En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2060
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :99
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2060
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Doğubeyazıt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Vatan Mah. Büyük Ağrı Caddesi 04400/Doğubeyazıt/AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2004 / AK.H-321.1
Başvuruya konu ihale:
 2006/174662 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 08.10.66.0141/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Doğubeyazıt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu nce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak 26.01.2007 tarihli Başkanlık İsteminde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarında yer aldığı, düzenlenen 16.03.2007 tarihli Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 19.03.2004 tarih ve 2007/AK.H-321.1 sayılı Kurul Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;,

Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından ihaleye özel sektöre taahhüt edilen hizmete ilişkin olarak Dedemin Otel tarafından düzenlenmiş, iş durum belgesinin ihale komisyonunca mevzuata aykırı olarak kabul edilmesi işleminin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Ağrı Valiliğine bildirilmesine,

 

Iğdır Sigorta İl Müdürlüğünün 03.04.2007 tarih ve 02274 sayılı cevabi yazısı ve raporda yer alan tespitler çerçevesinde; Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şirketinin her iki idareye de sunmuş olduğu, Dedemin Otel tarafından verilmiş özel sektöre ait iş deneyim belgelerini düzenleyenlerin, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince suç işleyip işlemediklerinin tespitiyle ilgili gereğinin ifası ve takdiri için, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

İhale üzerinde kalan Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kanunun 17 ve 58. maddeleri gereğince değerlendirme yapılmak üzere Ağrı Valiliğine bildirim yapılmasına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

 

 

Başkanlık İstemine konu dilekçede özetle;

 

1- Doğubeyazıt Yatılı İlköğretim Okulu ve Iğdır İş Kurumu tarafından yapılan 2006/187088 ve 2006/174662 İKN’lu ihalelerinin Yüce Temsa Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri firması üzerinde bırakıldığı, söz konusu firmanın anılan ihalelere teklif verirken sunduğu özel sektörden alınan iş deneyim belgesinin sahte olduğu,

 

2- Ayrıca, Kuruma yapılan başvuru sonucunda alınan 08.012007 tarih ve 2007/UH.Z-39 sayılı Kurul kararıyla Hazal Ltd. Şti firmasının iş deneyiminin iptal olduğu bu iş deneyimi kullanarak aldığı tüm iş deneyim belgelerinin iptal olması gerektiği, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

19.03.2007 tarih ve 2007/AK.H-321.1 sayılı Kurul Kararıyla “1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, şikayetçinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, şikayetçinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak, öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,” karar verilmiştir.

 

Bu itibarla, Başkanlık İstemine konu dilekçede yer alan birinci iddiasına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından ihaleye özel sektöre taahhüt edilen hizmete ilişkin olarak Dedemin Otel tarafından düzenlenmiş, 30.11.2006 tarih ve 109 sayılı belge tutarı 55.000 YTL olan iş durum belgesi sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “ Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler....

 …Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ nin söz konusu iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini ve işin adının temizlik hizmeti alımı işi olmasına rağmen, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini, işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunmaları gerektiği halde sunmadıkları, ancak ihale komisyonunca da Dedemin Otel tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olarak yeterli kabul edilerek ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, yukarıdaki hüküm uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacağı açıkça hüküm altına alınmasına karşın, ihale komisyonunca söz konusu iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilerek ihalenin Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından, bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Ağrı Valiliğine  bildirim yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, Başkanlık istemine konu dilekçede Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ de Türkiye İş Kurumu Iğdır İl Müdürlüğü tarafından 2006/187088 İKN’ lu “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesinde de özel sektörden alınan iş deneyim belgesi sunduğu ve söz konusu sunduğu iş deneyim belgesinin de sahte olduğu iddia edilmiştir.

 

Türkiye İş Kurumu Iğdır İl Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasında da yine Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından ihaleye özel sektöre taahhüt edilen hizmete ilişkin olarak Dedemin Otel tarafından düzenlenmiş, 14.12.2006 tarih ve 109 sayılı 9.720 YTL’ lik iş durum belgesi sunduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu belgelerde işin adının, sözleşme tarihlerinin aynı olduğu ve her iki belgenin de Dedemin Hotel tarafından düzenlendiği,

 

Ancak, Dedemin Otel tarafından düzenlenen 30.11.2006 tarihli iş deneyim belgesinin sözleşme bedelinin 60.000 YTL, belge tutarının 55.000 YTL ve gerçekleşme oranının % 91 olduğu, bu belgeden daha sonra 14.12.2006 tarihinde düzenlenen belgenin ise sözleşme bedelinin 10.800 YTL, belge tutarının 9.720 YTL gerçekleşme oranının % 91 olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak, Iğdır Sigorta İl Müdürlüğünden 26.03.2007 tarih ve 4395 sayılı yazı ile Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şirketine ait ihale dosyalarının içinde yer alan 30.11.2006 ve 14.12.2006 tarihli iş durum belgelerine ilişkin olarak, çalıştırılan işçilerin adına sigorta pirimi yatırılıp yatırılmadığı ve söz konusu hizmet alımı işine ilişkin olarak SSK da dosya tescilinin yapılıp yapılmadığına dair bilgi istenilmiştir.

 

Iğdır Sigorta İl Müdürlüğünden gelen 03.04.2007 tarih ve 02274 sayılı cevabi yazıda işveren kayıtlarında yapılan araştırma sonucu, Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. işyerinin Dedemin Hotel Temizlik hizmetine ait işyeri dosyalarına rastlanılmadığı bildirilmiştir.

 

Durum böyle iken, Iğdır Sigorta İl Müdürlüğünün 03.04.2007 tarih ve 02274 sayılı cevabi yazısı ve yukarıdaki tespitler çerçevesinde, Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şirketinin İdareye sunmuş olduğu Dedemin Otel tarafından verilmiş özel sektöre ait iş deneyim belgelerinde tespit edilen hukuka aykırılıkların Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince suç teşkil edip etmediğinin tespiti görev ve sorumluluğu Cumhuriyet Savcılıklarında olduğundan, söz konusu iş deneyim belgeleri düzenleyenlerin cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesini teminen suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Tüm bunlara ilaveten, 4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu, anılan Kanunun 58 inci maddesine göre ilgililer hakkında bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama cezası verileceği düzenlenmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeler, yapılan açıklamalar ve tespitler çerçevesinde; Iğdır Sigorta İl Müdürlüğünden gelen 26.03.2007 tarih ve 4395 sayılı cevabi yazıda Dedemin Hotel  temizlik hizmeti işi ile ilgili olarak, Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı, işyeri dosyalarına rastlanılmadığı bildirildiği hususları da dikkate alındığında,

 

İhale üzerinden kalan firma tarafından bu durum 4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek” fiili kapsamında olup olmadığı hususunun İdare tarafından, değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, söz konusu durum tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İdarece tespit edilemediğinden ve 05.01.2007 tarihinde Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesindeki “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Durum böyle iken ihale üzerinde kalan Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kanunun 17 ve 58. maddeleri gereğince değerlendirme yapılmak üzere Ağrı Valiliğine bildirim yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından söz konusu ihalede sunulan özel sektöre taahhüt edilen hizmete ilişkin olarak Dedemin Otel tarafından düzenlenmiş, iş durum belgesinin ihale komisyonunca mevzuata aykırı olarak kabul edilmesi işleminin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun Ağrı Valiliğine bildirilmesine,

 

2- Iğdır Sigorta İl Müdürlüğünün 03.04.2007 tarih ve 02274 sayılı cevabi yazısı ve raporda yer alan tespitler çerçevesinde; Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şirketinin her iki idareye de sunmuş olduğu, Dedemin Otel tarafından verilmiş özel sektöre ait iş deneyim belgelerini düzenleyenlerin, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince suç işleyip işlemediklerinin tespitiyle ilgili gereğinin ifası ve takdiri için, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

3- İhale üzerinde kalan Yüce Temsan Yemek Bilgisayar Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kanunun 17 ve 58. maddeleri gereğince değerlendirme yapılmak üzere Doğubeyazıt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğüne bildirim yapılmasına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul