• Karar No: 2007/UH.Z-2084
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :12
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2084
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İns. Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Nurtepe Yolu Alibey Cad. 34406 Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14951
Başvuruya konu ihale:
 2007/25881 İhale Kayıt Numaralı “İSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 08.11.49.0163/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan İSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Genel Temizlik ve İlaçlama İşi ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İns. Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14951 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde “işin süresi 04.06.2007 tarihinden başlamak üzere 28 ay olup, 30.09.2007 tarihinde sona erecektir.” denildiği, ihale dokümanları arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise işin süresinin 28 ay olduğunun belirlendiği halbuki, işin başlangıç tarihi 04.06.2007 olduğu için bu kıst uygulamasının gerekeceği, bu şekilde yapılacak hesabın 28 ay olarak verilen birim fiyat cetveline uygulanmasının imkansız olduğu, bu konuda çelişki arz eden idari şartnameden dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İncelemeye konu ihaleye ilişkin olarak idarece onaylanarak Kuruma gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden; işin idarenin merkez binası ve bağlı birimlerinde toplam 475 Personel (472 temizlik görevlisi ve 3 ilaçlama görevlisi) ile 28 ay süreli malzemeli genel temizlik ve ilaçlama işi olduğu  anlaşılmıştır.

İşe ait idari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi 04.06.2007 tarihinden başlamak üzere 28 (yirmi sekiz) ay olup, 30.09.2009 tarihinde sona erecektir. Ancak sözleşmenin süresi hiçbir şekilde ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerini izleyen 6. ayın sonunu geçmeyecektir.”

İşe ait tip sözleşmenin “sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “ İşin süresi 04.06.2007 tarihinde başlar ve 28 aydır. Ancak, bu süre işin başlama durumu dikkate alınmak kaydıyla 30.09.2009 tarihini aşamaz”,  11.3 üncü maddesinde; “…sözleşmenin  imzalandığı tarihte 5 takvim günü içinde işe başlanır….” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G. Bölümünün 7 nci maddesinde ise; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır. “   hükmü yer almaktadır.   

            

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” başlıklı IV maddesinde; “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür.

Yine Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.

İdari şartname ve sözleşme tasarısında sözleşme imzalandıktan itibaren kaç gün içinde işe başlanacağı belirtilmekle birlikte yeterlik değerlendirmesi, yeterli tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 15 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 30 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile Kurumun 45 günlük inceleme süresi, ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden öngörülemediği için de işe başlama tarihi öngörülen tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir.

Diğer taraftan yukarıda belirtilen süreçlerin daha kısa sürede gerçekleştiği veya şikayetin bulunmadığı hallerde idarenin Kanunda öngörülen sürelerde sözleşme yapma zorunluluğu nedeniyle, sözleşme imzalandığı tarihten belli bir gün sonra işe başlanacağı belirtildiğinden idarece öngörülen tarihten daha önce işe başlanması gereği de ortaya çıkabilmektedir.

Özellikle süreklilik arz eden hizmet alımlarında; ihale sürecinin uzaması nedeniyle başlangıçta öngörülen sürede sözleşmenin imzalanamadığı ve işin bitiş tarihinin de yılın son günü olması nedeniyle işin süresinin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması, yine sözleşmenin öngörülen süreden daha önce imzalandığı durumlarda sözleşmenin imzalandığı tarihten belli bir süre sonra işe başlanacağı sözleşme tasarısında belirtilmişse de, işin öngörülen başlangıç tarihinde başlatılması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesi gereğince; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve eğer kesin ise işin başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilebileceğinin düzenlendiği, ancak işe başlama tarihinin net olarak belirlendiği durumlarda dahi, işe başlama tarihinin idari şartnamede belirlenen tarihte olmaması halinde anılan Tebliğ hükmü dikkate alınarak sözleşme bedelinin belirlenmesi ve bu tutar üzerinden sözleşmenin bağıtlanması gerekmektedir.

İdarece doldurularak isteklilere verilen teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde işin süresinin 28 ay olarak belirlendiği , ihaleye katılan 12 isteklinin teklif birim fiyat cetvelleri incelendiğinde; 

12 istekli arasında sadece Akdeniz Temz. ve İlaç.Hizm.Org.Turizm Ltd.Şti. + Aldemirler Hay.Urun.Gıda Day.Tük. Zirai ve Orman Ürün.Med.Tem.Akar.Özel Güv.Taş.Acen Ith. Ihr.Tic.Turizm San.Ltd.Şti. (Ortak Girişim) ne ait teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde hesaplamaların 28 ay üzerinden değil 27 ay ve 27 – 21 gün üzerinden yapıldığı, adı geçen istekli tarafından  ibraz edilen Birim Fiyat Teklif Cetvelinin; idari şartnamenin 32.1. maddesi "tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı, bu şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk
oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar
verilir"
, 24.1. maddesi "Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur"    hükümlerine uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüş olup, diğer  10 isteklinin idarece düzenlenen birim fiyat cetvelinde olduğu gibi 28 ay üzerinden teklif verdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; idarece 04.06.2007 tarihinde başlaması kararlaştırılan işin süresi hesaplanırken Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G. Bölümünün 7 nci maddesinde yer alan hükme uygun davranılmadığı; ihaleye katılan ve teklif veren isteklilerin tamamının yukarıda belirtilen aynı uygulamayla karşı karşıya olduğu ancak, yukarıda adı geçen isteklinin işin süresine ilişkin olarak yapılan söz konusu düzenlemeyi (teklif birim fiyat cetveli 28 ay olarak düzenlenmiş olmasına rağmen) farklı değerlendirerek teklifini 28 ay üzerinden hesaplamadığının görüldüğü, söz konusu teklifin ihaleye verilen en düşük teklif olduğu, işin süresine dair mevzuata uygun olmayan düzenlemeden dolayı ihalede haksız rekabet ortamının oluşturulduğu, şikayetçinin ihale dokümanındaki düzenleme sebebiyle tereddüt yaşadığı ve teklif veremediği hususu da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1- İşe ait idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:” başlıklı 7 nci maddesinde; “ İş deneyim belgeleri

İstekliler, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 30 fu oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı zorunludur.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70´ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10funu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30´undan az olamaz» (Ek: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 8 md.) Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde: her türlü bina, tesis ve işyeri temizlik ve ilaçlama hizmetleri kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42/5-6 maddesinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olduğu, tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdarece onaylanarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan 12 istekliye ait  teklif zarfları  incelendiğinde;

 

Seven Inş.Temz.Turz. ve Tic.AŞ. + Bentem Inş. Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.(O.G.) ne ait teklif dosyasında; pilot ortak Seven Inş.Temz.Turz. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ilaçlama işini kapsamadığı, özel ortağın iş deneyim belgesinin ise hem temizlik hem de ilaçlama işini kapsadığı,

 

Vurallar Temz.Tekstil Gıda ve Dayanıklı Tüketim San.Tic.Ltd.Şti. + Kral Temizlik Güvenlik Gıda İnş.Bilgisayar ve İletişim San.Tic.Ltd.Şti. + Başel Temiz. İnşaat Turizm Bilgisayar Medikal Sağlık Hizm.San.Tic.Ltd. Şti. (Ortak Girişim) ne ait teklif dosyasındaki iş deneyim belgelerinden pilot ortak olan    Vurallar Temz.Tekstil Gıda ve Dayanıklı Tüketim San.Tic.Ltd.Şti. ne ait olan belgenin idarece aranılan benzer iş şartını karşılamakla beraber özel ortaklara ait belgelerin karşılamadığı ancak, adı geçen isteklinin teklifinin geçerli kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

 

Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otomasyon İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. ile Avrasya Savunma San. Elektronik Strateji Temizlik Denetim Gişe Hizm. Tahs. Müş.Ith.ihr.San. ve Tic. A.Ş. ne ait teklif dosyalarındaki iş deneyim belgelerinin de benzer iş şartını karşılamadığı, Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otomasyon İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. nin başka bir gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı ancak,  Avrasya Savunma San. Elektronik Strateji Temizlik Denetim Gişe Hizm. Tahs. Müş.Ith.ihr.San. ve Tic. A.Ş. nin teklifinin geçerli kabul edildiği,

 

Global Temizlik İnş. Eğitim Sağlık Güvenlik San. ve Tîc.A.Ş. + Kaya-Tem İnş. Gıda Nak. Elektrik Tem.İlaç.Yemek ve Hizm.İşl.Taah.San.Tic. + Öz Çağdaş Temiz. İlaç. Doğalgaz Bilgisayar Ağaçlandırma San. Taah.Tic.Ltd.Şti. (Ortak Girişim)´nin; İdari şartnamenin 7.2.2. maddesi hükmüne göre, Global Temizlik İnş.Eğitim Sağlık Güvenlik San. ve Tic.A.Ş.´ne ait ibraz edilen bilançosu 2005 yılına ait olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı ancak, özel ortaklardan Öz Çağdaş Temiz. İlaç. Doğalgaz Bilgisayar Ağaçlandırma San. Taah. Tic. Ltd. Şti. nin iş deneyim belgesinin ilaçlama işini kapsamadığı,

 

Kotter Bina ve Tesis Yönetimi A.Ş.´nin; İdari şartnamenin 7.2.2. maddesi hükmüne göre ibraz edilen bilançosu yeterli olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı ancak, iş deneyim belgesinin ilaçlama işini kapsamadığı,

 

Norm San.Ürün.İmalat ve Dış Tic.Ltd.Şti. + Güntay Temz.Sos.Hiz.Tic. A.Ş. + Mis-Bak
Temiz. San. ve Tic.Ltd.Şti. (Ortak Girişimi) nin; İdari şartnamenin 7.2.2. maddesi "İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri" hükmüne göre,  ibraz edilen bilançosu 2005 yılına ait  olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı ancak, pilot ortak Norm San.Ürün.İmalat ve Dış Tic.Ltd.Şti.nin “çöp toplama” işine ait iş deneyim belgesi sunduğu, özel ortaklardan  Mis-Bak
Temiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin  ilaçlamayı kapsamayan genel temizlik işine ait iş deneyim belgesi sunduğu, diğer özel ortağın ise iş deneyim belgesi olarak özel sektöre taahhüt edilen temizlik işine ait sözleşme ve faturaları sunduğu, sözleşmenin konu ve kapsamına ilişkin maddelerden belgenin ilaçlama işini  içermediğinin anlaşıldığı,

 

Özer-Ay Temiz. Peyzaj Hizm.Turizm Bilgisayar Sağ.Hizm.Yemek Üretim San. ve Tic.Ltd.Şti. + Andaç San. Ürünleri İmalat ve Pazarlama Ltd.Şti. (Ortak Girişim) nin  pilot ortağı Andaç San. Ürünleri İmalat ve Pazarlama Ltd.Şti.nin iş deneyim belgesinin temizlik hizmetine ilişkin olduğu, özel ortağın belgesinin ise benzer işe uygun olduğu, söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

İhale dokümanı alarak istekli olabilecek sıfatını kazanan firmalardan Bahar Tem. Ltd. Şti., NY Tem. Ltd. Şti., En-Kay Tem. Ltd. Şti., Tek-Tem  Tem. Ltd. Şti., Dilara Tem. Ltd. Şti. ile Ulusal Tem. Ltd. Şti., nin ihale dokümanında yer verilen benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu iddiaları ile idareye  şikayet başvurusunda bulundukları,

 

hususları tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinde, “ İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusunun “temizlik ve ilaçlama” işi olduğu dikkate alındığında, idari şartnamede yapılan benzer iş tanımının, ihale konusu işle aynı olduğu anlaşılmaktadır. Benzer iş tanımında, ihale konusu iş ile “aynı” işin tarif edilmesinde, mevzuata uyarlık bulunmadığı ayrıca, anılan Tebliğ hükmü gereğince, ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi gerektiğinden hareketle ağırlığın  neredeyse tamamına yakınının temizlik hizmetinde olduğu ihalede temizlik işinin yanı sıra aynı sözleşme kapsamında “ilaçlama” işinin de yapılmış olmasının istenilmesinin ihaleye katılımı azaltarak rekabeti daralttığı kanaati ile, yukarıda görüldüğü üzere, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif de dahil olmak üzere ihaleye verilen tekliflerin büyük çoğunluğunun de benzer iş kriterini sağladıklarını belgeleyemedikleri, 51 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, ihale dokümanı alan 23 firma arasından 5 firmanın kendi adlarına teklif verdiği, kalan 18 firmanın ise ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye katıldığı, sonuçta ihaleye verilen teklif sayısının 13 olduğu hususu ile ihale dokümanına ilişkin olarak idareye yapılan şikayet başvuruları birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanındaki söz konusu aykırılık düzeltici işlem tesisi ile giderilemeyeceğinden ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

2- Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinde;

 

          “4 – İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            İdari  Şartnamenin  “İsteklinin  Personel   Durumuna  İlişkin  Belgeler”  başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; "İstekliler  ilaçlama işi  için  3,  temizlik işi  için 472  personel  çalıştıracaktır."

 

Teknik Şartnamenin “İlaçlama İşleri “başlıklı 2.4 üncü maddesinde; "Firma İSKİ tarafından öngörülen yerlerin ilaçlama işlerini; sağlığa uygun ve zehirlenmelere karşı tedbir almak suretiyle, Sağlık Bakanlığı tarafından; Haşerelerle Mücadele konusunda yetki verilerek belgelendirilmiş olan kişi veya kuruluşlara yaptıracaktır."

 

düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalede idari şartnamenin 18 inci maddesinde; "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." düzenlemesi yapılmış  19 uncu maddesinde de birim fiyat teklif mektubu hazırlanacağı belirtilmiştir. Tebliğ hükmü gereğince idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenicinin, ilaçlama işini "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi” ne sahip olanlara  yaptırabileceği açık olmakla birlikte; idarece doldurularak isteklilere verilen birim fiyat cetvelinin 2 iş kalemi 3 ilaçlama personelinin işçilik maliyeti ve fazla mesai bedeline ayrılmıştır. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen ve 3 adet ilaçlama elemanının hizmetin ifası süresince idarede görevlendirileceği hususu ile “Sağlık Bakanlığı tarafından; Haşerelerle Mücadele konusunda yetki verilerek belgelendirilmiş olan kişi veya kuruluşlara yaptıracaktır.” düzenlemesinin birbiri ile çeliştiği, iş kaleminin “ilaçlama maliyeti” olarak belirlenmesinin, tekliflerin oluşturulmasında istekliler açısından açıklık ilkesine daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

           2- İhale konusu iste isteklilerce sunulan tekliflerin aşırı düşük teklif olup olmadığına karar verilmesi aşamasında, toplam asgari isçilik maliyetinin de sağlıklı olarak hesaplanabilmesinin gerekeceği aşikardır.   Bu doğrultuda, 2007 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyetin hesaplanacağı, tekliflerin verileceği, vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde “üç adet ilaçlamacı personel için asgari ücretin en az %25 fazlası ödeme yapılacağı” belirtilmiştir. Yukarıda yer alan ve uygulanması gerekeceği konusunda tereddüte mahal vermeyecek kadar açık olan yasal düzenlemeye rağmen ödenecek ücret konusunda ölçü olarak alınan asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplama yapılacağının belirtilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul