• Karar No: 2007/UH.Z-2086
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :14
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2086
Şikayetçi:
 Biotem Temizlik Emlak ve İnş. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Bayındır 2. Sokak No: 49/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü, Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No: 86 06100 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16334
Başvuruya konu ihale:
 2007/20006 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 06.12.55.0186/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü’nce 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Biotem Temizlik Emlak ve İnş. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16334 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından 09.04.2007 tarihinde gerçekleştirilen Genel Temizlik Hizmeti ihalesinde en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, bunun üzerine 18.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idare tarafından verilen cevabi yazıdaki açıklamalar ile ihale dokümanındaki ve aşırı düşük teklif sorgulamasındaki hükümler arasında büyük çelişkilerin bulunduğu, ihale dokümanında rekabeti engelleyici bir çok unsurun bulunduğu bu bağlamda;

 

1-) İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde "Sözleşme süresince yukarıdaki maddelerdeki (yol ve yemek bedeli) gider kalemlerinde artış olması halinde, teklif edilen bedelin bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir" hükmü ile Teknik Şartnamenin 6. b. maddesinde "Yüklenici  yemek bedelini teklif fiyatına  yansıtırken,  sözleşme süresindeki yemek  fiyatındaki  artışları da dikkate alarak teklif fiyatını oluşturacaktır. Teklif edilen fiyatların bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir" hükmünün yer aldığı, idare tarafından yemeğin ayni olarak karşılanacağının belirtilmekle birlikte yemeğin idareye ait yemekhaneden karşılanmasının da zorunlu kılındığı, ancak herhangi bir bedel ve hak edişten kesileceğinin de belirtilmediği, bu yöndeki düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğindeki düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği, idare ile kafeterya işleticisi müteahhit firma arasındaki sözleşmenin 27.11.2007 tarihinde sona ereceği, Aralık 2007 ayından itibaren  yemek  fiyatında   meydana gelecek muhtemel artış ile 01.01.2008 tarihinden sonraki yol ücretinde oluşacak muhtemel artışın, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2007 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi’nin ihale yolu ile   hizmet  alımına  ilişkin esaslar başlıklı 7’nci maddesine göre hesaplanarak tekliflere yansıtılması gerektiği,  bu durumun ihale  dokümanında  belirtilmemiş olmasının ihaleye iştirak eden firmaların yol ve yemek ücretlerini farklı hesaplamalarına yol açtığı, dolayısıyla ihalede rekabet ortamının tam olarak sağlanamadığı,

 

2-) Birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan ihalede idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında “Yıllık İzine Ayrılacak İsçinin Yerine Çalışacak İşçi Maliyeti” nin teklifte önemli bileşen olarak tespit edilmiş olduğu, idarece aşırı düşük teklife ilişkin açıklama yazılarında da bununla ilgili bir bedel öngörülmesinin istendiği, ancak tekliflerin değerlendirilmesinde Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı işlem yapılarak ihalenin izin maliyetini ve diğer maliyet kalemlerini tam olarak karşılamayan istekli üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İncelenen ihalede; başvuru sahibinin ihale dokümanını 05.04.2007 tarihinde satın aldığı 26.04.2007 tarihindeki ihaleye teklif vererek katıldığı, 18.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Şikayet Süresi” başlıklı 1/A/2 maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır…………………………………………………………………………….

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir……………………………………………………………………………………………………

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir.” hükmüne aykırı olarak hem on beş günlük başvuru süresi dolduktan hem de ihaleye teklif verildikten sonra yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak yapılmamış bir başvuru olduğu tespit edilmiştir.

 

 Yukarıda yer verilen tebliğ düzenlemesi gereğince başvuru sahibi ihaleye teklif verdikten sonra dokümana yönelik şikayette bulunamayacağından, başvuru sahibinin dokümana yönelik olan birinci iddiası “iddiaların incelenmesi” kapsamında incelenmiştir.

 

 Başvuru sahibinin dokümana yönelik iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3 nolu bendinde;

Ayrıca, istekli temizlik işçilerinin;

a)      aylık 26 gün üzerinden ulaşım,

b)      sözleşme süresince yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım giyim,

c)      aylık 22 gün üzerinden yemek bedeli, yemek temin edilecek firmaya ödenmek suretiyle, ayni olarak karşılanacak olup, bütün giderler de teklif fiyata dahildir.

 

Sözleşme süresince yukarıdaki maddelerdeki gider kalemlerinde artış olması halinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.Bu gider kalemlerinin uygulamasıyla ilgili hükümler Teknik Şartnamede yer almaktadır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin “Temizlik İşçilerinin Yol, Yemek ve Giyim İhtiyaçlarının Karşılanması” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

a)      Ulaşım: Yüklenici, ay içinde 26 gün çalışılacağını dikkate alarak, işçilerinin her birinin işyerine (idareye) ulaşımlarını ( geliş ve gidiş) sağlamak üzere 4 adet mutat taşıt (EGO otobüs) bileti verecektir.

b)      Yemek: İdareye ait kafeterya işleticisi müteahhit firma tarafından sağlanmakta, idare personeli de ücretini ödemek koşuluyla bu hizmetinden faydalanmaktadır.

              Yüklenici, aylık 22 gün üzerinden kafeterya işleticisi müteahhit firmaya bedelini ödemek suretiyle işçilerinin yemeğini ayni olarak sağlamak zorunda olup, İdare dışından yemek getirmesi söz konusu olmayacaktır.

               Yüklenici, yemek bedelini teklif fiyatına yansıtırken, sözleşme süresinde yemek fiyatındaki muhtemel artışları da dikkate alarak teklif fiyatını oluşturacaktır. Teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

(İdaremiz personelinin yemek ihtiyacı 27.11.2006-26.11.2007 tarihlerini kapsamak üzere, kafeterya işleticisi müteahhit firma ile yapılan sözleşme çerçevesinde karşılanmaktadır. İsteklilerin, müracaatı halinde idaremizin aldığı yemek hizmeti hakkında bilgi verilecektir.)”,

 

düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesinde yol ve yemek bedeli ile ilgili olarak ise; “……………………………….

…………………………………

 

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.   

 

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.    

…………………………………….

 

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartname ve teknik şartnamede yol  ve yemek giderine ilişkin yer alan düzenlemeler ile; personelin ulaşımının aylık 26 gün üzerinden mutat taşıt bileti (4 adet EGO otobüs bileti) verilmek suretiyle ayni olarak karşılanacağı, personelin yemek ihtiyacının ise aylık 22 gün üzerinden bedeli ödenmek suretiyle idarenin yemekhanesinden ayni olarak karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ düzenlemesinin 11’inci bendi uyarınca idare tarafından ihale dokümanında yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesinin öngörülmesinin mümkün olduğu, ayrıca tebliğ düzenlemesinin 11’inci bendi uyarınca yol giderinin biletlerin toplu alınmasında uygulanacak indirim tutarı göz önünde bulundurularak ve faturalandırılabiliyorsa da KDV hariç olarak hesaplanmasının gerektiği, idarece geçerli olduğu tespit edilerek aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan istekli teklifleri incelendiğinde ise; bu hususta başvuru sahibi istekli dışında herhangi bir tereddüt yaşanmadığı, isteklilerin yol giderine ilişkin tekliflerini KDV hariç olarak ve biletlerin toplu alınmasında uygulanacak indirim tutarını da göz önüne alarak verdikleri görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi isteklinin ise yol giderine ilişkin olarak diğer istekliler gibi hesaplama yapmakla birlikte diğer isteklilerden farklı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2007 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi’nin   ihale  yolu   ile   hizmet  alımına   ilişkin   esaslar  başlıklı   7’nci   maddesindeki düzenlemeyi esas alarak 2008 yılı için bu tutara %3,6 oranında ÜFE uyguladığı anlaşılmıştır. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan genelgenin 7’nci maddesi incelendiğinde ise; söz konusu düzenlemenin 2007 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesi kapsamındaki kuruluşların 2007-2009 döneminde yapmayı planladıkları ihale yolu ile hizmet alımlarının toplam tutarının belirlenmesine yönelik olduğu, hizmet alım ihalelerindeki maliyet kalemlerinde meydana gelecek artışlarla ilgili olmadığı görülmüştür. Kaldı ki, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3 nolu bendinde sözleşme süresince yol giderinde artış olması halinde, isteklilerce teklif edilen fiyatların bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı da içerdiğinin kabul edileceğine yönelik düzenleme bulunmaktadır. Bu itibarla isteklilerin yol giderine ilişkin verecekleri teklifleri hazırlarken bu düzenleme doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin 01.01.2008 tarihinden sonraki yol ücretinde oluşacak muhtemel artışın, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2007 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi’nin,  ihale  yolu   ile   hizmet  alımına   ilişkin   esaslar  başlıklı 7’nci   maddesine  göre hesaplanarak tekliflere yansıtılması gerektiği, bu durumun ihale  dokümanında  belirtilmemiş olmasının ihaleye iştirak eden firmaların yol ücretlerini farklı hesaplamalarına yol açtığı, bu nedenle de ihalede rekabet ortamının tam olarak sağlanamadığı iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

Yukarıda belirtilen tebliğ düzenlemesinin 10’uncu bendinin ikinci fıkrası uyarınca idare tarafından ihale dokümanında yemek giderine ilişkin olarak, personelin yemek maliyetinin idarenin yemekhanesinden karşılanacağına ve bedelinin idari şartnamede gösterilmek şartıyla yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmasının mümkün olduğu,  idare tarafından idari şartname ve teknik şartnamede yemek giderine ilişkin yer alan düzenleme incelendiğinde ise; yapılan düzenleme ile yemeğin idareye ait yemekhaneden karşılanmasının zorunlu kılındığı, ancak idari şartnamede yemek için herhangi bir bedelin öngörülmediği ve hak edişten kesileceğinin de belirtilmediği, dolayısıyla teklif fiyata dahil olan yemek giderinin net olarak belirlenmediği anlaşılmıştır. Bu yönüyle düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğindeki düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği açıktır.

 

          22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” in geçici 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvurular ve incelemeler hakkında  24/5/2004 tarihli ve  25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (b) bendi hükmü dışındaki hükümleri uygulanır.” hükmü, “Yürürlük” başlıklı 33 üncü maddesinde ise; “Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü yer almaktadır.

 

          Anılan yönetmeliğin 25 inci maddesinde ise ; “Kurul, itirazen şikayet başvuruları üzerine veya iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemlerin belirlenmesi,

          b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihalenin iptali,

          c) İtirazen şikayet başvurusunun veya iddiaların uygun bulunmadığı,

          kararlarından birini verir.

 

          (2) Ayrıca Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yemek giderine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenleme nedeniyle idarece yaklaşık maliyetin sağlıklı hesaplanması ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi olanaksız hale geldiğinden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca idare tarafından teklifleri yaklaşık maliyetin  altında olduğu belirlenen Yüksel Turzm. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Biotem Tem. Eml. İnş. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Modern Kimya Tem. Tic. Ltd. Şti., Şan Telekom Bil. Tem. Ltd. Şti., Orpaş Tem. San. Tic. A.Ş. ve Karahan Group İnş. Nak. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmasının istenildiği, teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarına ait yazılı açıklamalarını süresi içerisinde ihale komisyonuna sundukları, bunun üzerine ihale komisyonunca yapılan inceleme neticesinde teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerin açıklamalarının yeterli bulunarak tekliflerinin değerlendirilmeye alındığı, idare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında isteklilerden teklif ettikleri birim fiyatların bileşenlerini oluşturan Maliyet Analiz Tablosu ile aşağıda yer alan maliyetleri tevsik edici belgeleri vermelerinin istenildiği;

 

İdare tarafından açıklama talep edilen maliyet giderleri şunlardır:

 

a)      İşçinin işverene aylık maliyeti

b)      İşçinin aylık yemek gideri

c)      Ulaşım gideri

d)      İş kiyafeti gideri

e)      Sözleşme gideri ve genel giderler

f)       Temizlik malzeme gideri

g)      Temizlik ekipman gideri

h)      Yıllık izinli işçinin yerine çalıştırılacak temizlik işçisinin maliyeti

 

 

bununla birlikte idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanırken (h) bendinde yer alan maliyet kalemine yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

 4857 Sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği ve yıllık ücretli izin süresinin, hizmet süresinin bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamayacağı belirtilmektedir. Anılan kanun maddesinde izah edildiği gibi, hizmet süresi en az bir yıl olan işçilerin yıllık ücretli izin hakkı bulunduğu, ihale konusu hizmetin süresinin 19 ay olduğu dikkate alındığında, bu sürenin tamamını çalışacak işçilerin bir yıldan sonra izin hakkı doğacağı, ancak çalıştırılacak 92 adet temizlik görevlisinin hizmet süresi boyunca kesintisiz çalışacağının başlangıçta belli olmadığı, hizmet akdinin değişik sebeplerle sona ermesi veya kesintiye uğraması halinde yıllık ücretli izin hakkının doğmasının söz konusu olmayacağı, doğum ve ölüm izni ile rapor durumları gibi yıllık ücretli izin hakkının da başlangıçta belirlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sayı ve süre olarak başlangıçta belli olmayan yıllık ücretli izin hakkının kullanılması nedeniyle izin kullananların yerine çalıştırılacak personelin maliyetinin de asgari maliyete dahil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Nitekim idarece hazırlanan yaklaşık maliyette bu maliyet kalemine yer verilmemiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; (h) bendinde belirtilen maliyet kalemi hariç olmak üzere idare tarafından açıklama talep edilen maliyet kalemlerine ilişkin açıklamaların tevsik edici belgelerle birlikte yapılarak oluşabilecek yıllık ücretli izin giderleri, yemek, yol ve giyim bedellerindeki fiyat artışlarının da genel gider ve firma karından karşılanacağının belirtildiği, yapılan açıklamaların da idare tarafından uygun görülerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte idari şartname ve teknik şartnamede yemek giderine ilişkin yer alan düzenleme nedeniyle idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasının ve buna bağlı olarak da aşırı düşük teklif sorgulamasının sağlıklı yapılamayacağı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin bu iddiasına yönelik olarak değerlendirme yapma imkanı bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul