• Karar No: 2007/UH.Z-2066
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :109
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2066
Şikayetçi:
 Mustafa Karacan, Siteler Mahallesi Kenan Evren Bl. Karacan Beach Otel Nu 23 Marmaris/MUĞLA Etem Kargın, Çamdibi Mah. 225 sok. No:25/8 Kargın Evleri Marmaris/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Marmaris Belediye Başkanlığı, Atatürk Cad. Nu 60 48700 Marmaris/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/144977 İKN|li “Çöp Toplama, Taşıma ve Süpürme Hizmet Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.1249.0085/2007-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilen “Çöp Toplanma, Taşıma ve Süpürme Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Muğla 1. İdare Mahkemesi nezdinde açılan dava ile ilgili olarak idari merci tecavüzü nedeniyle dosyanın Kuruma gönderildiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilen “Çöp Toplanma, Taşıma ve Süpürme Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Muğla 1. İdare Mahkemesi nezdinde açılan dava ile ilgili olarak idari merci tecavüzü nedeniyle dosyanın Kuruma gönderildiği belirlenmiştir.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Başvuru sahiplerinin 09.04.2007 tarihli dilekçesinde özetle; 28 Mart  2004 mahalli seçimleri sonucunda belediye meclis üyeliğine seçilmiş oldukları ve halen bu görevi sürdürdükleri, Belediye Başkanı Sn. Muhammet Ali Acar’ın Belediye meclisinden onay almadan çok astronomik bir bedelle çöp ihalesini yaptığı ve belediyede çalışan 59 adet işçiye çıkış verdiği, ihaleyi Ortem isimli bir firmanın aldığı ve işe 15.12.2006 tarihinde başladığı, idare mahkemeye açılan dava neticesinde idarenin başvuru dilekçelerini ilgili belediyeye gönderdiği, bunun üzerine anılan belediyenin başvuruya ret cevabını verdiği, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yıllardır gerek ekipmanları ile gerekse de teçhizat ve donanımı ile Marmaris’in temizlik işlerini layığı ile yaptığı, Marmaris Belediyesi temizlik işlerini bir nevi özelleştirerek ihale ettiği, ihalenin 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 67 nci maddesi gereğince de belediye meclisinden onay alınmadan yapılamayacağı halde söz konusu işin ihale edildiği, Belediye Yasası’nda belediye başkanının ve belediye meclisinin yetki ve sorumluluklarının açıkça belirtildiği, davalı belediyenin 06.03.2007 tarihli cevap yazılarının hiçbir hukuki dayanağının olmadığı, belediye başkanının 3 Trilyon 250 Milyar Liralık bir ihaleyi belediye meclisinin onayına sunmadan ihaleyi yapması yasaya uygun olmadığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği, belediye başkanının ihale yetkilisi ve harcama yetkisinin meclisin onayını ve iznini aldıktan sonra başlayabileceği ancak söz konusu ihalede bu sürecin takip edilmediği, belediyenin hukuki işlemin iptalindeki dava ehliyeti ile cezai şikayeti birbirine karıştırarak şikayet ehliyetlerinin olmadığını ifade etmesinin de yanlış olduğu iddia edilmektedir. 

 

          Dava dilekçesi ve eklerinden; başvuru sahiplerinin 28 Mart  2004 mahalli seçimleri sonucunda belediye meclis üyeliğine seçilmiş oldukları ve halen bu görevi sürdürdükleri, söz konusu ihalede istekli ya da istekli olabilecek sıfatına haiz olmadıkları belirlenmiştir.

 

         4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Kamu İhale Kurumu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde; İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

          İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin Şikayetçinin Ehliyeti başlıklı 5 inci maddesinde; Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

         Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

         1)  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

        2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği i
le karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28. maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul