• Karar No: 2007/UH.Z-2071
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :116
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2071
Şikayetçi:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş (SSK Teftiş) Başkanlığı, Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Belediye Başkanlığı, İvedik Caddesi No:35 06170 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 1070.1
Başvuruya konu ihale:
 2005/16977 İhale Kayıt Numaralı “Batıkent Bölgesi Parklarının Bakım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.12.75.0168/2007-44 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Yenimahalle Belediye Başkanlığı’nca 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Batıkent Bölgesi Parklarının Bakım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş (SSK Teftiş) Başkanlığı´nın 06.06.2007 tarih ve 1070.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve tespit edilen aykırılığın yasaklama işlemini gerektirdiği anlaşıldığından, konunun değerlendirilmek, incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine ,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve ekleri incelendi;

 

Yazılı başvuruda özetle; SSK’ya prim borcu olmasına rağmen Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “Batıkent Bölgesi Parklarının Bakım İşi” ihalesinde ihale üzerinde bırakılan TLT Grup San.Tic.Ltd.Şti.’nin sahte “prim borcu yoktur” yazısı kullandığı iddia edilmektedir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı(SSK Teftiş) tarafından çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sözleşme yapabilmek için birçok işverenin sahte “borcu yoktur” yazısı kullanmaları hususunun tahkiki sonucunda Soruşturma Raporu düzenlendiği,

 

            Soruşturma Raporunda TLT Grup San.Tic.Ltd.Şti’ne ilişkin olarak;

 

           Sahte işyeri tescili, sahte sigortalı bildirimi, Kurum adına sahte evrak tanzimi ve benzer eylemlerle Kurumun dolandırılması hususunda sahte belge tanzim edilerek menfaat temin edildiği,

 

            İhale makamlarına verilen altı farklı “borcu yoktur” yazısının sahte olduğunun belirlendiği, bu belgelerde 4 adedinin TLT Grup Tic. Ltd. Şti’nce Yenimahalle Belediyesi’ne verildiği,

 

            Sahte “borcu yoktur” yazısı kullanan şirketler değerlendirildiğinde, TLT Grup Tic.Ltd.Şti’nin 2005 ve 2006 yıllarında Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan ihalelere girdiği ve bu ihalelerden bazılarını kazandığı, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesine göre yüklenici firmaların ihale makamı ile sözleşme yapabilmesi için ihale tarihi itibariyle  “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu” bulunmadığını gösteren belgeyi ihale makamına vermesi gerektiği,

 

            Bu doğrultuda TLT Grup firmasının Yenimahalle Belediyesine verdiği 31.03.2005 tarih-149862 sayılı, 29.06.2006 tarih-986241 sayılı, 22.07.2005 tarih-281194 sayılı ve 26.01.2006 tarih-941126 sayılı “borcu  yoktur” yazılarının sahte olduğu,

 

            Adı geçen firmanın 28.02.2005 ve 30.06.2005 tarihi itibariyle Kuruma prim borcu bulunduğunun belirlendiği, bu nedenle 28.02.2005 ve 30.06.2005 tarihlerinde borcu yoktur yazılarını almasının mümkün olmadığı,

 

            29.06.2006 tarihli “borcu yoktur” yazısında da benzer durumların olduğu,

 

            Sahte olduğu belirlenen belgeleri Yenimahalle Belediyesinde kullanan ve bu yolla menfaat temin eden TLT Grup Tur.Ltd.Şti. ortak ve temsilcilerinin yapılan sahtecilikten sorumlu tutulmaları gerektiği,

 

            şeklinde belirlemeler yapıldığı ve SSK’ya prim borçları olmasına rağmen Yenimahalle ve/veya Keçiören Belediyelerince yapılan ihalelerde bilerek ve isteyerek sahte sahte “borcu yoktur” yazısı kullandıkları ve bu yolla menfaat elde ettikleri belirlenen TLT Grup İnş.Tur.Ltd. Şti., Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Tic. Ltd. Şti. ve Çizge İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. sahip ve kanuni temsilcileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve raporda belirtilen ve sahte belge kullandıkları anlaşılan işverenlerin tüm işyerlerine ait dosyaların tetkik edilerek Kurum alacağının ivedilikle takibinin sağlanmasını teminen ilgili Sigorta Müdürlüklerine talimat verilmesi şeklinde öneride bulunulduğu görülmüştür.

           

           Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Batıkent Bölgesi Parklarının Bakım İşi ihalesinde alınan ihale komisyon kararında ; ihaleye altı firmanın teklif verdiği, iki firmanın teklif belgelerinden dolayı değerlendirmeye alınmadığı ve ihalenin en avantajlı fiyat teklifinde bulunan TLT Grup Tur.San.Tic.Ltd.Şti üzerinde bırakılarak 22.04.2005 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Anılan firmanın söz konusu ihalede Ankara İl Sigorta Müdürlüğünden alınan 31.03.2005 tarih ve 149862 sayılı belgeyi kullandığı ve belgede son 28.02.2005 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş prim borcunun bulunmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

            Yukarıda bahsi geçen soruşturma raporunda da TLT Grup Tur.San.Tic.Ltd.Şti tarafından Yenimahalle Belediyesi’nin yapmış olduğu Batıkent Bölgesi Parklarının Bakım İşi ihalesinde kullanılan 31.03.2005 tarih ve 149862 sayılı belge ile ilgili olarak inceleme yapıldığı, inceleme sonucunda söz konusu yazının servis şefi Gülay Coşkan ve Müdür Yardımcısı Günay Koçak tarafından imzalandığının görüldüğü fakat adı geçen kişilerin Ankara İl Sigorta Müdürlüğü ile bağlantılarının kalmadığının anlaşıldığı, yine sahte evrak üzerinde yazılı “149862 giden evrak sayısının 28.11.2005 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Hastanesine yazılan başka bir yazıya ait olduğunun tespit edildiği, söz konusu firmanın 28.02.2005 tarihi itibariyle Kuruma prim borcunun bulunduğunun belirlendiği, bu nedenle de 28.02.2005 tarihinde borcu yoktur yazısı alınmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhalenin yapıldığı tarihte geçerli olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale Dışı Bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinin (c) bendinde ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak; “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan” şeklinde belirleme yapıldığı, söz konusu maddenin ikinci bendinde ise; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur.Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibariyle isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” Şeklinde hükme yer verildiği görülmüştür.

 

            Anılan yönetmelik hükmü gereği ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazıyı vermesi gerekirken 28.03.2005 tarihli ihalede 28.02.2005 tarihli belgeyi verdiği ve söz konusu belgenin de sahte olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (c) bendinde; “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.” Hükmü bulunmakta olup, bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında anılan Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir.

 

            Söz konusu Kanunun “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu” düzenleyen Dördüncü Kısmın “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin birinci bendinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” ve

 

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinin ilk bendinde de; “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.Hüküm olunacak cezanın yanı sıra idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.Bu kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz.” Hükümleri bulunmaktadır.

 

            Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Batıkent Bölgesi Parklarının Bakım İşi ihalesinde ihale üzerinde bırakılan firmaca kesinleşmiş prim borcu bulunmadığına dair sahte evrak kullanıldığı tespit edilmiştir.

 

       

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Yenimahalle Belediye Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul