihli başvuru ekinde tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair tüzel kişiliği temsile yetkili olanları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgeler ile bu kişi yada kişilerin imza sirkülerinin noter onaylı suretlerinin eklenmediği görülmekle birlikte, ihale işlem dosyasının incelenmesinden şirket müdürü İsmail KÖK’e ait  Konya 7 nci Noterliğinin 11 Temmuz 2005 tarih ve 24992 sayılı imza sirkülerinin ve 25 Mayıs 2006 tarih ve 6563 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshasının teklif zarfı içinde sunulduğu görüldüğünden, idarece bu gerekçe ile şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde verilen kararın mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin “Özel Güvenlik Hizmetleri Alım İşi” olduğu; fiziki miktarı ve türünün; “40.000 m2 Kapalı Alanda Hizmet Veren 8 Katlı Hastane Binamız ve Hizmete Açılması Halinde Yaklaşık 10.000 m2 Kapalı Alana Sahip Olan Tarihi Hastane Binamız Olmak Üzere Toplam 80.000 M2 Lik Alanın (Kreş, Bahçe ve Müştemilat Dahil) Tamamında 70 Kişi ile Özel Güvenlik Hizmetinin Yapılması” şeklinde belirlendiği,

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde ihale konusu işe başlama ve bitiş tarihlerinin 01.05.2007-31.12.2007 (8 ay) olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3 üncü alt bendinde;

 

“Ayrıca sözkonusu hizmet ihalesi için;

a) Personelin iş kıyafeti, Yüklenici bay/bayan tüm güvenlik personelin asgari giymesi gereken kıyafetler teknik şartnamede belirtilmiş olup, tek tip standartta ve yeni olarak vermek ve giydirmekle yükümlüdür.

b) Sözleşme tarihindeki asgari ücretin en az;

3 kişi Güvenlik Şefi (3 kişi vardiya sorumlusu) Asgari ücret+Asgari ücrete % 60 ilave

67 kişi Güvenlik Personeli Asgari Ücret+Asgari ücrete % 45 ilave

c) Personelin yol hizmeti: aylık mavi kart olarak karşılanacaktır.

d) Resmi ve Dini Bayram günleri yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ödeme yapılacak olup, ödenecek ücret; vardiya sorumluları asgari ücret+asgari ücrete % 60 ilavesi, güvenlik personellerine asgari ücret+asgari ücrete % 45 ilavesi üzerinden hesaplanacaktır. Resmi ve dini bayram günleri çalışma gün sayısı 10 (on) gündür. Çalışacak işçi sayısı 3 kişi vardiya sorumlusu+32 kişi güvenlik personeli=toplam 35 kişi olarak belirlenmiştir

e) Sigorta Risk Prim Oranı % 1,5 olarak teklif bedeline dahil olacaktır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari Şartnamede yer alan düzenlemeler doğrultusunda;

 

Çalıştırılacak 3 Güvenlik Şefi için ihale tarihi  itibariyle geçerli olan asgari ücretin % 60 fazlası hesaplandığında, ödenecek aylık ücret 900,00 YTL tutara, çalıştırılacak 67 Güvenlik Personeli için İhale tarihi  itibariyle geçerli olan asgari ücretin % 45 fazlası hesaplandığında ödenecek aylık ücret 815,63 YTL tutara tekabül etmektedir.

 

İdari Şartname’nin 26.3. maddesinden; yemek için bedel öngörülmediği, yol bedelinin aylık mavi kart olarak karşılanacağı, kıyafetin ise yüklenici tarafından çalıştırılacak personele ayni olarak verileceği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabından, çalıştırılacak işçilere yol bedelinin ayni olarak aylık Akbil verilmek suretiyle karşılanacağı, aylık akbil ücretinin 100,00 YTL olduğu görülmüştür.

 

3 Güvenlik Şefi için teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı; aylık ücretin 900,00 YTL ve çalışılacak ay sayısının 8 olduğu, yol bedeli için ayni olarak aylık 100,00 YTL tutarında Akbil verileceği dikkate alındığında, toplam 29.503,32 YTL tutara tekabül etmektedir.

 

67 Güvenlik Görevlisi için teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı; aylık ücretin 815,63 YTL ve çalışılacak ay sayısının 8 olduğu ve yol bedeli için ayni olarak aylık 100,00 YTL tutarında Akbil verileceği dikkate alındığında toplam 602.313,76 YTL tutara tekabül etmektedir.

 

Resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde çalışılacak gün sayısının 10 olduğu, bu günlerde 3 vardiya sorumlusu (Güvenlik Şefi) ve 32 güvenlik personeli olmak üzere toplam 35 kişinin çalıştırılacağı göz önüne alındığında, 3 vardiya sorumlusu için 1.126,31 YTL, 32 güvenlik personeli için ise 10.886,69 YTL olmak üzere toplam 12.013,00 YTL tutarın resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri için ödenecek ücrete tekabül ettiği görülmüştür.

 

Dolayısıyla giyim ve mali sorumluluk sigorta gideri hariç toplam teklif edilmesi gereken maliyet toplamı 29.503,32 YTL+602.313,76 YTL+12.013,00 YTL=643.830,08 YTL tutara tekabül etmektedir.

 

İdari Şartnamenin 26.3.a. maddesinden; Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak personel kıyafetleri için bedel öngörülmediği, kıyafetlerin ayni olarak yüklenici tarafından verileceği ve ihale dokümanında işçi kıyafetlerinin sayı ve özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 6.4. maddesinde; “Yüklenici, bay/bayan tüm güvenlik personeline, yazlık ve kışlık olarak ayrı ayrı, tek tip ve standartta ve yeni olarak vermek ve giydirmekle yükümlüdür” denilerek; 6.6. maddenin alt bentlerinde ;

 

6.6.1. Yazlık kıyafete ait giyecekler;

Kep                            1 Adet

Gömlek (Kısa kollu)   2 adet

Pantolon                    1 adet

Ayakkabı                   1 adet

Kemer                       1 adet

66.2. Kışlık kıyafete ait giyecekler

Gömlek (uzun kollu)   2 adet

Pantolon                    1 adet

Ayakkabı                    1 adet

Kazak                        1 adet

Kışlık mont                1 adet

Kravat                        1 adet

 

           şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            İdarece ihaleye teklif veren Global Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve AFM Güvenlik Eğitim ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin yaklaşık maliyete göre düşük olduğuna karar verildiği, firmalara gönderilen 03.04.2007 tarihli yazılar ile, aşırı düşük teklif açıklaması istenerek teklif bileşenlerinin açıklanması ve kamu ve özel sektörde yapmış oldukları ve/veya halen sürdürmekte oldukları işlere ilişkin referans listelerini sunmalarının istendiği görülmüştür.

 

1) Global Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. süresi içinde aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

2) Kök Özel Güv. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 645.349,08 YTL bedelin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında 70 güvenlik görevlisi için toplam giyim bedeli olarak 65,00 YTL maliyet öngörüldüğü, idarece 70 personel için istenen kıyafetin 65,00 YTL’ye tedarik edilemeyeceği gerekçesiyle aşırı düşük açıklamasının idarece uygun bulunmadığı anlaşılmıştır. 65,00 YTL bedelin iktisadi hayatın olağan akışına göre 70 güvenlik görevlisinin giyim bedelini karşılamaktan uzak olduğu anlaşıldığından idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Bununla birlikte, Kök Özel Güv. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu referans listesinde yer alan kurumlarla yapılan yazılı ve sözlü görüşmeler neticesinde idareye verilen yazılı ve sözlü bilgilere dayanılarak sözkonusu firmanın ihale konusu işi yapma kapasitesinin olmadığı şeklinde yer verilen gerekçenin ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) AFM Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 645.644,60 YTL’lik bedelin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin olarak 2.101,68 YTL maliyet öngörüldüğü ve bunun kişi başı 30,024 YTL tutara tekabül ettiği ve firma tarafından teklif edilen bedelin idarece yaklaşık maliyete göre en uygun teklif olarak değerlendirildiği görülmüştür.

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altında yer alan  H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi maddesinde;

 

           “…İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.”

 

          “…Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.”

 

             şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede giyim ve mali sorumluluk sigorta gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 643.830,08 YTL tutara tekabül etmektedir.

 

İdarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına ihale üzerinde bırakılan AFM Güv. Eğit. Ve Kor. Hizm. Ltd. Şti.’nin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasında “70 kişi 8 ay Mali Sorumluluk Sigorta” giderinin 1.398,32 YTL’ye ve “70 kişi Yazlık Kışlık Giyim Bedeli” 2.101,68 YTL’ye karşılanacağı açıklanmıştır.

 

643.830,08 YTL’ye giyim bedeli (2.101,68 YTL) ve mali sorumluluk sigorta gideri (1.398,32 YTL ) eklendiğinde AFM Güv. Eğit. Ve Kor. Hizm. Ltd. Şti.’nce 647.330,08 YTL teklif bedeli sunulması gerekmekte iken, 645.644,60 YTL teklif bedeli sunulduğu, AFM Güv. Eğit. ve Kor. Hizm. Ltd. Şti’nin teklifinin teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı ile giyim ve mali sorumluluk sigorta giderinin toplamını karşılamadığı ve başkaca geçerli teklif kalmadığı görülmüştür.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 03.04.2007 tarihinde Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğ.Ve Arş. Hastanesi tarafından yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi ile ilgili olarak 03.05.2007 tarihli şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul