• Karar No: 2007/UH.Z-2081
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :8
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2081
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No:69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Alata Mah. Hastane Cad. 33740 Erdemli / MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16480
Başvuruya konu ihale:
 2007/49704 İKN|li “Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 08.12.72.0167/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.06.2007 tarih ve 16480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, bu nedenle ihale kararının iptal edilerek ihalenin kendilerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 inci maddesinde, ihale konusu işte 20 güvenlik görevlisi çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

            “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim, harç vb. giderler teklif fiyata dahildir. (İçişleri Bakanlığının tespit ettiği kıyafetler ayni olarak verilecektir. Personel şehir içi minibüs fiyatları baz alınarak 26 gün üzerinden ayni olarak ödenecek yol ücreti yükleniciye aittir. Çalışan personel hastane yemekhanesinden yemeklerini ücretsiz yiyecektir.)

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca, teknik şartnamede belirtilen giyeceklerin bedeli teklif fiyata dahildir.

            26.4. Bu işle ilgili personelin yemekleri hastanemizde çıkan yemeklerden  ücretsiz karşılanacaktır.

            26.5. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.6. İş Kazası Meslek Hastalıkları sigorta prim oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; işin süresi 31.12.2007 tarihine kadar ve yaklaşık 7 ay olarak belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Özel Güvenlik Personelinde Aranacak Şartlar ve Uyacağı Kurallar” başlıklı 7.20 nci maddesinde; “Vardiyalar; resmi tatili hafta sonu ve bayram günleri dahil 3 vardiya (07:00 – 15:00, 15:00- 23:00, 07:00) şeklinde olacak ve dönüşümlü olarak 30 dakika yemek molası verilecektir. Koruma ve Güvenlik şefi diğer çalışan özel güvenlik personelinden sorumlu olacak ve bulunduğu vardiya için günlük raporunu nöbet defterine yazarak, vardiya defterini Hastane Müdürüne imzalatacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

                Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı (VIII.G) maddesinde;

          “Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

          1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

          2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

          3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

             İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.”

Düzenlemesi yer almaktadır.

           

İhale konusu işte resmi tatil günlerinde güvenlik personeli çalıştırılacağı belirtildiğinden, bu günler için ödeneceği anlaşılan ücretin hesaplanabilmesi için çalışacak personel sayısı ve gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

İdari Şartnamede işin başlama tarihinin belirtilmediği ve işin süresinin yaklaşık 7 ay olarak belirtildiği, teknik şartnamede ise isteklilerin hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de eleman çalıştırarak özel güvenlik hizmetini aksatmamakla yükümlü olduklarının belirtildiği, ancak işin süresi dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak özel güvenlik personeli sayısının açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

İdarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede işin süresi ile resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısı açıkça belirtilmediğinden, bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, söz konusu ihalede tekliflerin objektif değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul