En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2090
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :19
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2090
Şikayetçi:
 Ağdaş Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Seçkinler Sitesi C Bl Nu:1 K:1 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. Karamanlı Mah. Necip Fazıl Kısakürek Bul. No:20 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14827
Başvuruya konu ihale:
 2007/5307 İ.K.N|li Adıyaman ve Kahramanmaraş İl Müdürlükleri İçin Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı (Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne İlişkin Kısım)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 08.11.40.0158/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. TARAFINDAN 12.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14827 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

 Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; firmalarının ihalenin Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne ilişkin kısmına teklif verdiğinden bahisle, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri açıklamalar ve eki belgeler yeterli olduğu halde, yetersiz görülerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam Özel Güvenlik Personeli sayısı 40 (Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne ilişkin kısım için), 49.2 maddesinde, işin süresi (365) takvim günü olarak belirlenmiştir.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflara ilişkin olarak; Özel Güvenlik Şeflerine asgari ücretin en az % 60 fazlasının, Özel Güvenlik Görevlilerine, asgari ücretin en az % 20 fazlasının ödeneceği, aylık 26 gün üzerinden Yemek Gideri: 3,00- YTL, Yol Gideri: 2,00- YTL ödeneceği, giyim(ayni) ile güvenlik techizat-malzemelerinin teklif fiyata dahil olduğu, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü tespit edilen 13,5 günde, 14 özel güvenlik personeli çalıştırılacağı, 26.5. maddesinde ise, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1,5 olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

           

  Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda başvuruya konu ihalede, (1 Özel Güvenlik Şefi ve 39 Özel Güvenlik Personeli ile 365 gün), yemek ve yol ile birlikte % 3 sözleşme gideri dahil (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ile giyim bedeli hariç) nakdi belirlemelere göre hesaplanabilir asgari maliyetin (489.154,111-YTL) olduğu, başvuru sahibinin teklif fiyatının ise; 489.718,31-YTL olduğu belirlenmiştir.

 

 Başvuruya konu ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve başvuru sahibinin, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne ilişkin kısım için teklif verdiği, İhale Komisyonunca İdari Şartnamenin 33 ve 34 üncü maddesi uyarınca istediği aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak açıklamada bulunduğu ve buna ilişkin belgelerini sunduğu, ancak İdari Şartnamenin 56 ncı maddesinde  istenilen, düdük, cop ve kılıfı, kelepçe ve kılıfı, el feneri, dedektör, seyyar trafik konileri, emniyet şeridi  gibi makine ve ekipman maliyetlerine ilişkin açıklamada bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir. 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı bölümünde “(b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlığı altında; “…Özel güvenlik hizmet alımlarında ise, ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir…”  açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu durumda, özel güvenlik hizmet alımlarında, ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilmesi gerektiğinden ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilemeyeceğinden, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında  mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul