• Karar No: 2007/UH.Z-2072
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :117
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2072
Şikayetçi:
 Sezen Yavuz Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av.Nusrat Haluk ÖZTRAK, Atatürk Bulvarı Nu:71/33 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çerkezköy Devlet Hastanesi, Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12867
Başvuruya konu ihale:
 2007/24160 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.10.26.0203/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çerkezköy Devlet Hastanesi’nce 03.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Av.Nusrat Haluk ÖZTRAK, Sezen Yavuz Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 18.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.05.2007 tarih ve 12867 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) En uygun teklifi sunmalarına karşın, giyim için öngördükleri bedelin, personele verilecek giyim eşyalarının istenilen kalitede temin edilebilmesi için yetersiz kaldığı gerekçesiyle ihalenin daha yüksek fiyat teklif eden istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Kesinleşen ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif fiyatının ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyattan daha düşük olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

          

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “76 kişi ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni hizmet alımı işi”, fiziki miktar ve türü “76 kişi ile 8 ay veri hazırlama ve kontrol işletmeni hizmet alımı işi” düzenlemesi,

 

“Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3. İstekli tarafından personele ödenmesi öngörülen yol bedelleri brüt olarak aşağıda açıkça gösterilmiş olup, teklif fiyata dahildir. Ayrıca çalıştırılacak personele 2 adet gömlek, 1 adet fular, 1 çift ayakkabı, 1 adet yelek ile 2 adet pantolon firma tarafından karşılanacak olup maliyetlerini de teklif fiyata dahil edeceklerdir.

 

Yol bedeli

Toplam bedel

İşçi sayısı x aylık yol bedeli x 8 ay

76x26x1,25x8=39.520 YTL

 

26.5 İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %1,5 olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi,

                  

 “İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.2 işin süresi 01.05.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 245 takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 463.545,28 YTL % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yol bedeli dahil, giyim bedeli hariç) 477.451,64 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyeti belirlemek amacıyla yaptığı piyasa araştırması sonucunda, ilgili firmalardan aldığı fiyat tekliflerinin ortalamasını alarak kişi başı giyim bedelini 105 YTL olarak tespit ettiği belirlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 4 isteklinin teklifi aşırı düşük bulunarak bu isteklilerden teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istendiği tespit edilmiştir. Aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderilen isteklilerden Çetin Sosyal Hiz. Ltd. Şti.’nin istenilen açıklamayı yapmadığı, diğer isteklilerin ise gereken süre içerisinde istenilen açıklamaları  yaptıkları anlaşılmıştır. Bu isteklilerden Yamanlar Tem. Ltd. Şti.’nin giyim bedeli için kişi başı 0,92 Ykr,  Seven Tem. Ltd. Şti.’nin 15,11 YTL, Sezen Yavuz Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise 61,7 YTL fiyat öngördükleri ve bu fiyatlara ilişkin proforma faturaları açıklamaları ekinde sundukları tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirmesi  sonucunda; ibraz edilen proforma faturalardaki bedellerle, idari şartnamede belirtilen giyim malzemelerinin idarece belirlenmiş olan kalitede temin edilmesinin mümkün olmayacağı kanaatine ulaşıldığı gerekçesiyle, yapılan açıklamaların yeterli görülmediği ve tekliflerin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun, imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini ise reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıdaki Kanun hükmü dikkate alındığında, istekliler tarafından belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak değerlendirme yapma yetkisinin ihale komisyonlarına verilmiş olduğu ve bu değerlendirme sonucu açıklamaların uygun olup olmadığı noktasında da ihale komisyonlarının takdir yetkisi bulunduğu kuşkusuzdur. Ancak, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

 

Personele verilecek giyim eşyalarının cinsi ve sayısı hususunda idari şartnamede gerekli düzenlemelerin yapıldığı, ancak niteliği ve kalitesi hususunda gerek idari şartnamede gerekse de teknik şartnamede herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin giyim bedeli için kişi başı 61,7 YTL bedel öngördüğünü belgeye dayalı olarak ortaya koyduğu teklifinin “ibraz edilen proforma faturadaki bedellerle, idari şartnamede belirtilen giyim malzemelerinin idarece belirlenmiş olan kalitede temin edilmesinin mümkün olmayacağı kanaatine ulaşıldığı” gerekçesiyle reddedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin sunduğu açıklamanın geçerli kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istenilen gerekli açıklamaları usulüne uygun şekilde belgelendirmek suretiyle yapan üç isteklinin tekliflerinin, piyasa rayiçleri ve hayatın olağan akışı da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasında “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmüne yer verilmiştir

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

12.04.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla ihalenin 485.671,00 YTL fiyat teklif eden Tekinsan Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise 485.280,00 YTL fiyat teklif eden Tümen Tem. Ltd. Şti.- Özel Bilgi Med. Bil. Ltd. Şti. iş ortaklığı olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilen bir ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen bir isteklinin teklif fiyatının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatından daha düşük olması açıkça mevzuata aykırıdır.

 

Bunun yanında, teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmeyen ve herhangi bir gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılmayan Arsemia Tem. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen tekliflerden daha düşük (484.500,00 YTL) kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum da açıkça mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul