En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2062
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :102
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2062
Şikayetçi:
 Ayşegül AKSAKAL,
 İhaleyi yapan idare:
 Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimliği, Melekli Köyü Yolu Üzeri 76100 IĞDIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10729
Başvuruya konu ihale:
 2007/35252 İhale Kayıt Numaralı “67 Kişi İle Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.08.58.0141/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimliğince Pazarlık Usulü (21/b)ile yapılan “67 Kişi İle Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayşegül Aksakal´ ın, 10.04.2007 tarih ve 10729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarının yer aldığı, 11.05.2007 tarihli Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 14.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-858.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-612 Sayılı Kurul Kararıyla “MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesi; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: … e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmüne aykırı işlemlerinin idarece 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik olarak ihaleyi yapan idareye bildirim yapılmasına,” karar verildiği, ancak idare tarafından ihalenin MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şirketinden daha düşük teklif veren firma varken ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakıldığı,

           

3) İdari şartnamenin 23 üncü maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için belirleme yapılmamasına karşın, teknik şartnamenin 12 nci maddesinin “o” alt maddesinde 10 personelin nöbet tutacağının belirtildiği bu durumun mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki söz konusu madde de resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerde çalışacak gün sayısının belirtilmediği, bu durumun tekliflerinin değerlendirilmesini etkileyeceği

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

14.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-858.1sayılı Kurul Kararıyla “1- Yazılı başvuruda yer alan birinci iddianın görev yönünden reddine,

 

2- Yazılı başvuruda yer alan ikinci ve üçüncü iddialarına ilişkin olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,” karar verilmiştir.

 

Bu itibarla Başvuru dilekçesinde yer alan ikinci ve üçüncü iddiasına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesi “…c) (fiziki) miktarı ve türü: 67 kişi ile 90 gün temizlik işi alımı...”,

 

İdari şartnamenin 23 üncü maddesi “23.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir. Yükleniciye aittir.

23.2.(23.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tur artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

23.3.Personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

Personele verilecek giyim ve yemek bedeli teklif fiyata dahil edilmeyecek .personele verilecek yemekler Hastanemiz idaresi tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAItı) gün esas alınacaktır.

23.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye aynca ödenir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.”

 

Anılan şartnamenin “Temizlik Saatleri Ve Zamanı” başlıklı 12 nci maddesi “…o- Yüklenici firma Resmi bayramda çalıştıracağı 10 kişilik nöbetçi personele ödeyeceği ek ücreti işçi ücret bordrosunda gösterecektir…” düzenlemeleri yer almaktadır(EK:.11)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII başlığın G/15 inci maddesinde; “…teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır…

 

…İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

           

İdare tarafından ihale dokümanında işin süresinin 22.03.2007–19.06.2007 olarak belirlendiği, söz konusu dönemde 23 Nisan 2007 ve 19.Mayıs.2007 tarihlerinde olmak üzere iki gün resmi bayram olduğu, ancak idare tarafından işin yapılacağı sürede1 gün resmi bayram  tatili varmış gibi yaklaşık maliyetin hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından idari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi bayramlarda çalışacağına ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamakla birlikte, yukarıda ki hükme aykırı olarak teknik şartnamede düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.,

 

Kaldı ki, teknik şartnamede resmi bayramlarda 10 personel çalıştırılacağı belirtilmekle birlikte, yine yukarıda yer alan tebliğe aykırı olarak resmi bayramlarda çalışılacak gün sayısının belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

Nitekim, idare tarafından teklifleri aşırı düşük bulunarak açıklama istenilen 4 firmadan, iki firmanın açıklama verdiği, söz konusu firmalardan birinin açıklamasında resmi bayramlarda çalışacak günlere ilişkin olarak bir bedel öngörmediği, diğerinin ise 2 gün üzerinden hesaplama yaparak açıklamasını verdiği anlaşılmıştır.    

 

Diğer yandan, açıklama veren iki firmanın tekliflerinin aşırı düşük bulunma sebepleri incelendiğinde; idare tarafından anılan firmaların açıklamalarında yer alan temizlik malzemesi ve ilaçlama bedellerinin piyasa rayiçlerin yansıtmadığı gerekçe gösterilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir…”.hükmü bulunmaktadır.

 

Ancak, idare tarafından Kurumuza gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde malzeme ve ilaçlamaya ilişkin bedeller yer almakla birlikte, ancak bu bedellerin nasıl yada neye dayanılarak hesapladığına ilişkin olarak, yukarıda yer alan Kanun hükmüne aykırı olarak hiçbir dayanağın yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanındaki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için yapılan düzenleme tekliflerin değerlendirilmesini etkilediği ve aynı zamanda yaklaşık maliyet hesabında malzeme ve ilaçlamaya ilişkin bedellerin neye dayanılarak hesaplandığına ilişkin hiçbir dayanak bulunmadığı da dikkate alındığında, idarenin aşırı düşük sorgulamasını sağlıklı bir şekilde yapamayacağı anlaşılmıştır.

 

Tüm bunlara ilaveten, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:..

…b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

 (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.” hükmü bulunmaktadır.

İdare tarafından yukarıda yer alan mevzuat hükmü doğrultusunda isteklilerin son teklifleri üzerinden fiyat görüşmesi yapılarak, ihalenin sonuçlandırılması gerekirken, idare tarafından teklifleri geçerli sayılan iki firmanın ibraz ettiği tek teklif fiyatı  ile yetinildiği,  söz konusu fiyatlar üzerinden herhangi bir fiyat görüşmesi yapılmadığı ve teklif edilen fiyatlar üzerinden ihalenin sonuçlandırıldığı görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan Pazarlık Usulünün gerekçesi irdelendiğinde; “bu usulde farklı olarak, ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda isteklilerle teknik görüşme yapılması ve Kanunda belirlenen hallerde ise bunu yanı sıra fiyat görüşmesi de yapılma imkanının getirildiği” görülmektedir.

 

Bu haliyle, idare tarafından fiyat görüşmesi yapılmadan yalnızca isteklilerin teklif ettiği bedel üzerinden ihalenin sonuçlandırılması;  4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ‘kaynakların verimli kullanılması’ prensibine aykırılık teşkil etmekte ve kamu yararının yeterince tesis edilmediğini göstermektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul