• Karar No: 2007/UH.Z-2091
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :21
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2091
Şikayetçi:
 Onuralp Temiz. Özel Güv. Sist. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cengiz Topel Mahallesi Farabi Sokak Şenay Apt. Bodrum Kat ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Talasyolu 38000 Melikgazi KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16105
Başvuruya konu ihale:
 2007/37235 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşır Yıkama Hizmeti İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2006 tarih ve 08.12.41.0063/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çamaşır Yıkama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Onuralp Temiz. Özel Güv. Sist. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.06.2007 tarih ve 16105 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan ihalenin İdari Şartnamenin 6.1 maddesinde ihale dokümanı kapsamının İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Standart Formlardan oluştuğu belirtilmesine, ihale dokümanlarının teslimine ilişkin tutanakta Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ihale dokümanı içerisinde yer aldığı belirtilmesine rağmen Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ihale dokümanı içerisinde verilmediği,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ihale sürecine ilişkin uygulamaların bilinmesini sağlayan bir doküman olup söz konusu dokümanın verilmemesi nedeniyle ihale sürecine ilişkin uygulama ve teknik konuların bilinmemesi nedeniyle tekliflerinin verilmesi açısından isteklilerde tereddüt yaratacağı, söz konusu eksikliğin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 ve 2007/UH. Z-378 sayılı Kurul Kararına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 6.1 maddesinde ihale dokümanının kapsamının “İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Standart Formlardan oluştuğu” belirtilmesine rağmen 16.05.2007 tarihinde ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin düzenlenen Tutanakta ihale dokümanı içerisinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yer almadığı dolayısıyla söz konusu şartnamenin ihale dokümanı olarak isteklilere verilmediği anlaşılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 sayılı Kanuna göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 2 nci bendine istinaden çıkartılmış bir Şartname olup, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde İdarelerce herhangi bir düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı gibi, tüm hizmet alımı ihalelerinde aynı Genel Şartname kullanılmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 6.1 maddesinde ihale dokümanı kapsamı içerisinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi yer aldığından söz konusu Şartnamenin ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilmesi gerekmekte ise de; Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 4735 sayılı Kanuna göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri düzenlediği dikkate alındığında anılan Şartnamenin ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilmemesinin ihale süreci içerisinde isteklilerin teklif oluşturmasını engelleyecek, isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bir husus olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından emsal olarak gösterilen 2007/UH-Z-378 sayılı Kurul Kararında;

“İdari Şartnamenin “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6.1. maddesinde; ihale dokümanının idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi ve standart formlardan oluştuğu düzenlenmiş olmasına rağmen istekli olabileceklere verilen doküman satın alındığına ilişkin formda ihale dokümanının idari ve teknik şartnameden oluştuğu belirtilmiştir. İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında da sözleşme tasarısı ve standart formların yer almadığı görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Sözleşme” başlıklı 25 inci maddesinin ilk iki fıkrasında; “İdareler, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi”ni esas alır.

Tip Sözleşmede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.  

Sözleşme tasarısının dokümanında yer alması zorunlu olmasına rağmen idare tarafından düzenlenememiş olması ve doküman alanlara verilmemesi, isteklilerde tip sözleşmede idare tarafından doldurulmak üzere boş bırakılan hususlara ilişkin nasıl bir düzenleme yapıldığı konusunda tereddüt yaratabileceğinden bu durumunun mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” denilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen emsal Kurul Kararında idarece düzenlenmesi gereken hususların yer aldığı sözleşme tasarısının ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilmemesi durumu değerlendirilmiş iken, söz konusu ihalede Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilmemesi durumu şikayet konusu edilmiştir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 4735 sayılı Kanuna göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemesi ve söz konusu Şartname üzerinde idarelerce herhangi bir düzenleme yapılması mümkün olmayıp, tüm hizmet alımı ihalelerinde aynı Genel Şartnamenin kullanılması nedeniyle şikayete konu husus ile emsal Kurul Kararı birbiriyle örtüşmemektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 5 ihale dokümanı satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul