İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-206
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2007/UH.Z-206 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 18.06.2007 tarih, 2007/UH.Z-2069 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :103
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2007/UH.Z-206
Şikayetçi:
 Temag Güv. Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. Uğurlu İş merkezi No: 97/22-23 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,İstiklal Cad. Çirmen Sok. II. Evkaf Apt. No: 8 06050 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37731
Başvuruya konu ihale:
 2007/168618 İhale Kayıt Numaralı “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve Bağlı Tiyatro Müdürlüklerinin Özel Güvenlik Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 08.24.46.0119/2008-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce 23.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve Bağlı Tiyatro Müdürlüklerinin Özel Güvenlik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Temag Güvenlik Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37731 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şikayet konusu ihalede, sunmuş oldukları oda sicil kayıt suretinin imza ve mühür taşımadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu eksikliğin tamamlatılabilir nitelikte olmasına rağmen idarece bu yönde bir işlem yapılmadığı,

 

            2) Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılıp yapılmadığının idarece açıklanmadığı, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İhale işlem dosyasında yer alan ve şikayetçinin teklifi kapsamında sunduğu Ankara Ticaret Odası’ndan alınan 23.10.2007 tarihli oda sicil kayıt belgesinde oda yetkilisine  ait imza ve mührün yer almadığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde; “Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII üncü maddesinin H fıkrasında “Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler idarelerce tamamlatılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İmza ve mührün, oda kayıt belgesinin asli unsuru olması nedeniyle söz konusu eksikliğin tamamlatılabilir nitelikte eksiklik olmadığından, idarenin şikayetçinin teklifini değerlendirme dışı bırakma işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin 12 ay süre ile 67 kişi ile güvenlik hizmet alımı olarak belirtilmiştir. İdari şartnamenin 26.3 maddesinde kişi başı günlük brüt yemek ücretinin 2,50 YTL, kişi başı günlük brüt yol ücretinin 2,79 YTL olduğu, giyim bedelinin ise ayni olarak teklif fiyatına ekleneceği belirtilmiştir. Anılan şartnamenin 26.6 maddesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 13 gün 72 personelin çalışacağı, söz konusu işçilik maliyetinin de teklif fiyatına dahil edileceği belirtilmiştir. İdarenin 09.01.2008 tarih ve 187 sayılı yazısında idari şartnamenin 26.6 maddesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personel sayısının sehven 72 olarak belirtildiği, idari şartnamenin ilgili bölümünün çizilerek personel sayısının 67 olarak düzeltildiği ve isteklilere ihale dokümanının bu şekilde teslim edildiği belirtilmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, idare tarafından isteklilere verilen birim fiyat cetvelinde ve isteklilerin sundukları tekliflerde de resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personel sayısının 67 olarak hesaba katıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu günlerde çalışacak personel sayısının 67 olarak hesaba katılabileceği anlaşılmıştır.

 

İdarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, SFK Öz. Güv. Kor. ve Eğt. Sist. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi aşırı düşük bulunarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunarak teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

         

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

         

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

         

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” hükmü yer almaktadır.     

 

          İdari şartnamede yer alan düzenlemeler doğrultusunda  personel sayısı 67 olarak dikkate alındığında teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (işçilik, yol, yemek, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma, %3 sözleşme gideri dahil;  giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç) 742.835,37 YTL olduğu anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan firmanın  teklifinin 749.267,03 YTL olduğu, giyim 4.639,75 YTL, mali sorumluluk sigortası 1.598,00 YTL ve kar payı 54,72 YTL olmak üzere yukarıda belirlenen asgari maliyetten  6.431,66 YTL daha fazla fiyat teklif verdiği, teklif bileşenleri ile ilgili açıklamaların ve buna ilişkin belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekli tarafından idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, idarece istekli tarafından sunulan aşırı düşük açıklamasının yeterli görülmesinde anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; yedi adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı, dolayısıyla söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  çoğunluk kararına  katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul