• Karar No: 2007/UH.Z-2078
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :5
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2078
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Turanlı Sok. Huzur Apt. No: 6/3 Bakırköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Umuttepe Merkez Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.Km 41380 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13869
Başvuruya konu ihale:
 2007/4083 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.1082.0160/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 26.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 05.04.2007 tarihli yazısı ile reddi / başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması] üzerine, başvuru sahibinin  11.05.2007 tarih ve 13869 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 26.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen “190 İşçi ile Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesinde üzerinde ihale bırakılan isteklinin ve diğer isteklilerin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilerek ihalenin düzeltici işlem yapılmak suretiyle kendi firmalarına verilmesi talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarenin 26.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen Temizlik Hizmet Alımı ihalesinde 09.03.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci en avantajlı teklif sahipleri belirlenmiş, kesinleşen ihale kararı 09.03.2007 tarih ve 164-867 sayılı yazı ile başvuru sahibinin tebligat adresine 12.03.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu karara karşı başvuru sahibinin 29.03.2007 tarihli dilekçesi ile itirazda bulunulmuş olup söz konusu dilekçe 29.03.2007 tarih ve 5231 sayı ile idare kayıtlarına alınmıştır.

Başvuru sahibinin ihale kararına karşı itirazına İdarenin 05.04.2007 tarihli yazısı ile cevap verilmiş olup söz konusu yazıda özetle; ihale kararının 12.03.2007 tarihinde başvuru  sahibine tebliğ edildiği, ancak başvuru  sahibinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ hükümlerine uygun olarak ihale kararına (şikayete konu işleme) karşı 15 günlük sürede itirazda bulunmadığı, bu nedenle başvurunun mevzuata uygun bulunmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

İdarenin 05.04.2007 tarihli yazılı cevabı posta yolu ile başvuru sahibinin tebligat adresine gönderilmiştir. Ancak, tebligat yapılamadığından ve postanın 10 günlük bekleme süresi dolduğundan söz konusu yazı ilgili PTT idaresi tarafından İdareye iade edilmiştir.   

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

"İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A.2 numaralı maddesinde “Başvuru süresi” başlığı altında;

 

        “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

 

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

……………

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. ……………..

 Ayrıca, Kanunun 41 inci maddesi uyarınca idareden açıklama istenilmesi idareye yapılacak şikayet öncesi tüketilmesi zorunlu bir yol olmadığından, isteklilerce ihale kararının tebliğinden sonra idareden açıklama  talebinde bulunulmadan doğrudan idareye şikayet başvurusunda bulunulması da mümkün bulunmaktadır. Ancak bu durumda, başvuru dilekçesinde şikayete konu durumun farkına varıldığı tarih ihale kararının bildirim tarihinden farklı ise bu tarihi de belirtmek kaydıyla, onbeş gün içinde başvurulması gerekmektedir.

 

…………” 

Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemeden, 09.03.2007 tarihinde onaylanan ihale kararının 12.03.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin kararın bildiriminden sonra 15 gün içerisinde karara karşı idareye şikayette bulunmadığı, 15 günlük sürenin geçirilmesinden sonra 29.03.2007 tarihinde kayıtlara alınan dilekçe ile itirazda bulunduğu, bu durumda idarenin başvuru sahibinin dilekçesini 05.04.2007 tarihli yazılı cevap ile süre yönünden reddetmesinin mevzuata uygun olduğu, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulması olduğundan Kuruma yapılan başvurunun da mevzuata uygun olamadığı anlaşılmıştır. 

 

Diğer taraftan, İdare tarafından ihale konusu iş için tespit edilmiş olan asgari işçilik maliyeti 2.046.395,76 YTL ve ihale kararı ile üzerinde ihale bırakılan isteklinin ihalede teklif ettiği fiyat 2.049.354 YTL’dir. Teklif fiyatları idarece tespit edilen yaklaşık maliyetten ve diğer firmaların fiyatlarından düşük olduğu değerlendirilen isteklilerden idarece teklif fiyatına ilişkin olarak açıklama talep edilmiş ve açıklaması uygun bulunan isteklilerin teklifi geçerli kabul edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ise 72 nci maddede “Aşırı düşük teklifler” başlığı altında;

 

            “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.”

 

Hükmüne yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalenin İdari ve Teknik Şartnamelerindeki düzenlemeler dikkate alınarak Kurumun asgari işçilik maliyeti hesaplama modülü ile yapılan hesaplamada tespit edilen değer; idarenin tespit ettiği asgari işçilik maliyeti ile uyumludur. Dolayısıyla, üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği fiyat asgari işçilik maliyetinin üzerindedir. Anılan firmanın diğer maliyet kalemlerine ilişkin açıklaması da idarece uygun bulunmuş olup bu hususta idarece yapılan işlemlerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık görülmemiştir.      

Açıklanan nedenlerle,

 

1-     Başvurunun süre yönünden reddine,

 

2-     İddialar yerinde bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

    


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul