• Karar No: 2007/UH.Z-2058
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :96
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2058
Şikayetçi:
 İrtem Temizlik Hizm. ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av.Sedat Aksakallı, Atatürk Bulvarı Gama-Güriş İş Merkezi 11.Kat No:211 Kavaklıdere/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Avanos Belediye Başkanlığı, 50500 Avanos/NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15635
Başvuruya konu ihale:
 2007/30509 İhale Kayıt Numaralı “16 Nisan 2007-15 Nisan 2009 Yılları Arası Süpürme-Çöp Toplama ve Nakliye Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.11.97.0102/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Avanos Belediye Başkanlığı’nce 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “16 Nisan 2007-15 Nisan 2009 Yılları Arası Süpürme-Çöp Toplama ve Nakliye Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Av.Sedat Aksakallı, İrtem Temizlik Hizm. ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 17.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.05.2007 tarih ve 15635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-09.04.2007 tarihinde yapılan süpürme, çöp toplama ve nakli ile temizlik hizmetleri alımı işine teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararını 13.04.2007 tarihinde tebliğ ettikleri, ihalenin Arıdil Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan bu firmanın ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerini taşımadığı, idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için idare tarafından gerekli görülen ve teknik şartnamede belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanlarını getireceğine dair taahhütname vereceklerdir. İsteklinin kendi malı olan makine ve ekipman fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir” düzenlemesi bulunduğu, atıfta bulunulan teknik şartnamenin 4 üncü maddesi (f) bendinde ise kullanılacak araçların niteliği ve sayısının 3 adet toplam ağırlığı en az 7,5 tonluk çöp kamyonu max 5 yaşında olacaktır, 1 adet römorklu traktör 4 tonluk, max 5 yaşında olacaktır, 1 adet maksimum 4m3 kapasiteli çift fırçalı hidrostatik tek motorlu kaldırım süpürme aracı maksimum 5 yaşında olacaktır, süpürge aracı ile 1 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu yüklenicinin kendi malı olacaktır düzenlemesi bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın kendine ait 4 m3 kapasiteli hidrostatik tek motorlu kaldırım süpürme aracının bulunmadığı, ihale dosyasında kendi malı araçlarla ilgili bulunması gereken belgelerin olmadığı, dolayısıyla bu firmanın istenilen şartları taşımadığı, ihaleden elenmesi gerekirken elenmemesinin idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesi ile teknik şartnamenin 4.(f) bendine aykırı olduğu,

 

2-İdarece şikayet üzerine ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale sürecine devam kararı alındığı, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale sürecine devam edilerek sözleşme imzalanması yönündeki kararın kendilerine bildirilmediği, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.2 nci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için idare tarafından gerekli görülen ve Teknik Şartnamede belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanları getireceğine dair taahhütname vereceklerdir. İsteklinin kendi malı olan makine ve ekipman fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Kullanılacak iş makinelerinde beş (5) yaşını aşmamış olmak şartı aranacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İlan ve idari şartnamede anılan maddenin birinci bölümünde yer alan; “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için idare tarafından gerekli görülen ve Teknik Şartnamede belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanları getireceğine dair taahhütname vereceklerdir” düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere idarece makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmadığı, ancak taahhüt verilmesinin gerektiği, isteklinin kendi malı olan makine ve ekipmanın ise fatura, demirbaş veya amortisman defterine ilişkin noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi öngörülmektedir.

 

            Teknik şartnamenin “kullanılacak araçların niteliği ve sayısı” başlıklı 4 üncü maddesi (f) bendinde ise;       “3 adet toplam ağırlığı en az 7,5 tonluk çöp kamyonu max 5 yaşında olacaktır, 1 adet römorklu traktör 4 tonluk, max 5 yaşında olacaktır, 1 adet maksimum 4m3 kapasiteli çift fırçalı hidrostatik tek motorlu kaldırım süpürme aracı maksimum 5 yaşında olacaktır, süpürge aracı ile 1 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu yüklenicinin kendi malı olacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Arıdil Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. kendi malı olan araçlara ilişkin olarak serbest muhasebeci mali müşavir onaylı Amortisman Defteri, araç listesi, araç raporu, araç ruhsat fotokopileri sunmuştur. İstekli tarafından sunulan bu belgelerde yer alan araçlar arasında kaldırım süpürme aracı bulunmamaktadır. Ancak istekli tarafından ilan ve idari şartnamede istenilen hem kaldırım süpürme aracı için hem de diğer araçlar için ayrıca ihale uhdesinde kaldığı takdirde temin edeceğine dair taahhütname verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan taahhütname ilan ve idari şartnamede belirtildiği haliyle makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriterlerini karşılamakla birlikte, teknik şartnamede istenilen kaldırım süpürme aracının kendi malı olma şartını karşılamamaktadır. Dolayısıyla ihale dokümanın asli unsurları olan idari şartname ile teknik şartnamede yer alan yeterlik kriterine ilişkin düzenleme birbiri ile çelişkili bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.15 inci maddesinde; “…teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır” hükmü yer almakta olup, idarece ihale ilanı, idari şartname ve teknik şartnamede yapılan makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriteri düzenlemesinin Tebliğin anılan hükmüne uymadığı açıktır.

 

Şikayete konu edilen hususa ilişkin ihale dokümanında yer alan düzenlemenin teklif değerlendirmesini etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ihaleye teklif veren isteklilerin bir kısmı makine ve ekipman için sadece taahhütname verirken, bir kısmı hem taahhütname hem de kendi malı araçlara ilişkin belgeler vermiştir.

 

2-Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale 09.04.2007 tarihinde yapılmış, aynı tarihte ihale komisyon kararı alınmıştır. İhale komisyon kararı 09.04.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmıştır. Kesinleşen İhale Kararı 09.04.2007 tarihinde postayla gönderilmiş, başvuru sahibi İrtem Tem. Hizm. Ot. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 13.04.2007 tarihinde almış ve 17.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. İdarece şikayetten bir gün önce 16.04.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır” hükmü,

 

Kanunun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. Bu şikâyetler;  

a) Sözleşme imzalanmamışsa,  

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,  

İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece şikayet süresi beklenilmeden sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bu haliyle Kanuna aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “ihale konusu hizmetin adı” başlıklı 2 nci maddesi (a) bendinde işin adı; “16 Nisan 2007-15.04.2009 arası Süpürme- Çöp Toplama ve Nakliye Temizlik Hizmet Alımı” olarak belirtilmiştir. Bu maddeye göre işin süresinin 16.04.2007-15.04.2009 tarihleri arası olduğu anlaşılmaktadır. Ancak idari şartnamenin “işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.2 nci maddesinde; “işin süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7(yedi) gün içinde işe başlanacak olup 31.12.2008 tarihinde sona erecektir” düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla idari şartnamenin iki maddesi arasında işin sona eriş tarihi konusunda, diğer bir ifadeyle işin süresi konusunda çelişki olduğu, bu çelişkinin teklif hazırlanmasını, teklif fiyatın oluşturulması ve teklif değerlendirmesini etkileyeceği, nitekim ihaleye verilen teklif fiyatlar arasında önemli fiyat farkları olduğu, bu nedenle ihalenin iptalinin gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul