• Karar No: 2007/UH.Z-2063
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :103
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2063
Şikayetçi:
 Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., Altunizade Veysipaşa Sokak Kahyaoğlu Sitesi A Blok Nu:30/2 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, E-5 Karayolu Üzeri Bostancı Nu:1 34752 Bostancı Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.05.2007 / 14546
Başvuruya konu ihale:
 2007/34911 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 08.11.23.0097/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.05.2007 tarih ve 14546 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başvuru sahibinin 18.05.2007 tarihli dilekçesinde özetle; İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 15.05.2007 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2007/34911 İKN´li “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak 20.04.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları, idarenin ihale tarihinden bir gün önce (14.05.2007) zeyilname düzenleyerek teknik şartnamede değişiklik yaptığı ve ihale tarihini 25.05.2007 tarihine ertelediği, idarenin bu işleminin idari şartnamenin 15.3. maddesinde zeyilname düzenlenmesi ile ilgili hükme aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

29.03.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde 2007/34911 İKN’li “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesinin 15.05.2007 tarihi saat 10:00’da yapılacağının ilan edildiği,

 

İhale ilanının “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2.c. maddesinde; ihalenin fiziki miktarı ve türünün “Sonuç karşılığı laboratuar hizmet alımı ihalesinin ihtiyaç listesinde belirtilen 12 cihaza ait 144 kalem çeşitli tetkik ve tahlilden ibarettir” şeklinde düzenlemenin yer aldığı,

 

Teknik Şartnamenin “Hizmetin Özelliği” başlıklı 2 nci maddesinde; “Hastane binası içinde laboratuar hizmeti satın alınacaktır. İdarenin talep etmiş olduğu tetkikler için materyal alınması, tetkikin yapılması, sonucun laboratuar uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması için diskette veya yazdırılmış olarak verilmesidir. Hastadan test materyallerinin alınması safhasında başlayıp ilgili laboratuar uzmanı tarafından kontrol edilip imzalanmış sonuçların verilmesine kadar olan tüm hizmetleri kapsar.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Teknik Şartname’de yüklenicinin ihale konusu işi yerine getirirken kullanacağı ve hastane binasında kuracağı cihazların; makroelisa cihazı, mikroelisa cihazı, mikrobiyoloji laboratuarı diğer kitler, sedimantasyon cihazı, hemogram cihazı, koagülometre cihazı, nefelometre cihazı, otoanalizör cihazı, hormon cihazı, HPLC cihazı, Acil Lab. için kardiakmarker otoanalizörü ve idrar tetkiki olduğu ve her bir cihaz için tanımlanmış iş listelerine ayrıntılı olarak yer verildiği görülmüştür.

 

İhale ilanı yayımlandıktan sonra; İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine 11.05.2007 tarih ve 2390 sayılı yazı ile müracaatta bulunan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet TEKİN tarafından, “Teknik Şartnamenin 39 uncu maddesinin B bendi Mikroelisa Cihazı İş Listesinin 10. sıra ANTİ-DNA ve 12. sıra 906.420 BUT kodlu ASMA testlerinin ELİZA yöntemiyle bakılamayacağı” gerekçesiyle bu testlerin mikroelisa cihazının iş listesinden çıkarılmasının talep edildiği;

 

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin 14.05.2007 tarih ve 2430 sayılı oluruyla (ihale tarihinden bir gün önce) yazılı başvuruda yer alan gerekçenin kabul edilerek teknik şartnamede gerekli değişikliğin yapılması ve İdari Şartnamenin 15. maddesinin üçüncü bendine göre ilgili değişikliğin yapılabilmesi için ek süreye ihtiyaç olduğundan ihalenin 25.05.2007 tarih ve saat 10:00’a ertelenmesi yönünde karar alındığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 33 üncü maddesinde; “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin “İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı 15 inci maddesinin üçüncü bendinde ise “Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde idare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir” hükmüne dayanılarak ihaleyi yapan idarece 14.05.2007 tarihinde zeyilname düzenlendiği ve düzenlenen zeyilnamenin 14.05.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alan 3 istekliye imza karşılığı elden tebliğ edildiği, ihalenin 25.05.2007 tarihine ertelendiği görülmüştür.

 

Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yer verilen “…Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.” hükmü gereği,

 

Teknik şartnamede teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi bir hatanın idarece tespit edilmesi neticesinde aykırılığı gidermek üzere idarenin zeyilname düzenleyerek doküman satın alanlara bildirimde bulunmasında; ihale tarihini 25.05.2007 tarihine ertelemek suretiyle doküman alanların da 10 gün öncesinden bu durumdan bilgi sahibi olmaları yönündeki şart da yerine getirilmiş olduğundan, mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.05.2007 tarihinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı ihalesi ile ilgili olarak 18.05.2007 tarihli şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, idarenin 15.05.2007 tarihinde yapılacak olan ihaleyi 14.05.2007 tarihinde düzenlediği zeyilnameyle 25.05.2007 tarihine ertelediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 ncu maddesinde “ ………ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükme göre idarenin, zeyilname düzenlemek suretiyle incelemeye konu ihalenin ihale tarihini en fazla 20 gün olmak üzere ileri bir tarihe erteleme imkanının bulunduğu, ancak söz konusu ertelemeye ilişkin zeyilnamenin idare tarafından ihale tarihinden (15.05.2007) en az 10 gün önce düzenlemesi gerektiği, incelemeye konu ihalede ise zeyilnamenin idarece ihale tarihinden bir gün önce (14.05.2007 tarihinde) düzenlediği, yapılan bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptalini gerektirdiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul