• Karar No: 2007/UH.Z-2087
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :15
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2087
Şikayetçi:
 Gusto Toplu Yemek Üretim Hiz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Hayrettin Çavuş Mahallesi Yeni Toptaşı Cad. Ekşi Numune Han 80/10 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,Çarşı Mah. Eski Soğanlık Cad. No:17 Yakacık Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16447
Başvuruya konu ihale:
 2007/45837 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Taşıma Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 08.12.66.0102/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme Taşıma Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gusto Toplu Yemek Üretim Hiz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.06.2007 tarih ve 16447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine;

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

19.06.2007 tarih ve 08.12.66.0102/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; T.C. Sağlık Bakanlığı Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğince 11.05.2007 tarihinde ihalesi yapılan, Yemek Pişirme Taşıma Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri Alımı İşine ilişkin ihale dokümanı satın aldıkları, idari Şartnamenin; Kamu ihale Kanunu ve Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği ile 25.07.2005 tarihinde 25886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2005 Yılı Kamu ihale Genel Tebliği doğrultusunda hazırlanmadığı, mevzuata aykırılıkları tespit edilen maddeler ile ilgili olarak 14.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin 18.05.2007 tarih ve 1758 sayılı yazı ile başvurularını reddettiği, 

 

l-İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; "İstekliler ihaleyi aldığı takdirde yemekhanede meydana gelebilecek yangın ve gıda zehirlenmelerine karşı sigorta yaptıracağına dair taahhütname vermek zorundadır” ve “İstekliler ihaleyi aldığı takdirde herhangi bir arıza ve/veya olağanüstü durumlarda hizmetin aksamaması için (elektrik, su kesintisi hariç) kendisine ait veya en az 1000 kapasiteli yemek fabrikası ile sözleşme yaparak idareye vereceklerine dair taahhütname vereceklerdir” düzenlemesi bulunduğu, Teknik Şartnamenin Tarafların Yükümlülükleri başlıklı 4A. Maddesinde; “Yüklenici firma, besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek yangınlara karşı oluşabilecek zararları karşılayacağına dair noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır" düzenlemesi yer aldığı, ancak bu madde hükümleri ile istenen noter onaylı taahhütnamenin İhale ilanında ve İdari Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri içerisinde yer almadığı, oysa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine göre ilan ile ihale veya ön yeterlik dokümanlarının birbirine uygun olması gerektiği, ilanın uygun olmaması durumunda yapılması gerekenlerin 4734 sayılı Kanunun 29 ve Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtildiği, ihaleye ilişkin yeniden ilan yapılmadan ihale sürecine devam edilmesi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 29 uncu maddesi ile Hizmet Alım ihaleleri Uygulama Yönetmeliğin 30, 31 ve 33 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği, bu aykırılığın ihalenin esasına yönelik bir aykırılık olduğu, ihaleye teklif veren isteklilerin bu hususlarda teklif dosyaları ekinde anılan taahhütnamelerin verilip verilmediğinin belirli olmadığı,

 

2-Teknik Şartnamenin; 4.6 ncı maddesinde; “Hizmetin yürütülmesi esnasında, hastane mutfağı ve demirbaş malzemeler kesinlikle kullanılmayacak, yemekler dışarıda pişirilip hastaneye getirilerek, dağıtım ve servisi yapılacaktır. Ancak bu esnada gerekli olup idarenin teslim ettiği araç gereç dışında olan her türlü araç gereç malzeme yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İdare tarafından teslim edilen araç-gereç ve demirbaşların bakım, onarım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yemekhanenin dezenfektanı bulaşık ve temizlik için tüm malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Hizmetlerin yürütülmesi esnasında hastane idaresinin koyduğu kurallara uyulması ayrıca hastanenin demirbaş malzemelerinin itinalı bir şekilde kullanılması Özellikle asansör konusunda itinalı davranılması yersiz ve gereksiz kullanımdan kaçınılması gerekmektedir. Aksi takdirde meydana gelebilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır” düzenlemesinin yer aldığı, ancak “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı maddede; “sözleşme tarafları bu şartnamenin diğer maddelerinde ve eklerinde yer alan yükümlülükleri yanında aşağıdaki hususları da yerine getirmekle yükümlüdürler. 1-Haftanın yedi günü sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve aksam yemeğinin ALICI (İst.Yakacık Hastanesi)´nın mutfağında pişirilmesi, pişmiş yemeğin sipariş adedine göre ALICI´nın çeşitli dağıtım yerlerine nakli, mutfaklarda sıhhi koşullarda muhafazası, hasta ve refakatçilere yataklarına kadar nakli, idarenin uygun gördüğü servislerde (Çocuk, Çocuk Cerrahisi, Kadın Doğum Servisindeki, Aseptik Servisindeki hastaya ve refakatçiler termotray sistemiyle, diğer personele ise self servis tepsisi ile porselen tabaklarda yemekhanede dağıtımı yapılacaktır. Ekmek, su servisi, bulaşıkların yıkanması şelf servis bölümünün ve yemekhanenin temizliği, idare tarafından teslim edilen malzeme veya kendisinin temin ettiği teçhizat ve ekipmanın sağlam ve çalışır halde bulundurulması, arızalarının giderilmesi yükleniciye ait olacaktır. Bulaşık ve her türlü temizlikte kullanılacak malzemeler sağlık ve hijyen kurallarına uygun özellikte olacak ve bu malzemeler TSE veya ISO 9001 belgesine sahip firma ürünlerinden seçilecektir" düzenlemesinin bulunduğu, ancak bu düzenlemelerin birbiri ile ve İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde İhale Konusu işe ilişkin Bilgiler başlığının (a) alt bendinde belirtilen “ihale Konusu Hizmetin Adi : Yemek Pişirme Taşıma Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri Alımı İşi" hükümleri ile çelişkili olarak düzenlendiği, üretimi yapılacak yemeğin İdarenin kendi mutfağında pişirilmesi ile Firma mutfağında pişirilerek taşımalı şekilde hastaneye nakledilmesinin yemek üretim maliyetini doğrudan etkileyen bir unsur olduğu, İdarece hazırlanan ihale dokümanında birbiri ile çelişkili tarzda düzenlemeler yapılmasının isteklilerce teklif fiyatın hazırlanmasını olanaksız kıldığı, isteklileri tereddüde düşüren bu durum karşısında ihaleye 2 (iki) istekli tarafından teklif verildiği, ihalede rekabet oluşmadığı,

 

3-Teknik Şartnamenin 24 üncü maddesinde; “Öğlen pişirilen yemek saat 11:00 de aksam pişirilen yemek saat 16:30 da servise hazır olarak mutfakta bulundurulacak, hastane diyetisyeni tarafından kontrol edildikten sonra komisyon üyelerince uygun bulunursa l 7:30 da yemekhanelere gönderilecektir. Uygun olmayan yemeğin telafisi firma tarafından sağlanacaktır. Öğlen yemek dağıtımı 12:00 de başlayıp 13:30 da bitirilecektir. Akşam yemeğinin dağıtımına 17:30 da başlanacaktır. Yemek tepsileri dağıtım süresinin bitiminden sonraki ilk 15 dakika içinde toplanmış olacaktır. Nöbetçi personele gece kahvaltısı 24:00 da verilecektir. Hasta ve Nöbetçi Personel İçin sabah kahvaltısı 06:30 da hazır olup dağıtıma başlanacak: 07:30 da kahvaltı sona erecek. 08:00 bulaşıklar yıkanmış olarak teslim edilecektir” düzenlemesi, teknik şartnamenin 26 ncı maddesinde; “işçiler günde iki vardiya çalışacaklardır. Firma, idarenin haberi olmadan kliniklerde ve mutfakta gerekçe göstermeden eleman değiştirmeyecek ancak idarenin değiştirilmesini talep ettiği personeli derhal değiştirecektir. Çalıştırılan personelin kimliklerini belirleyen liste ve Cumhuriyet Savcılığından sabıkasız kaydı idareye işe başlama günü verilecektir. Firma adına çalışan personel hakkında olabilecek suç durumunda firma sorumlu olacaktır” düzenlemesi, teknik şartnamenin 27 nci maddesinde; “Elemanların çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Elemanların mesai saatleri Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alınacak. Güvenlik hizmetlerinden sorumlu Başhekim Yardımcısı ve ilgili Müdür Yardımcısı tarafından belirlenecektir" düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; idarece belirlenen çalıştırılacak işçi sayısı ile çalışma saatlerinin birbiri ile uyumsuz olduğu, çalıştırılacak elemanların çalışma süresinin haftalık 45 saatle sınırlandırılarak,  İdarece belirlenen çalışacak 11 (onbir) personelin günde iki vardiya şeklinde çalışması halinde "Nöbetçi personele gece kahvaltısı 24:00 da verilecektir. Hasta ve Nöbetçi Personel için sabah kahvaltısı 06:30 da hazır olup dağıtıma başlanacak; 07:30 da kahvaltı sona erecek, 08:00 bulaşıklar yıkanmış olarak teslim edilecektir" düzenlemelerinin yerine getirilme olasılığı bulunmadığı, İdarece İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi ile l Yemekhane Sorumlusu, 4 Yemek Dağıtım Sorumlusu, 3 Servis Yemek Dağıtım Elemanı ve 2 Bulaşık Yıkama Elemanı çalıştırılması öngörüldüğü, İdarece belirlenen çalıştırılacak eleman sayısı ile günde 3 vardiya şeklinde çalışmanın öngörülemeyeceği de dikkate alındığında işin ifası süresince İdare ile Yüklenici Firma arasında anlaşmazlıkların yaşanmasının kaçınılmaz olduğu,   açıklanan nedenlerle; ihale sürecinin durdurulması ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Gusto Toplu Yemek Üretim Hiz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.05.2007 tarihinde doküman satın aldığı, ihalenin 11.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermediği, 14.05.2007 tarihinde idareye şikayette bulunduğu, idarenin 18.05.2007 tarihli şikayete ilişkin kararını 24.05.2007 tarihinde tebliğ ettiği, 07.06.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayette bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye şikayet dilekçesinde, Kuruma şikayet dilekçesinde yer alan birinci iddiaya yer verdiği, ancak iki ve üçüncü maddelerde yer alan iddialara ise idareye şikayet dilekçesinde yer vermediği görülmüştür.

 

 

 

            1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI bölüm 1 inci maddesinde; “istekliler ihaleyi aldığı takdirde yemekhanede meydana gelebilecek yangın ve gıda zehirlenmelerine karşı sigorta yaptıracağına dair taahhütname vermek zorundadır” düzenlemesi, 2 nci maddesinde; “istekliler ihaleyi aldığı takdirde herhangi bir arıza ve/veya olağanüstü durumlarda hizmetin aksamaması için (elektrik, su kesintisi hariç) kendisine ait veya en az 1000 kapasiteli yemek fabrikası ile sözleşme yaparak idareye vereceklerine dair taahhütname vereceklerdir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı bölümünün 46 ncı maddesinde; “Yüklenici firma, besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek yangınlara karşı oluşabilecek zararları karşılayacağına dair noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeler idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde ve teknik şartnamede yer almakta olup, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olduğu, bu düzenlemeler ile bir belge istenilmediği, istekli tarafından düzenlenecek nitelikte taahhütname istendiği dikkate alındığında, ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye şikayet dilekçesinde, Kuruma şikayet dilekçesinde yer alan birinci iddiaya yer verdiği, ancak iki ve üçüncü maddelerde yer alan iddialara ise idareye şikayet dilekçesinde yer vermediği görüldüğünden, iki ve üçüncü maddelerde yer alan iddiaları, iddialar ile sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup 2 ve 3 üncü iddialar yönünden öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddası yönünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi uyarınca şikayetin uygun bulunmadığına,

 

2) 2 nci ve 3 üncü iddialar ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ancak bu durumda Kamu İhale Genel Tebliğine göre yaklaşık maliyetin tekrar sorgulanıp buna göre ihale kararının verilmesi gerekirken bu işlemin yapılmaması anılan Tebliğe aykırıdır.

 

Bunun yanında, başvuru konusu ihalenin teknik şartnamesinde, ihale konusu iş olan yemeğin pişirileceği yer konusunda çelişkili düzenleme bulunduğu, bu durumun teklifin esasını ve teklif fiyatın belirlenmesini etkileyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu haliyle iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilen yukarıdaki aykırılıkların gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “(1) no´lu iddia ile ilgili olarak itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına;(2) ve (3) no´lu iddia ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul