En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2074
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :121
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2074
Şikayetçi:
 Sadettin Gök, Hüseyin Gazi Mahallesi 135.Sokak Nu:12/14 Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Talasyolu 38000 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 11013
Başvuruya konu ihale:
 2007/2161 İhale Kayıt Numaralı “351 Kişi İle Destek Sağlık Hizmetleri Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.08.78.0130/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesince 26.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “351 Kişi İle Destek Sağlık Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sadettin Gök´ün, 12.04.2007 tarih ve 11013 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen 17.04.2007 tarih ve 28 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 30.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-878.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurulu’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda özetle; 1- İhale ilanının “4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:” maddesinde yer alan; “İsteklinin iş yerinde veya kendi iş yaptığı kurumda tetkik geçirerek almış olduğu destek sağlık hizmetlerini veya büro yönetimi ve sekreterlik hizmetlerini kapsayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan işyeri kurma izni ve işletme belgesi alınması hakkındaki yönetmeliğin 6. maddesi gereği iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması zorunlu olan işletme belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini (yabancı istekliler için eşdeğer belge) verilmesi zorunludur.” düzenlemesinin , ihale konusu işin gerçekleştirilmesine yönelik olmadığı ve rekabeti engellediği,

 

2- Aynı ilanın 4.4 maddesinde yer alan; “Kamu veya özel hastanelerde yapılan yüksek öğrenim düzeyinde eğitim almış elemanlarla yürütülen destek sağlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklindeki benzer iş tanımının aynı ilanın 2-a maddesinde bulunan ihale konusu işin tanımı ile aynı olduğu, bu nedenle mevzuata aykırı bir benzer iş tanımlaması yapıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İhale ilanının “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:” başlıklı 4.1.2.3 maddesinde;

 

İsteklinin iş yerinde veya kendi iş yaptığı kurumda tetkik geçirerek almış olduğu destek sağlık hizmetlerini veya büro yönetimi ve sekreterlik hizmetlerini kapsayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan işyeri kurma izni ve işletme belgesi alınması hakkındaki yönetmeliğin 6. maddesi gereği iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması zorunlu olan işletme belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini (yabancı istekliler için eşdeğer belge) verilmesi zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Aynı hususa idari şartnamenin  7.1.o maddesinde de yer verilmiştir.

 

Teklifle birlikte sunulması istenilen “İşletme Belgesi”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen bir belgedir. Anılan Yönetmeliğin, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesine göre “İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesi”  ve “İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesi” ni  ifade etmektedir.

 

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise Yönetmelik kapsamı;

 

Bu Yönetmelik; a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

 

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

 

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini, kapsar.”

 

şeklinde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin Kapsam ve Tanımlar başlıklı maddelerinde yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; teklifle birlikte sunulması istenilen “İşletme Belgesi”nin, işyeri kurulmadan önce alınan işyeri kurma izninden sonra bu izne uygun olarak kurulması halinde düzenlenen belgedir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde ise “ İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükümleri yer almaktadır.

 

İşyeri İzin Belgesinin, isteklinin kendi işyerinin kuruluş ve faaliyetine ilişkin bir belge olduğu ve TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklama paralelinde, idare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin istenilmeyeceğine ilişkin hüküm dikkate alındığında; isteklilerin kendi işyerlerine ilişkin olarak aldıkları “İşletme Belgesi” nin de aynı gerekçelerle istenilmemesi gerektiği açıktır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; idare binasında gerçekleştirilecek hizmet için, işyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken “İşletme Belgesi” nin yeterlik şartı olarak konulmasının, şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına yönelik olması hükmüyle bağdaşmadığı gibi bahse konu düzenlemenin ihalede rekabet ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2- İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin adının “Yüksek öğrenim görmüş personel ile destek sağlık hizmetlerinin yürütülmesi” olarak belirtildiği, teknik şartnamede de hizmetin kapsamının; Sekreterlik ve büro hizmeti, anestezi, radyoloji ve radyo terapi teknisyenliği hizmeti, laboratuar teknisyenliği hizmeti, hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti olarak sınıflandırıldığı görülmüştür.

 

İhale ilanının 4.4.  maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel hastanelerde yapılan yüksek öğrenim düzeyinde eğitim almış elemanlarla yürütülen destek sağlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde ise, ilanda yer alan metne “Veya büro yönetimi-sekreterlik hizmetleri” ifadesinin eklenmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin ilanda yer alan “ihale konusu iş” ile “benzer iş” tanımının aynı işleri kapsadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, ihale dokümanında idarece yapılan benzer iş tanımının, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartları taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, benzer iş tanımına ilişkin olarak idari şartnamede yer alan tanımın ihale ilanında yer alan tanımdan farklı olduğu, ilanda bulunan tanımın idari şartnamedeki tanıma göre katılım daraltıcı nitelik taşıdığı, zira, teknik şartname incelendiğinde işin bir kısmını oluşturan “Sekreterlik ve büro hizmeti”nin idari şartnamede yeterli görülürken, bu düzenlemeye ihale ilanında yer verilmediği, bu farklılığın giderilmesine ilişkin düzeltme ilanı yapıldığını gösteren herhangi bir belgenin ihale işlem dosyasında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun YÖK Başkanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul