En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2064
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :105
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2064
Şikayetçi:
 Temay Temizlik Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Sedat Aksakallı, Atatürk Bulvarı 11.Kat No:211 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eminönü Belediye Başkanlığı, Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:2 34400 Çemberlitaş/Eminönü İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13311
Başvuruya konu ihale:
 2006/91888 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Dah.Tüm.Katı Atık.Ve Tıbb. Atıkl. Top. Nak. Cad. Sok. Meyd. ve Paz.Yer.Araç ve Elle Süp.Ve Yık.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.10.53.0188/2007-31E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Eminönü Belediye Başkanlığı’nca 15.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlçe Dah.Tüm.Katı Atık.Ve Tıbb.Atıkl.Top.Nak.Cad.Sok.Meyd.Ve Paz.Yer.Araç ve Elle Süp.Ve Yık.” ihalesine ilişkin olarak Temay Temizlik Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Sedat Aksakallı ´nın, 07.05.2007 tarih ve 13311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen  08.05.2007 tarih ve 08.10.53.0188/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 10.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-1053.1 sayılı Kurul Kararıyla “Şikayetçinin, başvuru konusu ihalede, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idari denetim için şikayet başvurusunda bulunabilmesi için zorunlu olan hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmediği anlaşıldığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

            Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına” karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden İddiaların yerinde bulunmadığına  karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle;

 

1)Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ortak girişimin pilot ortağı Baypak Tem. Liman Hiz. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin TSE 13111 belgesi, TSE Mersin Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildiği, sahte ve yanıltıcı bilgi ve belgelerle alınan sahte belge olduğu, Kanunun 17 nci maddesinin (c) bendinde sayılan yasak fiil ve davranışlara girdiği, Kanunun 58 inci maddesinde ise Kanunun 17 nci maddesinde sayılan fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında yasaklama kararının verileceği hükmünün bulunduğu,

2)İhale üzerine bırakılan firmanın şartname gereği vermesi gereken personel ve araç taahhütnameleri usulüne uygun olarak hazırlanmadığı, bu nedenle ihale dışı bırakılması gerektiği,

3)Söz konusu ihalede ihale yetkilisi Temizlik işleri müdürü iken, görevlendirme yaptığı komisyon başkanı hiyerarşik olarak üstü konumundaki başkan yardımcısı olduğu, ihalede “objektif ve bağımsız” davranabilmenin imkansız olduğu, söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalenin 15.09.2006 tarihinde yapıldığı, ihalede en avantajlı teklif veren ortak girişimin pilot ortağı olan Baypak Temizlik Liman Hiz. Gıd. İnş. Taah. San. ve Tic. ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu TSE 1311 belgesinin 11.12.2006 tarihinde fesh edildiği ve fesih durumunun “standarda aykırılık” olduğu bu durumun 11.01.2007 tarih ve 26400 sayılı resmi gazetede TSE Mersin Bölge Müdürlüğü tarafından ilan edildiğinin idarece görüldüğü, ihale tarihinden sonra standarda aykırılık gerekçesi ile fesih edilen bir belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Kalite ve Standart ile kapasiteye ilişkin belgeler başlıklı 45 inci maddesinin son paragrafında “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” hükmü gereği değerlendirme yapıldığı ve diğer ortak Bekard Gıda Taşımacılık İnşaat Temizlik San. ve Ticaret Ltd. Şti’ye ait TSE 13111 belgesi olduğu ve ortak girişimin teklifini yeterli kabul edildiği doğrultusundaki ihale komisyonu kararında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2)Başvuru sahibinin İhale üzerine bırakılan firmanın şartname gereği vermesi gereken personel ve araç taahhütnameleri usulüne uygun olarak hazırlanmadığı, bu nedenle ihale dışı bırakılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde “..b) İsteklilerin, ihale konusu hizmette asgari çalıştırması gereken 216 adet (41 adet vasıflı, 175 adet vasıfsız) personeli çalıştıracağına dair taahhütname vereceklerdir.”,

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde “..İsteklilerin kendi malı olan makine, tesis ve ekipmanı; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali, müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir” düzenlemeleri mevcuttur.

 

            Baypak Tem.Lim.Hiz.Gıd.İn.Tah..San.ve Tic. Ltd.Şti., Yılkay İnş. Taah. Tic. ve  Top. Tem. Ltd. Şti. Bekard Gıd. Taş. İnş. Tem. San. ve Tic.Ltd.Şti., firmaları tarafından Personel Taahhütnamesi ile Makine Tesis ve Ekipman Taahhütnamelerinin” ayrı ayrı firmalar tarafından verildiği ve taahhütnamelerin İstanbul 28. Noteri tarafından onaylandığı ihale işlem dosyasından anlaşılmıştır. Ayrıca personel ve araç taahhütnamesinde harcın eksik alınması belgeyi geçersiz kılmayacağı, ihale komisyonu tarafından karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Her ne kadar söz konusu taahhütnameye ilişkin harcın eksik yatırıldığı nedeniyle taahhütnamenin usulüne uygun olmadığı ileri sürülmekte ise de, harç eksik yatırılmış olsa bile ihale mevzuatı açısından belgenin esasını etkileyici nitelikte görülmemiştir.

 

3)Başvuru sahibinin ihale yetkilisi temizlik işleri müdürü iken, görevlendirme yaptığı komisyon başkanı hiyerarşik olarak üstü konumundaki başkan yardımcısı olduğu, ihalede “objektif ve bağımsız” davranabilmenin imkansız olduğu, söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale yetkilisinin Temizlik İşleri Müdürü, İhale komisyonu başkanının ise Başkan Yardımcısı olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ihale komisyonu başlıklı 6 ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir...” ile,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ihale komisyonu başlıklı 60 ıncı maddesinde “İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır…” hükümleri bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan hükümler göz önüne alındığında ihale komisyonunda görev alan kişilerin görevlerini kanuni gerekçelere uygun ve tarafsızlıkla yapmaları gerektiği, aksi halde disiplin cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İhale yetkilisince hiyerarşik olarak bir üst makamda bulunan bir idari görevlinin ihale komisyonunda görevlendirilmesinin Kamu İhale Kanunun 6 ncı maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul