En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2067
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :110
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2067
Şikayetçi:
 Tümer Turizm Taşm. Temz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Mehmetpaşa Mahallesi Hersek Sokak Nu:3/2 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş İl Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1.Km Nu:1 58060 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15184
Başvuruya konu ihale:
 2007/44832 İKN|li “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.1166.0085/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü’nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tümer Turizm Taşm. Temz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.05.2007 tarih ve 15184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü tarafından 10.05.2007 tarihinde ihale edilen “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yayınlanan ilan metninin 4.3.1 inci maddesinde isteklilerin teklif bedelinin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin istendiği, ancak aynı işin idari şartnamesinin 7.3.1 inci maddesinde istekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’ı oranında iş deneyim belgesinin istendiği, iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak ilanın ve idari şartnamenin birbirleri ile çelişkili olduğu, bu hususun rekabeti engellediği, eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi gereğince ihale konusu işin;  Sivas İl Müdürlüğü adresinde bulunan toplam yaklaşık 225.000 m2 kapalı ve açık alanın sözleşme esaslarına göre yapılacak her türlü temizliği (malzemesiz) ilaçlama işlemleri ve temizlik işlemlerine ait taşıma işinin 1 yıl süreli 40 kişi ile yapılması işi olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihale edilen söz konusu işin ilanı ile idari şartnamesinin iş deneyim belgesi konusunda farklı düzenlendiği ve birbiri ile çeliştiği iddia edilmiştir.

 

            Şikayet konusu işin ilanı 16.04.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanmıştır. 

 

            İhale konusu işin ilanında mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin belirtildiği 4.3 üncü maddesinde; “4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklini son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” sunulması gerektiği ifade edilmiştir.

 

            Söz konusu işin idari şartnamesinin 7.3.1 inci maddesinde ise; “ İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’ı oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ilişkin iş deneyim belgesinin verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusu üzerine idarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında; “ ihale ve satın alma komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, ihaleyi duyurma amacı taşıyan ve ihale özet bilgilerinden oluşan ihale ilanı ile tip idari şartnamenin ihale dokümanının kapsamı başlıklı 6.1 inci maddesinde belirtilen ihale dokümanı (idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi, standart formlar) arasında, mevzuata aykırı ya da rekabeti ve sağlıklı yapılmasını engel bir farklılığın bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle yerinde görülmeyen talebinizin reddine karar verilmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

Yukarıda da görüldüğü üzere, ihale edilen işin ilanında yeterlik belgelerinden biri olan iş deneyim belgesinin en az teklif edilen bedelin % 50’si olması gerektiği belirtilmesine rağmen, idari şartnamede bu oran % 40 olarak belirtilmiştir. İş deneyim belgeleri konusunda idari şartname ile ilanın çelişkili olarak düzenlendiği  belirlenmiştir. İhale edilen işin ilanında iş deneyim belgesi için istenen asgari oranın daha büyük bir oran olarak belirlendiği, idari şartnamedeki düzenlemede ise bu oranın % 10 daha düşük belirlendiği göz önüne alındığında ilanı gören ve iş deneyim tutarını karşılamadığı düşünen isteklilerin ihale dokümanını satın almamış olma ihtimalinin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca ihale dokümanında yapılan bir düzenlemenin aynı konuda ilanda belirtilen düzenlemeden farklı ve çelişkili olması, gerek rekabeti daraltma açısından, gerekse tekliflerin hazırlanması aşamasında çelişkiye yol açabileceğinden mevzuata uygun bulunmamıştır. Belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet konusu işe ilişkin teknik şartnamenin  “Çalıştırılacak İşçilerle İlgili Hususlar” başlığı altında; “ Yüklenici firma sahibi işin başında bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde firma yetkilisini temsilen 1 temsilci bulundurmak zorundadır. Firma bu kişinin ismini yazılı olarak Çamlıbel E.D.A.Ş. Sivas İl Müdürlüğü’ne bildirmekle mükelleftir. Temsilci işçinin çalışma süresince görev yapacak temsilcinin maliyeti firmaya ait olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığının 14 ve 15 inci bentlerinde; “14. İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.

15. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında, işin başında firma yetkilisini temsilen bulunması istenen kişinin maliyetinin ödemesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş, teknik şartnamede bu kişinin maliyetinin firmaya ait olduğu şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla firma temsilcisi işin yürütülmesi için ön görülen 40 kişi arasında düşünülmemiştir.

 

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, idarenin işin yürütülmesi aşamasında işin başında bulunmasını ön gördüğü firma temsilcisine ödeme yapılmayacağı yönündeki düzenlemesinin de mevzuata aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul