• Karar No: 2007/UH.Z-2079
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :6
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2079
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sok. No: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karacabey Belediyesi, Runguçpaşa Cumhuriyet Alanı No: 1 16700 Karacabey/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14803
Başvuruya konu ihale:
 2007/14882 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Nakliye İşi ile Park ve Bahçelerin Temizliği ve Bakım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 08.11.30.G015/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karacabey Belediyesi’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Nakliye İşi ile Park ve Bahçelerin Temizliği ve Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle  1) Sundukları ticaret sicil gazetesinin, gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince “aslının aynıdır” şeklinde onaylatıldıktan sonra notere onaylattırılması gerekirken, anılan belgenin, bu onay olmadan notere onaylattırıldığından, usulüne uygun olarak sunulmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu  2) Asgari işçilik maliyeti 828.601,71 YTL olmasına rağmen, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin 808.866,00 YTL olduğu ve teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınarak ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdarece hazırlanan 05.04.2007 tarihli değerlendirme sonucuna ilişkin tutanakta, şikayetçinin teklifinin, idari şartnamenin 7.5.1 maddesine uymadığı hususuna yer verilmiştir. Diğer taraftan, isteklilerden Besttur Tur. Taş. Oto. Gıda Ür. Tem. Hizm. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Kantekin Den. İnş. Eğt. Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılma gerekçeleri arasında da aynı hususa yer verilmiştir.

 

             Ayrıca, idarenin şikayet başvurusunun reddine ilişkin cevabında da, Ticaret Sicili Gazetesinin noter onayından önce de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylatılması gerektiği hususuna yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.5.1 maddesinde ise, isteklilerin idari şartnamede sayılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olduğu, ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretlerinin kabul edileceği, hususlarına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, şikayetçinin teklifi kapsamında yer alan  Ticaret Sicili Gazetesi suretlerinin, “İş bu suret aslına uygundur” yönündeki beyanla noter onaylı olarak sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, belgelerin sunuluş şekliyle ilgili olarak, “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.”, düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edileceğinden ve şikayetçinin teklifi kapsamında yer alan  Ticaret Sicili Gazetesi suretlerinin, “İş bu suret aslına uygundur” yönündeki beyanla noter onaylı olarak sunulduğu dikkate alındığında, şikayetçinin teklifinin, idari şartnamenin 7.5.1 maddesine uymadığı gerekçesiyle idarece değerlendirilme dışı bırakılması, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı, “Karacabey Geneli ile Yeniköy ve Malkara Mevkilerinde Çöp Toplama ve Nakliye İşi ile Bu Yerlerdeki Park ve Bahçelerin Temizliği ve Bakım İşleri” olarak tanımlanmış, ayrıca, aynı maddede, ihale konusu iş kapsamında 97 kişi çalıştırılacağı hususuna yer verilmiş ve işe ait teknik şartnamenin 2 nci maddesinde de, işin kapsamı belirlenmiştir.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, işçilere asgari ücret üzerinden ödeme yapılacağı, çalıştırılacak işçilere 1,00 YTL günlük yol, 2,00 YTL günlük yemek bedeli verileceği, 1 yıl içinde, 34,66 günlük ücreti aşmayacak tutar üzerinden ikramiyenin de teklif fiyata dahil olduğu, hafta içi fazla mesai çalışmasına ilişkin olarak, 72 işçi için 1 saatten ve 173 gün üzerinden, toplamda 12.456 saat fazla mesai (1.661 Gün) verileceği, hafta sonunda ve resmi ve dini bayramlarda çalışmaya ilişkin olarak da, 50 işçinin 44 gün (toplamda 50x44=2200 gün) çalıştırılacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 3 olduğu, hususlarına yer verilmiştir.

 

Aynı şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 245 takvim günü olduğu, işin 26.04.2007-31.12.2007 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı ödeneceği ifade edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde, “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

    Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.”,

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretinin hesaplanmasına ilişkin olarak, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinde ise, “Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen hallerde, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin, yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası fazla sürelerle çalışma ücretidir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

             

           İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, fazla çalışma sürelerine göre asgari işçilik maliyet hesaplamasında, saat başına 1 işçi için düşecek saatlik ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekirken, resmi ve dini bayramlarda asgari işçilik maliyet hesaplamasına ilişkin modülden yararlanılarak hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde 4 ayrı kaleme yer verildiği, 1. kalemin, “İşçilik ücretleri-97 kişi 245 gün+1 YTL/gün yol + 2 YTL/gün yemek bedeli), 2. kalemin, “Hafta içi fazla çalışma”, 3. kalemin, “Hafta sonu fazla çalışma ve resmi tatil ve bayram günleri”, 4. kalemin, “İşçi ikramiyesi (97 kişi x 34,66 gün)” olarak belirlendiği, ayrıca, her bir kalemin biriminin “gün” olarak belirlendiği ve miktarlarının günlük birimler üzerinden tespit edilerek yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, teklifi idarece geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden, Keti İnş. Taş. Sos. Hiz. Gıda ve Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve AS-Kİ Öz. Güv. Sis. Tem. Hizm. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istendiği ve idarece bu isteklilerin tekliflerinin, teklif fiyatları asgari işçilik maliyet tutarının altında kaldığından bahisle, idarece değerlendirilme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen ve teklif fiyata dahil olan masraflar dikkate alındığında, Keti İnş. Taş. Sos. Hiz. Gıda ve Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., AS-Kİ Öz. Güv. Sis. Tem. Hizm. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.,  Kantekin Den. İnş. Eğt. Yemek San. Tic. Ltd. Şti., Besttur Tur. Taş. Oto. Gıda Ür. Tem. Hizm. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve ihale üzerinde kalan istekli olan Eskercan İnş. Tem. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının söz konusu tutarın altında kaldığı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen ücretin yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmesi gerekmekte olup, idarece, yaklaşık maliyet tespit çalışmaları kapsamında bu husus dikkate alınmadan, “günlük” ücret üzerinden resmi ve dini bayramlarda çalışılacak gün sayısı için öngörülen modüle göre fazla çalışma için hesaplama yapıldığı, ayrıca, birim fiyat teklif cetvelinde de, bu iş kalemine ilişkin birimi, “gün” ve miktarını da, 1.661 olarak belirlendiği, aynı hususa, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde de yer verildiği, ancak, anılan cetvelde fazla çalışmaya ilişkin kalemin biriminin, saat üzerinden gösterilmesinin gerektiği dikkate alındığında, söz konusu aykırılığın, isteklilerce mevzuata uygun olarak maliyet araştırması yapmak suretiyle teklif fiyatlarını sunmaları hususunda tereddüt yaratıcı ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde 4 ayrı kaleme yer verildiği, 1. kalemin, “İşçilik ücretleri-97 kişi 245 gün+1 YTL/gün yol + 2 YTL/gün yemek bedeli), 2. kalemin, “Hafta içi fazla çalışma”, 3. kalemin, “Hafta sonu fazla çalışma ve resmi tatil ve bayram günleri”, 4. kalemin, “İşçi ikramiyesi (97 kişi x 34,66 gün)” olarak belirlendiği, ayrıca, her bir kalemin biriminin “gün” olarak belirlendiği ve miktarlarının günlük birimler üzerinden tespit edilerek yazıldığı, anlaşılmıştır.

 

Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde idarenin düzenlemesinden farklı olarak sadece 1 kaleme yer verilerek, bu kalemde, “Karacabey Geneli ile Mücavir Alan Kapsamındaki Yeniköy ve Malkara Mevkilerinde Çöp Toplama ve Nakliye İşi ile Bu Yerlerdeki Park ve Bahçelerin Temizliği ve Bakım İşi” ifadesine yer verildiği, aynı cetvelde, “birim”in 97 kişi, “miktar”ın 8 ay 15 gün gösterildiği,

 

İhale üzerinde kalan istekli Eskercan İnş. Tem. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde idarenin düzenlemesinden farklı olarak sadece 1 kaleme yer verilerek, bu kalemde, “Belediye Çöp Toplama Nakli Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarım İşi (97 kişi 245 gün) yol, yemek, hafta içi ve hafta sonu mesaileri ile resmi tatil ve dini bayram günleri çalışması ile şartnamede yazılı olan ikramiye dahil” ifadesine yer verildiği, aynı cetvelde, “birim”in kişi, “miktar”ının 97 olarak gösterildiği,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Hakyürek İnş. Tur. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde idarenin düzenlemesinden farklı olarak, 2 no’lu iş kaleminin biriminin “saat”, “miktarı”nın 12.456 olarak, ayrıca, 4 no’lu iş kaleminin biriminin “kişi”, “miktarı”nın 97 olarak gösterildiği,

 

Budak Tem İlaç. Gıda Öz. Güv. ve Kor. Bilg. ve Yazılım Hizm. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde idarenin düzenlemesinden farklı olarak, 1 kaleme yer verilerek, bu kalemde,  “Karacabey Geneli ile Mücavir Alan Kapsamındaki Yeniköy ve Malkara mevkilerinde çöp toplama ve nakliye işi ile bu yerlerdeki park ve bahçelerin temizliği ve bakım işleri” ifadesi yer verildiği, aynı cetvelde, “birim”in “ay sayısı x işçi sayısı”, “miktar”ın ise “8 x 97” olarak gösterildiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında bulundurulan birim fiyat cetvelinden farklı olarak söz konusu cetveli hazırlayarak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, bu isteklilerin tekliflerinin geçerli sayılması, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) Şikayete konu işlemlerin 09.04.2007 tarihinde şikayetçi tarafından farkına varıldığı, bunun üzerine, 19.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 03.05.2007 tarihli işlemi ile şikayet başvurusunu uygun bulmadığına ilişkin yazısının 07.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, buna karşılık, idarece ihale üzerinde kalan istekli ile 26.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süreler içerisinde sözleşme imzalanamayacaktır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.” hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamındaki belge ve bilgilerden, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan ve şikayet başvurusu henüz sonuçlandırılmadan, 26.04.2007 tarihinde kanuna aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, yukarıda tespit edilen ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte aykırılıklar bulunduğundan ve asgari işçilik maliyetinin üzerindeki tekliflere ilişkin olarak, ortada geçerli bir teklif kalmadığından, ihale kararı ve işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

           Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul