• Karar No: 2007/UH.Z-2085
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :13
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2085
Şikayetçi:
 Kosifler Temz. İnş. Oto. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, Ali Nihat Tarhan Cad. Kartal Sokak Kaya İşmerkezi Nu:16 K.2 İçerenköy/Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ardahan Devlet Hastanesi, İnönü Mahallesi Ardahan
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17460
Başvuruya konu ihale:
 2007/46433 İhale Kayıt Numaralı “24 Kişilik Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.13.30.0141/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Ardahan Devlet Hastanesi tarafından 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Kişilik Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kosifler Temz. İnş. Oto. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin 18.06.2007 tarih ve 17460 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından teklif değerlendirilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı yapıldığı, iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanununun 55 inci maddesi maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 24.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 24.05.2007 kararın faks ile şikayetçiye bildirildiği ve bu durumun da Kurumumuza yaptığı başvuruda şikayetçi tarafından belirtildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede, ihale dokümanında yapılan düzenlemelere ilişkin olarak yapılan başka bir başvuruya istinaden, 18.06.2007 tarih ve 2007/AK.H-1282.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmiş, bu karara ilişkin inceleme devam etmektedir. Ayrıca, şikayetçinin iddiası ciddi ve somut görülmediğinden, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul