• Karar No: 2007/UH.Z-2070
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :113
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2070
Şikayetçi:
 Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnş. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alacakapı Mah., Çarşı İçi Sok., No:2, Battalgazi / MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 5. Bölge Malzeme Müd., Boztepe Mah., Boztepe Cad., No:112, 04400, MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14929
Başvuruya konu ihale:
 2007/43856 İhale Kayıt Numaralı “Malatya İşçi İaşe Merkezinde Yemek Pişirme ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 08.11.52.0199/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü’nce 17.04.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Malatya İşçi İaşe Merkezinde Yemek Pişirme ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnş. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14929 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Pazarlık Usulü ile yapılan ihalede, ihale üzerinde kalan firmanın ikinci teklifinin, ilk teklifinden daha yüksek olduğu ve ihale kararının bu haliyle onaylandığı, ancak idare tarafından verilmiş olan bu kararın 4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile çeliştiği, Komisyon’un hangi gerekçe ile nihai teklif verildikten sonra geçerliliğini yitirmiş olan ilk teklif üzerinden kesinleşen ihale kararını verdiği hususunun anlaşılamadığı, ihale komisyonunun söz konusu ihalede, ihale üzerinde kalan firmanın ikinci teklifini reddettiği, bu durumda söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihalenin kendi uhdeleri üzerinde kalması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından, 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile 2006/182004 İhale Kayıt Numaralı “Malatya İaşe Merkezi Yemek Pişirim ve Dağıtım İşi” ihalesinin yapıldığı, kesinleşen ihale kararına göre Emiroğulları Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı, Özdemiroğulları Ltd. Şti.’nin ihale sonucuna karşı Kamu İhale Kurumu’na yaptığı itirazen şikâyet başvurusu neticesinde, söz konusu ihalenin 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1093 sayılı Kurul Kararı ile iptâl edildiği ve yapılan sözleşmenin fesih edildiği anlaşılmıştır.

 

17.04.2007 tarihinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan “Malatya İşçi İaşe Merkezinde Yemek Pişirme ve Dağıtımı İle Diğer Yan Hizmetlerin Yürütülmesi İşi” isimli ihale için 9 isteklinin idare tarafından teklif vermeye davet edildiği ve 3 isteklinin ihaleye teklif verdiği belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan ihalede, birinci ve ikinci tekliflerin 17.04.2007 tarihinde verildiği görülmüştür. Yapılan teklifler sonucunda idarenin her üç istekliyi de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tuttuğu ve isteklilerce verilen açıklamaları kabul ederek ihaleyi sonuçlandırdığı tespit edilmiştir.

 

İhaleye katılan üç isteklinin birinci tekliflerini verdiği, ancak ikinci tekliflerin verilmesi aşamasında, Emiroğulları Ltd. Şti. ile Çukurova Ltd. Şti. son fiyatlarını indirimli verirken, ihale üzerinde kalan firma olan Özdemiroğulları Ltd. Şti. tarafından son fiyatın ilk tekliften daha yukarıda verilmesinden dolayı söz konusu firmanın teklifinin geçerliliğini koruyup korumadığı ve ihale dışı bırakılmasının gerekip gerekmediği hususunda tereddüt hasıl olmasından dolayı İdare tarafından Hukuk Müşavirliği’nden görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyon kararı neticesinde, ihale üzerinde kalan firmanın indirim yerine artırımı içeren ikinci teklifinin idare tarafından kabul edilmediği, değerlendirmenin söz konusu isteklinin ilk teklifi ve ihaledeki en düşük teklif olan 162.800,00 YTL üzerinden yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında “(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.”, hükmü mevcuttur.

 

Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Fiyat Görüşmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 19 numaralı dip notunun (a) bendinde; “İdareler;

a) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir:

Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri  teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, ihaleye verilen ilk tekliflerin ardından idare tarafından isteklilerden ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarının isteneceği ve teklif edilen bu son fiyatların da göz önüne alınması suretiyle gerekli değerlendirmenin yapılacağı ve ihalenin sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından isteklilere verilen “Son Pazarlık Teklifi” başlıklı yazıda “Malatya İşçi İaşe Mutfağında yemek üretimi servis ve dağıtımı ile diğer yan hizmetlerin yürütülmesi işine ilişkin olarak şartnameye dayalı olarak son pazarlık teklifinizi en geç 17.04.2007 tarih, saat:15.30’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.”, açıklaması bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak, idarenin mevzuat hükümleri doğrultusunda isteklilerden son tekliflerini istediği ve gerekli değerlendirmeyi yaparak ihaleyi sonuçlandırdığı anlaşılmaktadır. İhale üzerinde kalan firmanın ikinci teklifinin ilk teklifine nazaran daha düşük olması gerekirken daha yüksek olduğu görülmesine rağmen, söz konusu firmanın ilk teklifinin, ihaleye verilen ilk teklifler ve son indirimli teklifler arasında en düşük tutar olduğu görüldüğünden ve idari şartnamenin 37 nci maddesine göre istekliler ilk teklifleriyle bağlı olduğundan, idari şartnamenin 42.1. maddesine göre, ihalenin  idare tarafından teklifler arasındaki en düşük tutarı veren isteklinin uhdesinde bırakılmasında mevzuat açısından bir aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul