• Karar No: 2007/UH.Z-2073
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :118
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2073
Şikayetçi:
 Türkmen Yemekçilik Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve Sa. Ltd. Şti., Karaduvar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:121 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Tıbbiye Cad. No:13 34668 Haydarpaşa Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16432
Başvuruya konu ihale:
 2007/30502 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Mali Yılları 19 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama,Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.12.61.0168/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Mali Yılları 19 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama,Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Türkmen Yemekçilik Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve Sa. Ltd. Şti.’nin 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Aşırı düşük teklif sorgulamasında örnek verilen menülerin yapılacak işin gerçekleriyle ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde bahsedilen “teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler” cümlesiyle çeliştiği ve teklif bileşenleri için istenen menüler ve diğer giderlerle ilgili maliyetleri teyit edici hiçbir belgenin istenmediği,

 

            2) Dini-resmi bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalar için belirleme yapılmadığı,

 

           

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; ihaleye 17 firmanın teklif verdiği, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesinde 13 firmanın teklifi düşük bulunarak aşırı düşük sorgulama yapıldığı, beş firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap yazısı ve belgelerini getirmediği, açıklamaları yeterli ve geçerli bulunan firmalardan en düşük teklifin Emiroğulları Yemek Fab.San.Tic.Ltd.Şti2ne ait olduğu ve ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı, 2 nci düşük teklifin ise Hasat Gıda San.Tic.Ltd.Şti’ne ait olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece başvuru sahibine gönderilen yazıda; tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirildiği görülmüş olup, tekliflerinin bileşenlerini ayrıntılı şekilde teknik ve idari şartnamede yazılı tüm detayları (işçilik maliyeti, ilaçlama maliyeti, bakım-onarım maliyeti, istenilen araç-gereç maliyetleri, elektrik, su vb.) dahil ederek yazı ekinde verilen örnek menüyü fiyatlandırarak (verilecek malzemelere örnek marka yazarak) bildirmeleri talep edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.Bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilir.” Hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarece teklifi aşırı düşük bulunan Türkmen yemekçilik firmasına teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama yapması için gönderilen yazıda içerik itibariyle yukarıda belirtilen Kanun maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Kaldı ki anılan firmaca verilen açıklama yazısının ve eklerinin ihale komisyonunca değerlendirildiği, uygun ve yerinde kabul edildiği görülmüş olup, ancak açıklaması uygun görülen istekliler arasında en avantajlı teklifi sunan firma üzerinde ihalenin bırakıldığı tespit edildiğinden bu itibarla idarenin işleminde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanında dini-resmi bayram ve tatil günleri ile yılbaşı gününe ait herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Ancak yine anılan tebliğde malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyeceği de belirtilmiştir.

 

            İhale konusu hizmetin yemek hazırlama hizmeti olduğu ve söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet kapsamında kabul edilmeyeceği ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için yapılacak düzenlemenin ise özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için öngörüldüğü hususları göz önünde bulundurulduğunda, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde isteklileri tereddüde düşürecek ve teklif verilmesini engelleyecek herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul