• Karar No: 2007/UH.Z-2083
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :11
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2083
Şikayetçi:
 Temsaş Pers. Destek Hizm. İlaçlm. End. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Sakarya Mahallesi Sakarya Sokak Nu 57/3 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Özel İdaresi, Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak Nu 21 16050 Çarşambapazarı Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15228
Başvuruya konu ihale:
 2007/35152 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Büyükşehir Belediye Hudutları Dışında Kalan İlköğretim Okullarında Temizlik Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.11.70.0163/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Özel İdaresi tarafından 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bursa İli Büyükşehir Belediye Hudutları Dışında Kalan İlköğretim Okullarında Temizlik Yaptırılması ihalesine ilişkin olarak Temsaş Pers. Destek Hizm. İlaçlm. End. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.05.2007 tarih ve 15228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1-Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin “diğer hususlar” bölümünde “iş veya personel artışı yapılabilir” denildiği halbuki, götürü bedel çıkılan bu ihalede iş veya personel artışının  mümkün olmadığı,

 

2- İşin süresinin ilan ile şartnamede 245 gün olarak belirlendiği ve buna göre 8 ay üzerinden teklif fiyatı hazırlanması gerektiği ancak, idari şartnamede personellerin 01/07/2007 ve 31/08/2007 tarihleri arasında çalışmayacaklarının belirtildiği, bu durumda işin süresinin 183 takvim günü olduğu, bu hususun çelişki arz edip tekliflerin verilmesinde tereddüt oluşturduğu,

 

3- İdari şartnamenin “kalite ve standarda ilişkin belgeler “ başlıklı 7 nci maddesinde; “TS 12524 Temizlik Hizmeti Veren İş Yerleri-Genel Kurallar” kapsamında alınmış ve ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış TSE belgesinin aslını veya noter onaylı suretini, veya ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” nin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır.” denildiği, idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek olan hizmetlerde hizmet yeri yeterlik belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

         1) Başvuru sahibinin birinci  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İşe ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden hazırlayıp, götürü bedel teklif mektubu verecekleri öngörülmüştür.

 

İdari Şartnamenin “diğer hususlar” başlığı altında; İdare ihtiyaç duyması halinde yukarıda belirtilen çalışma suresi içersinde, 1 ayda çalıştıracağı 125 kişilik işçi sayısını (Toplamda 6 ay x 125 kişi = 750 kişi/ay sayısını geçmemek üzere) artırabilir veya azaltabilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin “sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi“ başlıklı 51 inci maddesinde idarece herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

          Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

Anılan Tebliğde “Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı“ başlığında ; “4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu bina temizliği, niteliği itibarı ile personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olup, götürü bedel teklif alınarak yapıldığı için mevzuat gereğince iş artışı söz konusu olmayacağı açıktır. Başvuru sahibinin tereddüte düşmesine neden olan İdare ihtiyaç duyması halinde yukarıda belirtilen çalışma suresi içersinde, 1 ayda çalıştıracağı 125 kişilik işçi sayısını (Toplamda 6 ay x 125 kişi = 750 kişi/ay sayısını geçmemek üzere) artırabilir veya azaltabilir.” düzenlemesinin iş artışı anlamına gelmediği zira, iş süresi boyunca 6 ay x 125 kişi= 750 kişi/ay sayısının geçilemeyeceğinin belirtildiği dolayısıyla, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İşe ait Özel teknik şartname ve idari şartname “işin süresi” ne ilişkin olarak incelendiğinde, idari şartnamenin 2 nci ve 49 uncu maddesinde; İşin süresi 245 takvim günüdür. Sözleşme imzalanmasını müteakip yer teslimi yapıldıktan sonra 245 takvim günüdür. Bu sure içerisinde yer alan (01/07/2007-31/08/2007 tarihleri arasındaki, belirtilen günler dahil) yaz tatiline rastlayan 62 gün çalışılmayan dönemdir.” düzenlemesi ve  teknik şartnamede “Sözleşme imzalanmasını müteakip yer teslimi yapıldıktan sonra 245 takvim günüdür. Bu sure içerisinde yer alan (01/07/2007-31/08/2007 tarihleri arasındaki, belirtilen günler dahil) yaz tatiline rastlayan 62 gün çalışılmayan dönemdir.

İdare ihtiyaç duyması halinde yukarıda belirtilen çalışma suresi içerisinde, 1 ayda çalıştıracağı 125 kişilik işçi sayısını (Toplamda 6 ay x 125 kişi = 750 kişi/ay sayısını geçmemek üzere) artırabilir veya azaltabilir. düzenlemesi yapılmıştır.

İşe ait tip sözleşmenin “sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “ İşin süresi,  işe başlama tarihinden itibaren 245 gündür. Bu süre içinde yer alan (01.07.2007-31.08.2007 tarihleri arasında, belirtilen günler dahil) yaz tatiline rastlayan 62 gün çalışılmayan dönemdir.”,  11.3 üncü maddesinde; “işyeri teslim ve işe başlama tarihi: 14.05.2007….” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G. Bölümünün 7 nci maddesinde ise; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.“   hükmü yer almaktadır.  

 

Anılan Tebliğin “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” başlıklı IV maddesinde;   Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür.

 

Yine Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.” hükmü yer almaktadır.

            

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesi gereğince; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve eğer kesin ise işin başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilebileceğinin düzenlenmiştir.

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında özetle; “İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden söz konusu hizmetin süresinin 245 gün olduğu ancak, okulların tatil olduğu Temmuz ve Ağustos ayları çıkarıldığında hizmetin alınacağı sürenin 6 aylık bir dönemi kapsadığı,” ifade edilerek başvuru reddedilmiş ve idari şartnamenin VI.Diğer Hususlar başlığı altında 2.maddesinde, Özel teknik şartnamenin işin cinsi, miktarı, nevi ve süresi başlığı altındaki   1.maddesinin son paragrafında "(Toplamda 6 ay x 125 kişi=750 kişi/ay sayısını geçmemek üzere)" ifadesi ile çalışılacak sürenin toplamda 6 ay olduğu belirtilmiş ise de; yapılan düzenlemenin tereddüte mahal bırakmayacak bir düzenleme olmadığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenleme gereğince, yemek ve yol maliyetinin günde 3 YTL olmak üzere nakdi belirlendiği, giyim bedeli öngörülmediği ve malzemenin idarece sağlanacağı dikkate alındığında, işin asgari maliyetinin % 3 sözleşme gideri dahil,

 

6 ay için                : 650.329,13 YTL,

6 ay 3 gün için      : 660.851,63 YTL,

8 ay  için               : 867.105,50 YTL,

8 ay 5 gün için     : 884.643,00 YTL,

işe başlama tarihi 14.05.2007 olduğundan Tebliğ gereğince işin süresi 5 ay 17 gün olduğundan, bu süre üzerinden asgari maliyetin :601.568,44 YTL olduğu,

 

Teklif bileşenlerine bakıldığında aynı iş süresi üzerinden hesaplanan  teklifler arasındaki farkın sadece öngörülen kâr marjından kaynaklanacağı da değerlendirildiğinde; işin süresine ilişkin olarak yapılan net olmayan düzenlemeden dolayı ihaleye verilen tekliflerin 6 ay , 6 ay 3 gün (245gün – 62 gün= 183 gün), 8 ay 5 gün (245 gün olarak kabul edildiğinde) ve 5 ay 17 gün üzerinden hesaplanarak verilme ihtimalinin yüksek olduğu kaldı ki, başvuru sahibinin işin süresi ile ilgili tereddüte düşmesinin yanı sıra, ihaleye verilen teklifler incelendiğinde; en düşük teklifin 3 istekli tarafından yukarıda hesaplandığı üzere asgari maliyete eşit yani, 650.329,13 YTL olarak verildiği, en yükseğinin ise 975.493,69 YTL olduğunun görüldüğü, bu iki fiyat arasında kalan 4 teklif bulunduğu,

 

Dergül İnş.Taah.Tem.San ve Tic. Ltd. Şti./Ağacan Tem. Gıd.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Ortak Girişim) ne ait 659.274,68 YTL lik teklif sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunda işin süresinin 6 ay 3 gün olarak algılandığı ve hesaplarının bu süre baz alınarak yapıldığı, halbuki ilk üç sıradaki teklif sahiplerinin 6 ay üzerinden teklif verdikleri, dolayısıyla düzenlemeden kaynaklanan haksız bir rekabetin oluştuğunu ifade ettiği,

 

Görülmüştür.

 

İşin süresine ilişkin olarak ihale dokümanındaki düzenlemenin; idareye yapılan şikayet başvuruları ile ihaleye verilen teklifler de göz önüne alınarak değerlendirildiğinde; tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklileri tereddüte düşüren, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da ihale komisyonunun objektif davranmasını önleyebilecek  nitelikte olduğu, ihale dokümanındaki bu mevzuata aykırılığın düzeltici işlemle giderilebilmesi mümkün olmadığından ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibi; idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yapılan hizmet yeri yeterlik belgeleri ile ilgili düzenlemenin Tebliğ’e ve Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğunu iddia etmektedir.

          İşin adının ihale ilanı ve tüm ihale dokümanlarında "Bursa Büyükşehir Belediye hudutları dışında kalan İlköğretim Okullarında malzemesiz ve ekipmansız olarak temizlik yapılması hizmet işi" olarak belirtildiği görülmüştür. İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (d) bendinde işin yapılacağı yer; “Bursa” olarak belirlenmiştir. Teknik şartnamede  hizmetin yapılacağı yer:Bursa İli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne bağlı olarak, Büyükşehir hudutları haricinde yer alan Merkez ve İlçelerindeki ilköğretim okullarının, malzemesiz ve ekipmansız temizlik hizmetlerinin yaptın İması işidir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

           İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:İstekliler, ihale konusu işle ilgili olarak;

         "TS 12524 Temizlik Hizmeti Veren İş Yerleri - Genel Kurallar" Kapsamında alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik suresi dolmamış TSE belgesinin asimi veya "Noter Onaylı" suretini,

         Veya ihale tarihi itibariyle geçerlilik suresi dolmamış "TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi"nin aslını veya "Noter Onaylı" suretini,

vereceklerdir düzenlemesi bulunmaktadır.

 

15.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün VIII.L maddesinde “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ düzenlemesi doğrultusunda, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ve niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihaleleri hariç olmak üzere, alınacak hizmetin niteliğine ilişkin olarak ihale dokümanlarında ilgili hizmet yeri yeterlik belgelerine yönelik düzenlemelere yer verilebilir.

 

İsteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, ihale konusu hizmetler isteklilerin kendi iş yerinde ve/veya fabrikasında değil idarenin bünyesinde bulunan binalarda ve alanlarda gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde istenen diğer standartlardan olan  TS 12524  adlı standart belgesinin “temizlik hizmeti veren işyerlerinin genel kurallarını kapsadığı” ve bina temizliği ile ilgili olduğu belirlenmiştir. İdari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden ve istenilen malzemelerden işin  bina temizliğine ilişkin olduğu dolayısıyla, Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler için hizmet yeri yeterlik belgesi istenmemesi gerektiğinden, TS 12524 standardına ait belgenin talep edilmemesi gerektiği düşünülmekle birlikte; ihale dokümanında yapılan düzenlemede ”veya”
ibaresi ile "TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" nin de sunulabileceğinin belirlendiği, sonuç olarak alternatifli bir düzenleme yapılmış olduğundan, yapılan bu
düzenlemenin rekabetin oluşmasını ve teklif verilmesini engelleyici bir unsur
olarak görülemeyeceği kanaati ile iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul