En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2065
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :106
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2065
Şikayetçi:
 Serpa İlaç Tıbbi Aletler Yemek ve Temizlik Hiz. Bilg. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Akdeniz Mahallesi 1335 Sokak No: 13/301 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bağ-Kur İzmir İl Müdürlüğü, Kocakapı Mah. 1250/1 Sokak No: 4 Kapılar/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16375
Başvuruya konu ihale:
 2007/26221 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binası, Misafirhane ve Arşivlerin Temizliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 08.12.57.0027/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bağ-Kur İzmir İl Müdürlüğü tarafından 12.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Hizmet Binası, Misafirhane ve Arşivlerin Temizliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Serpa İlaç Tıbbi Malzeme ve Temizl.Hizm.Bilg.Gıda San. ve Ltd. Şti.’nin 06.06.2007 tarih ve 16375 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihalede firmalarının teklifinin idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve teklif bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istenildiği, firmaları tarafından o güne denk gelen siyasi kriz ve ekonomik belirsizlik nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilemediği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklifle ilgili açıklamanın kabul edilmemesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin piyasa şartlarının çok altında olduğu, ihale konusu işin teklif edilen bedelle yapılmasının mümkün olmadığı, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin iptal edilmesi talep ve iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 04.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 09.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, başvuru sahibinin 22.05.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan şikayet dilekçesinin anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükmüne uygun olmadığı ve şikayet dilekçesinin içeriğinde, idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve idarenin cevap verdiğine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediği, bu sebeple şikayet dilekçesi hakkında anılan Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü uyarınca işlem tesis edildiği,

 

06.06.2006 tarihinde başvuru sahibi tarafından anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükmüne uygun şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul