• Karar No: 2007/UH.Z-2057
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :95
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2057
Şikayetçi:
 Mah İnşaat Peyzaj Tic. San. ve Turz. Ltd. Şti., Yıldız Hilal Mah. 4.Cad. No:38/1 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Belediye Başkanlığı İdari İşler Müdürlüğü, Mamak Caddesi No:213 Kat:5 Mamak Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14148
Başvuruya konu ihale:
 2007/17612 İhale Kayıt Numaralı “2007-2009 Yılı İçin Muhtelif Parkların Bakım, Temizlik, Sulama ve Çim Biçme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.11.00.G014/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mamak Belediye Başkanlığı’nca 06.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2009 Yılı İçin Muhtelif  Parkların Bakım, Temizlik, Sulama ve Çim Biçme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mah İnşaat Peyzaj Tic. San. ve Turz. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14148 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; asgari işçilik maliyeti olan 2.418.712,01 YTL üzerinden hesaplanacak % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin idarece reddedilmesi gerektiği, kendi tekliflerinin en avantajlı teklif olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Teknik Personel olarak l Adet Ziraat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı çalıştırılacak ve asgari ücretin % 100 fazlası maaş verilecektir. 8 Adet Çim biçme makinesine ait bedel teklif fiyata dahildir. Çalıştırılacak tüm personele gidiş-dönüş yol parası günlük brüt 2.40.-YTL olup 22 günlük verilecektir. Sulama arazözü ve sulamada çalışacak elemanlar teklif fiyata dahildir. Yaklaşık maliyet hesabında iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlan %1,5 olarak alınmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanında işin süresinin, “Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 2007 yılı işe başlama tarihinden itibaren 2009 yılı Ağustos ayı sonuna kadar 29 ay(kış sezonu boyunca toplam 7 ay işçi çalıştırılmayacaktır)”,

 

            Teknik şartnamede ise, “2007 Yılı işe başlama tarihinden 2009 yılı Ağustos ayı sonuna kadardır. Bu süre içerisinde her yıl 01 Aralık-15 Mart tarihleri ihale kapsamı dışındadır, bu tarihler arsında Yüklenici hiçbir şekilde görevli çalıştırmayacaktır” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Yine teknik şartnamede çalışacak işçi sayısına şu şekilde yer verilmiştir.

 

            1 peyzaj mimarı ya da ziraat mühendisi (brüt asgari ücretin % 100 fazlası ödenecek)

            2007 yılında işin süresi boyunca çalışacak toplam 120 işçi,

            2008 yılında işin süresi boyunca çalışacak toplam 130 işçi

            2009 yılında işin sonuna kadar çalışacak toplam 140 işçi,

 

            2 şoför + 2 sulama işçisi, her yıl 15 Haziran -15 eylül arası toplam (iş sonunun 2009 Ağustos ayı olduğu dikkate alınarak) 8,5 ay,

 

            6 çim biçme işçisi, 15 Nisan-15 Ekim arası toplam 16,5 ay(iş sonunun 2009 Ağustos ayı olduğu dikkate alınarak),

 

            2 ilaçlama işçisi yılda 1 ay olmak üzere toplam 3 ay,

 

            süreyle çalışacaktır.

 

            Ayrıca teknik şartnamede; “Yüklenici taahhüdü altında bulunan park ve çocuk oyun alanlarında İdarenin mevsim şartlarına göre belirleyeceği saatlerde her parkta istenilen sayıda 2007 yılında toplam 100 (Yüz), İdare tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde (Tamamen İdarenin tasarrufunda olmak üzere) 2008 Yıl içerisinde yeni yapılan parkların bakım ve temizliği için 10 (On) park görevlisi ile birlikte toplam 110 (Yüzon), 2009 yılı için de 10 (On) park görevlisi ile birlikte toplam (Yüzyirmi)  görevli bulundurmak ve parkın temizlik ve sulamasını yapmakla yükümlüdür.” şeklinde işçi sayısına yönelik düzenleme bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Aşağıda şartname hükümlerine göre yol bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil asgari maliyet hesabı ayrıntılı olarak yapılmıştır..

           

İŞÇİ SAYISI

SÜRE

ÜCRET

YOL+% 3 DAHİL

MALİYET

15 MART-30 KASIM TARİHLERİ ARASI ÇALIŞACAK ELEMAN SAYISI

2007-120 işçi

2008-130 işçi

2009-140 işçi

2007-Süre: 8 ay

2008-Süre: 8,5 ay

2009-Süre: 5,5 ay

 

(Toplam 120 işçi 22 ay,

10 işçi 14 ay,

10 işçi 5,5 ay)

 

562,50 YTL

2.032.846,73 YTL (120 işçi,22ay),

107.802,48 YTL (10 işçi, 14 ay),

42.350,98 YTL(10 işçi 5,5 ay)

 

Toplam

2.183.000,19 YTL

140 işçi

1 mimar ya da mühendis

22 ay

% 100 zamlı

1.125 YTL

32.427,14 YTL

32.427,14 YTL

2 şoför + 2 sulama işçisi  her yıl 15 Haziran -15 eylül arası

2007-3 ay

2008-3 ay

2009-2,5 ay

toplam: 8,5 ay

562,50 YTL

 

26.180,61 YTL

(4 işçi 8,5 ay)

6 çim biçme işçisi 15 nisan- 15 ekim arası

2007-6 ay

2008-6 ay

2009-4,5 ay

toplam 16,5

562,50 YTL

 

76.231,76 YTL

(6 işçi 16,5 ay)

2 ilaçlama işçisi

yılda 1 ay

2007- 1 ay

2008-1 ay

2009- 1 ay

Toplam 3 ay

562,50 YTL

 

4.620,11 YTL

(2 işçi 3 ay)

 

 

 

TOPLAM

2.322.459,81 YTL

 

Yukarıda idari ve teknik şartnamede belirtilen süreler ve işçi sayıları dikkate alınarak hesaplama yapılmış olup, üzerinde ihale kalan istekli ile ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif fiyatlarının asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İdarece, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre, yaklaşık maliyet ve diğer teklifleri referans alarak aşırı düşük sorgulaması yapılmasına karar verileceğinden bu ihalede verilen teklifler ve asgari işçilik maliyeti dikkate alındığında, aşırı düşük sorgulaması yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul